Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)

Với mục đích nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty nắm được về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống khủng bố (PCKB) và nhận biết các hành vi, phương thức, thủ đoạn của tội phạm khủng bố, cách thức phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn xử lý hiệu quả khi có tình huống khủng bố xảy ra và biện pháp phòng tránh. Chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa mọi âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định.

 

Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền Luật phòng, chống khủng bố ngày 12/06/2013; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp. Nắm tình hình về công tác phòng, chống khủng bố ở các phòng ban, phân xưởng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện các quy định của các cấp để chủ động nắm chắc tình hình, các phương án xử trí tình huống trong công tác phòng ngừa, không để xảy ra khủng bố tại Công ty.

Phổ biến, quán triệt cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty nắm được cơ bản về chính sách, Pháp luật của Nhà nước và tình hình, diễn biến thực tế của công tác phòng, chống khủng bố; thường xuyên chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và tổ chức thực hiện khi có tình huống khủng bố xảy ra.

Nắm chắc tình hình và định hướng kịp thời công tác phòng, chống khủng bố có thể xảy ra nhất là trên địa bàn mặt bằng Công ty quản lý. Không để các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc; hướng dư luận đấu tranh, vạch trần âm mưu, hoạt động khủng bố; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty về công tác phòng, chống khủng bố.

Tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự, quản lý tốt 2 trụ sở Văn phòng Công ty, mặt bằng sản xuất Công ty các khu vực giáp ranh tuyến biển, cảng chính, hồ GAP, mương cầu 20; các trạm điện, kho than, Văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, kho xăng, dầu, kho để ga, hệ thống, thiết bị đánh đống bốc rót Hitachi, cầu Poóc tích, mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4. Quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị và bảo vệ an toàn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động để kịp thời loại trừ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hoạt động khủng bố.

Tham gia luyện tập, diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Các đoàn thể Chính trị Công ty và các Phòng ban, Phân xưởng chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề nhạy cảm, yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khủng bố, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại, khủng bố.

Song sóng đó, Ban CHQS ty tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự; Thường xuyên bổ sung kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng tự vệ, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ Công ty, xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị theo kế hoạch của cơ quan quân sự cấp trên.

Chỉ đạo lực lượng tự vệ quán triệt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ trụ sở cơ quan. Tổ chức tốt công tác huấn luyện tự vệ năm 2022 đáp ứng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn.

Phòng KB phối hợp cùng các phòng ban tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng và triển khai các Phương án, Kế hoạch, Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ ANCT – TTAT tài sản trên địa bàn Công ty quản lý.

Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB và các Phòng ban, Phân xưởng trong Công ty, phát động và duy trì hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào tự quản về ANTT, an toàn tài sản.

Triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương, công an các phường, lực lượng an ninh trên địa bàn, triển khai phương án, phối hợp tuần tra, kiểm tra nắm tình hình ANCT - ANTT, kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm tiêu cực phát sinh có liên quan đến ANTT, an toàn tài sản trong mặt bằng sản xuất và trên 2 tuyến vận chuyển than mỏ về Công ty, khu vực mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bạn CHQS thành phố Cẩm Phả và địa phương; các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố theo quy định của Pháp luật.

Hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các đơn vị đưa nội dung phòng, chống khủng bố vào các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; kế hoạch huấn luyện, diễn tập về an ninh trật tự, quân sự theo chỉ đạo của ban ngành chức năng, địa phương và của Công ty.

Rà soát, củng cố, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, quân đội nơi đơn vị đứng chân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói chung và Công ty nói riêng.

Tham mưu thực hiện tốt chế độ chính sách cho lực lượng tham gia các hoạt động phòng, chống khủng bố; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên khuyến khích kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN, ANTT, PCCC.

Văn phòng phối hợp cùng các phòng ban tham mưu thực hiện phân công cán bộ trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở Văn phòng, mặt bằng sản xuất của Công ty đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố, sẵn sàng xử lý khi tình huống xảy ra, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin, trang website, mạng thông tin điều hành nội bộ.

Các cơ quan đoàn thể thông qua các hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố đối với đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phòng, chống khủng bố.

Các đơn vị trong Công ty: Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống khủng bố đến toàn thể CNV, người lao động trong đơn vị mình quản lý. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, người lao động, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trong, ngoài nước và loại tội phạm khác.

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nhất là khu vực sản xuất, quản lý kiểm soát đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố thiết bị, đảm bảo môi trường

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban trong Công ty thực hiện nghiêm các phương án, xử lý tốt các tình huống giả định có thể xảy ra tại các mục tiêu trọng điểm của Công ty. Thường xuyên kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy  và các phương tiện khác đảm bảo chất lượng, số lượng, cũng như vị trí đặt, thuận lợi cho công tác PCCC tại chỗ.

 

 Các tin liên quan:
  Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Đăng ký tham gia học các lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (Quỳnh Anh - 424)
  Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)
  Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)
  Khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
  Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX
  Tuyển than Cửa Ông, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất
  Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)
  Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Cẩm Thúy)
  Truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)
  TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)
  Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn Quý III và 9 tháng năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV chỉ đạo thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ và khám chuyên đề nữ năm 2022
  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công"

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG