Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)

Vừa qua, Giám đốc Công ty đã Ban hành “Quy định Chế độ thăm, viếng” trong Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, kèm theo Quyết định số 3044/QĐ-TTCO, ngày 04/11/2022. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2022, thay thế Quyết định số 480/QĐ-TTCO ngày 25/02/2020 của Giám đốc Công ty. Nội dung cụ thể của Quy định như sau:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về chế độ thăm hỏi, phúng viếng đối với cán bộ, công nhân viên, áp dụng trong Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (sau đây viết tắt là Công ty).

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

Thăm hỏi ốm đau, tai nạn, phúng viếng tang gia là thể hiện tình cảm gắn bó, chia sẻ, động viên khi bản thân cán bộ, công nhân viên trong Công ty ốm đau, tai nạn, qua đời; hoặc có người thân trong gia đình qua đời, nhằm góp phần thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.

Điều 3. Đối tưọng thăm, viếng

Là những người đang công tác hoặc đã nghỉ hưu mà đơn vị làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu thuộc Công ty như sau:

 1. Toàn thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các đơn vị thuộc Công ty.
 2. Nguyên là cán bộ của Công ty bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc; Trưởng các Ban của Đảng, Công đoàn Công ty; Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương đã nghỉ hưu.
 3. Cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đơn vị ngoài Công ty có liên quan, phối hợp, giúp đỡ Công ty trong sản xuất, đời sống xã hội.

Điều 4. Chế độ thăm, viếng

 1. Đối với các đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 3, Quy định này được Công ty thăm hỏi khi ốm đau, tai nạn; hoặc phúng viếng bản thân hay thân nhân (là bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ) qua đời.
 2. Đối tượng nêu tại Khoản 2, Điều 3, Quy định này được Công ty phúng  viếng nếu bản thân qua đời (khi được gia đình thông báo).
 3. Đối với các đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 3, Quy định này qua đời khi đang còn làm việc thì được Công ty hỗ trợ, phối hợp tổ chức lễ tang theo quy định cụ thể tại Điều 7.

Điều 5. Mức thăm, viếng và nguồn chi

 1. Mức thăm hỏi
 1. Người lao động ốm nằm viện điều trị dưới 1 tuần mức thăm là 200.000 đồng/lần; từ một tuần đến dưới 1 tháng là 300.000 đồng/lần và trên 1 tháng là 500.000 đồng/lần. Số lượt thăm hỏi không quá 2 lần/năm/người.
 2. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động nặng, mức thăm là 2.000.000 đồng/lần/người.
 1. Mức phúng viếng
 1. Trường hợp các đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quy định này ốm đau qua đời: Mức phúng viếng 2.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa.
 2. Trường hợp các đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quy định này bị tai nạn lao động qua đời thì căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc và Công đoàn Công ty thống nhất quyết định mức chi cho phù hợp.
 3. Trường hợp bố, mẹ đẻ; bố mẹ vợ (hoặc chồng); con của các đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 3, Quy định này qua đời: Mức phúng viếng 1.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa.
 4. Bản thân các đối tượng nêu tại Khoản 2, Điều 3, Quy định này qua đời: Mức phúng viếng 1.000.000/người và 01 vòng hoa.
 5. Cán bộ, công nhân viên các đơn vị ngoài Công ty, tuỳ từng đối tượng, trường hợp cụ thể, Văn phòng hoặc phòng chức năng có liên quan sẽ đề xuất Giám đốc và Công đoàn Công ty quyết định mức chi cụ thể, phù hợp.
 1. Trường hợp phát sinh đối tượng và mức thăm, viếng ngoài Quy định này, thì Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc và Công đoàn Công ty quyết định cụ thế.
 2. Nguồn chi kinh phí thăm, viếng
 1. Các nội dung chi tại Khoản 1 và Điểm a, Điểm b, c, Khoản 2, Điều 5 Quy định này được hạch toán vào chi phí sản xuất của Công ty (không gồm vòng hoa).
 2. Chi phí vòng hoa và các nội dung chi tại Điểm d Khoản 2 và Khoản 3, Điều 5 Quy định này được chi từ Quỹ phúc lợi của Công ty.

Điều 6. Tổ chức thăm, viếng

 1. Phòng TCLĐ Công ty là đầu mối tiếp nhận thông tin về cán bộ, công nhân viên thuộc đối tượng nêu tại Điều 3 Quy định này bị ốm đau, tai nạn phải nằm viện; qua đời hoặc có thân nhân qua đời.
 2. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng TCLĐ phối hợp cùng Văn phòng lập văn bản báo cáo đề xuất thăm, viếng để trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt, cử đoàn thăm, viếng. Văn phòng chuẩn bị xe, đặt vòng hoa để viếng, cùng Phòng TCLĐ thông báo cho Lãnh đạo Công ty và các đơn vị liên quan tham gia thăm, viếng.
 3. Phân công thăm, viếng

Để việc thăm hỏi, phúng viếng thể hiện được sự chia sẻ tình cảm, nhưng thiết thực và tiết kiệm thời gian, Công ty phân công cụ thể việc thành lập các đoàn thăm, viếng như sau:

a) Đối với cán bộ làm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên chuyên trách của Công ty và không chuyên trách ở các đơn vị trong Công ty: Do Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty chủ trì tổ chức (tùy thuộc cán bộ thuộc sự quản lý của cơ quan nào).

 1. Đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty đang công tác hoặc đã nghỉ hưu: Do Công ty chủ trì tổ chức, trong đó thành phần gồm:
 • Lãnh đạo Công ty làm trưởng đoàn.
 • Đại diện Công đoàn Công ty.
 • Văn phòng.
 • Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương.
 • Đại diện đơn vị nơi cán bộ công tác.
 1. Đối với công nhân viên thuộc các đơn vị:

Do đơn vị chủ trì tổ chức, trong đó thành phần gồm:

 • Đại diện lãnh đạo đơn vị.
 • Đại diện tổ chức đảng, đoàn thể của đơn vị.

Đoàn do một lãnh đạo có chức vụ cao nhất làm trưởng đoàn.

 1. Phúng viếng các trường hợp tại Khoản 3, Điều 3 do Lãnh đạo Công ty và các phòng chức năng có liên quan tổ chức thăm viếng.
 2. Việc phân công các thành phần như trên được áp dụng đối với các đoàn phúng viếng. Riêng đối với đoàn thăm hỏi ốm đau, tai nạn thì tùy vào từng trường hợp cụ thể sẽ phân công thành phần thăm hỏi cho phù hợp, kịp thời.
 1. Trường hợp gia đình cán bộ ở quá xa hoặc thời gian gấp không đủ để đi thăm, viếng; hoặc trường hợp lễ viếng được tổ chức vào thời điểm mà Lãnh đạo Công ty bận công việc, đang công tác ở xa..., thì Văn phòng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Công ty để áp dụng hình thức thăm hỏi, phúng viếng khác cho phù hợp (như điện thăm hỏi, điện hoa, điện chia buồn, ủy quyền cho đơn vị thăm hỏi, phúng viếng...). Công ty thanh toán chi phí thăm, viếng cho các đơn vị theo mức quy định tại Điều 5, Quy định này; chi công tác phí cho người thực hiện việc thăm, viếng theo Quy định của Công ty.

Điều 7. Hỗ trợ tổ chức tang lễ đối vi cán bộ, công nhân viên

Trường hợp CBCNV Công ty qua đời, Công ty sẽ phối hợp với gia đình để hỗ trợ một số công việc liên quan đến tố chức tang lễ, bao gồm:

 1. Cử đại diện Lãnh đạo của Công ty hoặc đơn vị tham gia Ban tổ chức lễ tang (tùy từng trường hợp cụ thể có thể là Lãnh đạo Công ty hoặc Thủ trưởng các đơn vị nơi cán bộ công tác);
 2. Tập thể đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công nhân viên cử người phối hợp với gia đình trong việc liên quan đến tang lễ.
 3. Viết và đọc điếu văn khi tổ chức lễ truy điệu nếu gia đình đề nghị đơn vị hỗ trợ.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

 1. Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương, Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, phối hợp với Công đoàn Công ty và các đơn vị trong Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.
 2. Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến cán bộ, công nhân viên để thực hiện.
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, thì Thủ trưởng đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương để tổng hợp báo cáo Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG