Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Phan Thủy-TTVH)

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-TLĐ, ngày 03/10/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 475/KH-CĐTKV, ngày 13/10/2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012; nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn. Chủ động cung cấp và tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản biện từ đoàn viên, người lao động của đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để đánh giả kết quả 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và đề xuất các nội dung sửa đổi phù hợp; thúc đẩy sự quan tâm tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Công đoàn; phản bác các thông tin sai, luận điệu xuyên tạc, suy diễn đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, ngày 24/10/2022, Công đoàn Công ty TTCO đã xây dựng Kế hoạch Truyền thông về các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012 nhằm cụ thể hỏa việc thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg,ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.

 

Công tác truyền thông cần được tổ chức sâu rộng, toàn diện, phát huy vai trò chủ lực của cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống Công đoàn và trách nhiệm chủ động thông tin và phản bác thông tin của mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động. Sử dụng đồng bộ các loại hình truyền thông, kết hợp giữa truyền thông chúng với truyền thông trực tiếp tại cơ sở, chú trọng phát huy mặt tích cực phương tiện truyền thông xã hội. Dự báo, nắm bắt, phòng ngừa và xử lý các cổ truyền thông liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Đối tượng truyền thông là: Các tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty, Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong Công ty.

Nội dung truyền thông là Luật Công đoàn năm 2012. Kết quả 10 năm thi hành. Những bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Công đoàn năm 2012 và các vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh tình hình mới. Những mô hình thực hiện chính sách pháp luật về công đoàn hiệu quả và bài học kinh nghiệm về xây dựng, triển khai pháp luật về công đoàn của một số nước trên thế giới có thể xem xét, tham khảo. Các hoạt động khảo sát, đánh giá, hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, Những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn với các chuyên đề chuyên sâu…

Phân kỳ thực hiện:

Giai đoạn 1: Từ khi ban hành Kế hoạch đến tháng 12/2023 Truyền thông, cung cấp thông tin tổng kết 10 năm thi hành Luật Công đoàn năm 2012; những mặt đạt được, mặt hạn chế, bất cập và nguyên nhân.Truyền thông về kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong 5 năm về một số đặc thù của tổ chức công đoàn so với các tổ chức chính trị xã hội khác.Truyền thông về các định hướng mới trong sửa đổi của Luật Công đoàn. Tổ chức truyền thông về quá trình xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi).

Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2024 đến khi Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội thông qua: Truyền thông quá trình xây dựng dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), nhất là quá trình tham vấn, lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng để hoàn thiện dự thảo. Truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Truyền thông chuyên đề chuyên sâu về những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn.

Giai đoạn 3: Từ thời điểm Luật Công đoàn (sửa đổi) được thông qua đến khi chính thức có hiệu lực: Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Công đoàn (sửa đổi), nhất là những nội dung mới nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động triển khai Luật trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tại đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Tổ chức các hoạt động truyền thông về xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn (sửa đổi). Truyền thông về sự đón nhận của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và cộng đồng xã hội về triển khai Luật Công đoàn sửa đổi.

Công đoàn bộ phận các đơn vị căn cứ Kế hoạch tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông theo các nội dung: Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; Nắm bắt thông tin từ mạng xã hội (Facebook, kênh báo điện tử...) để thu thập các nội dung liên quan đến Luật Công đoàn sửa đổi; nhận diện xu hướng thông tin và đề xuất các giải pháp xử lý, ngăn chặn, đầy lùi thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, suy diễn đối với dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi. Chủ động, kịp thời, tổ chức lan tỏa thông tin tốt về những nội dung sửa đổi Luật Công đoàn. Tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo, youtube...) về thông tin của Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam, CĐTKV và Công đoàn Công ty. Chia sẻ đường dẫn (link) các bài viết, tin tức, phóng sự...có chất lượng về nội dung sửa đổi Luật Công đoàn đến đoàn viên và người lao động. Tổng hợp và đề xuất phản hồi kịp thời các tin nhắn, trao đổi của cộng , của người lao động liên quan đến sửa đổi Luật Công đoàn. Tổ chức lực lượng cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, suy diễn đối với dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi trên internet và mạng xã hội...

Căn cứ nội dung Kế hoạch của Công đoàn Công ty, các công đoàn bộ phận triển khai tuyên truyền việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống công đoàn. Các công đoàn bộ phận tổng hợp báo cáo định kỳ cùng với báo cáo hoạt động sơ kết tháng, quý, năm kết quả thực hiện về Công đoàn Công ty qua văn phòng công đoàn Công ty để tổng hợp báo cáo về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

                                      (Phan Thủy-TTVH)

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG