Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)

Ngày 14/9/2022, tại Văn phòng Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh - TKV, Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy đã chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỳ thuật năm 2023. Tham gia cuộc họp có Giám đốc/ Phó Giám đốc các Công ty sản xuất, đào lò, sàng tuyến, che biến than; các Trưởng ban: KCM, ĐT, cv, TN, các Phó trưởng ban KJH, TCNS của Tập đoàn và các thành phần liên quan. Sau khi nghe báo cáo của các Ban chuyên môn Tập đoàn, các ý kiến của các Công ty về những khó khăn, vướng mắc trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023, Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy kết luận như sau:

 

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023 tại công vãn số 3368/TKV-KH ngày 26/7/2022 với sản lượng than nguyên khai khai thác là 41,0 triệu tẩn. Trên cơ sở năng lực sàn xuất năm 2022, báo cáo đánh giá giữa kỳ về kết quả thực hiện KH 05 năm giai đoạn 2021 2025 và điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ, khả nàng huy động các nguồn lực của các đơn vị, TKV đã ban hành Công vãn số 3806/TKV-KCM về việc xây dựng kế hoạch KTCN năm 2023 với sản lượng than nguyên khai khai thác là 39,05 triệu tấn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng kế hoạch các đơn vị gặp phải các khó khăn, vướng mắc: (1) Công tác lập /điều chỉnh /phê duyệt các Dự án do Quy hoạch 403 đã hết hiệu lực; (2) Thủ tục xin cấp /gia hạn /điều chỉnh công suất GPKT; (3) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ công tác khai thác và đổ thải; (4) Điều kiện địa chất - kỳ thuật mỏ, năng lực vận tải - thông gió; kế hoạch huy động/đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất; (5) Thiểu nhân lực đào lò và khai thác; (6) Nguồn than cấp cho các đơn vị chế biến kinh doanh than sàng tuyên, chế biến than.

Để kịp thời tháo gờ những khó khăn, vướng mắc (như đã nêu trên), nhằm đảm bảo đủ điều kiện để các đơn vị triến khai xây dựng KH PHKD năm 2023, yêu cầu các đơn vị và các Ban chuyên môn của Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ cụ thế sau:

Theo đó, Đối với các đơn vị sản xuất: Tố chức rà soát, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định đối với các Dự án' được TKV giao trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh niên hạn Quy hoạch ngành than (QH403), đế trình các cơ quan chức năng xem xét thông qua chủ trương đầu tư/phê duyệt Dự án sau khi có quyết định của Thủ tướng đê triên khai thực hiện;

Tiếp tục bám sát các Bộ, ngành đế báo cáo, giải trình và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu để xin cấp/gia hạn/điều chỉnh công suất Giấy phép khai thác (GPKT). Riêng đối với Dự án Đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên vỉa 4 -ỉ- 8a Mò than Vàng Danh, Công ty CP than Vàng Danh phối hợp cùng Ban TN bám sát Bộ TN&MT trong việc báo cáo, giải trình tính toán xác định trừ lượng huy động khai thác của Dự án;

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án theo ý kiến thẩm định của các Ban chuyên môn, trình TKV xem xét thông qua/phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, đơn vị giáp ranh hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đề bù GPMB phục vụ công tác khai thác và đổ thải để triển khai thực hiện và báo cáo TKV kịp thời những khó khăn vướng mac đề xuất hướng giải quyết để tháo gỡ;

Chủ động đê xuât và xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhăm khăc phục các khó khăn do: Điều kiện địa chất biến động (phay, đứt gẫy, vỉa vát mỏng, trữ lượng nhở lẻ - phân tán,...); trình tự khai thác các vỉa (trên - dưới, xa-gần); năng lực dây chuyền vận tải, thông gió, thoát nước, sàng tuyển chế biến... thống nhất với các Ban chuyên môn đế làm cơ sở xây dựng KH PHKD;

Chủ động rà soát, cân đối phương án sử dụng lao động. Phổi họp chặt chẽ với Trường Cao đẳng Than - Khoáng Việt Nam rà soát kết quả tuyển sinh năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh 2023 ngay trong tháng 10/2022 để đảm bảo đủ nhân lực cho kế hoạch năm 2023.

Đối với việc tháo dỡ, thu hồi thiết bị công nghệ tại mặt bằng NM Tuyển than Nam Cầu Trắng phục vụ cho dự án Trung tâm sàng tuyển và chế biến than tập trung vùng Hòn Gai (giai đoạn II): Công ty tuyển than Hòn Gai nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thê đê tháo dờ thu hồi thiết bị công nghệ (số lượng, chủng loại thiết bị), thời gian thực hiện, báo cáo TKV để xem xét quyết định;

Đối với công tác vận chuyển than bằng đường bộ trong thời gian quy định: Yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và chi đạo của TKV về dung tích đãng kiếm của phương tiện vận chuyển, có giải pháp linh hoạt để khẳc phục khi lưu lượng vận chuyến đột biến tăng, không đê xảy ra các vi phạm trái quy định của pháp luật;

Đối với các Ban chuyên môn TKV:

Ban TN: Chủ trì phối họp với Ban KCL báo cáo, giải trình và chỉ đạo các đơn vị bô sung hồ sơ (nếu có) đế Bộ Công Thương sớm hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh niên hạn QH 403. Trường hợp cần thiết báo cáo Lãnh đạo TKV xem xét tổ chức làm việc với các Bộ ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn;

Chủ trì phối họp với các ban KCL, KCM, ĐT: (i) Đôn đốc các đơn vị để hoàn thiện các thủ tục trình ƯBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác các dự án; (ii) Hướng dẫn các đơn vị (Công ty CP than Cao Sơn, Hạ Long, TCT CN Mỏ Việt Bắc) chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh công suất/gia hạn/cấp GPKT báo cáo TKV để tổng họp và báo cáo Bộ TN&MT.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch khai thác năm 2023 đang vượt công suất của GPKT <15% khẩn trương báo cáo TKV để tổng họp báo cáo Bộ TN&MT cho phép , làm cơ sở triển khai thực hiện;

Ban KCM: Chủ trì phối họp với các Ban (CV,TN, ĐT) rà soát thống nhất với đơn vị các giải pháp khắc phục do điều kiện địa chất thay đôi, đào lò chuẩn bị diện sản xuất, trình tự khai thác, cân đối năng lực, huy động thiết bị, dây chuyền công nghệ,., của kế hoạch kỹ thuật năm 2023;

Về đổi mới công nghệ: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát và nghiên cứu đề xuất thay thế dần các loại hình chống giữ lò chợ bằng cột TLĐ, giá XDY sang các loại hình chống giữ bằng giá khung, giá xích phù hợp điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ;

Đối với công tác đổ thải: Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện trình tự đổ thải phù hợp quy hoạch đổ thải chung; về dài hạn, nghiên cứu, tham mưu báo cáo đề xuất Lãnh đạo TKV xây dựng phương án tồng thể công tác đổ thải cho các mỏ Lộ thiên lớn đảm bảo tính ổn định bền vững;

Đối với chỉ tiêu đào lò chống neo: Chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, xem xét kỹ lưỡng những khu vực, vị trí đũ điều kiện chống neo để đưa vào kế hoạch, hạn chê tôi đa các vị trí chống neo xong lại chống đội, chống dặm bằng tăng cường bằng vì sắt/đổ bê tông làm tăng chi phí, không hiệu quả;

Đối với công tác sàng tuyển, chế biến, pha trộn than: Chủ trì phối hợp với Ban KH, KDT cân đối và hướng dẫn các đơn vị cụ thể về khối lượng - chất lượng than giao tuyển.

Ban ĐT: Chủ trì, phối hợp cùng các ban TN, KCM, KCL đôn đốc các đơn vị hoàn thiện thủ tục trình ƯBND tỉnh Quảng Ninh cẩp chủ trương đầu tư các dự án;

Chủ trì nghiên cứu và tổng hợp thẩm định trình HĐTV TKV sớm thông qua chủ trương đối với Dự án Cụm mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu làm cơ sở để HĐQT Công ty phê duyệt; Xem xét, tham mưu giải quyết đề nghị đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất của các đơn vị;

Đối với công tác đền bù GPMB: (i) Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đổc các đơn vị 4 báo cáo các Cơ quan Chính quyền địa phương xem xét giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về GPMB. Trường họp cần thiết tham mưu đề xuất với Lãnh đạo TKV báo cáo UBND Tỉnh Quảng Ninh xem xét giải quyết; (ii) về dài hạn, nghiên cứu, tham mưu báo cáo đề xuất với Lãnh đạo TKV kế hoạch GPMB tổng thể cho tất cả các đơn vị trong TKV, để làm việc với Cơ quan chức năng thống nhất triển khai.

Ban TCNS: Đôn đốc, chỉ đạo Trường Cao đẳng Than - Khoáng Việt Nam và các đơn vị khẩn trương rà soát kết quả tuyển sinh các nghề mỏ năm 2022. Đối với số học sinh tuyển vượt kế hoạch ưu tiên bố trí cho các đơn vị có sản lượng tàng so với năm 2022. Sớm xây dựng kế hoạch và ký kết hợp đồng tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò năm 2023 để triển khai thực hiện ngay từ các tháng đầu năm.

 Các tin liên quan:
  Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Đăng ký tham gia học các lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (Quỳnh Anh - 424)
  Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)
  Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)
  Khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
  Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX
  Tuyển than Cửa Ông, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất
  Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)
  Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Cẩm Thúy)
  Truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)
  TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)
  Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn Quý III và 9 tháng năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV chỉ đạo thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ và khám chuyên đề nữ năm 2022
  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công"

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG