Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)

Thực hiện Hướng dẫn số 819-HD/ĐU, ngày 26/7/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

 

Theo đó, nội dung Đại hội Chi bộ gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm tụ’ phê bình và phê bình của chi uỷ trong nhiệm kỳ (nơi có chi ủy) hoặc kiểm điểm vai trò của bí thư, phó bí thư (nơi không có chi ủy). Các Chi bộ bầu chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chuẩn bị văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị (báo cáo tống kết nhiệm kỳ); Báo cáo kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ (đôi với Chi bộ có bầu chi ủy); của bí thư, phó bí thư (nơi không bầu chi ủy).

Dự thảo nghị quyết Đại hội: Gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị.

Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, dự thảo nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025: Dự thảo lần 1 xong trước ngày 15/8/2022; dự thảo lần 2 xong trước ngày 30/8/2022.

Số thành viên của Đại hội Chi bộ: Là toàn thể đảng viên của Chi bộ (chính thức và dự bị), do chi uỷ triệu tập, nơi không có chi uỷ thì do bí thư Chi bộ triệu tập.

Việc đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến đảng bộ khác về dự Đại hội: Chi ủy triệu tập Đại hội phải thông báo và triệu tập số đảng viên được miễn công tác, miên sinh hoạt về dự Đại hội. Nếu về dự Đại hội thì sô đảng viên này được tính vào tổng số đảng viên dự Đại hội, nếu không về dự Đại hội thì không tính vào tổng số đảng viên dự Đại hội để tính kết quả bầu cử trong Đại hội.

Những trường hợp không triệu tập dự Đại hội: Những đảng viên mà trước thời điểm khai mạc Đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố bị can, bị truy tố; Những đảng viên chuyển công tác ra ngoài Chi bộ trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Đồng thời, việc thực hiện bầu Bí thư, phó bí thư trực tiếp tại Đại hội: Đối với Chi bộ có chi ủy: Bầu chi ủy trước. Sau khi có kết quả bầu cử chi uy, tiến hành bầu bí thư Chi bộ (bầu trước), bầu phó bí thư Chi bộ (bầu sau, không bầu cùng lúc với bí thư); Đối với Chi bộ không có chi ủy: Bầu bí thư Chi bộ (bầu trước), bầu phó bí thư Chi bộ (bầư sau, không bầu cùng lúc với bí thư).

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ theo nguyên tắc, quy trình, điều kiện, thủ tục, phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động.

Kiên quyết sàng lọc, không đề lọt vào chi ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham nhũng, tiêu cực “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước; quan liêu cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với quần chúng và Nhân dân; bán thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kêt quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Đảng ủy Công ty chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận về chính trị nhân sự trước khi tiến hành Đại hội đối với những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc " có đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Những đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay, phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu để bầu vào chi ủy (theo Quy định số 58- QD/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về Bảo vệ chính trị nội bộ).

Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tô chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm đảm bảo các tiêu chuấn cán bộ do Chuyên môn và Đảng ủy Công ty quy định.

Không giới thiệu tham gia cấp ủy đối với các nhân sự đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời gian kiêm tra dấu hiệu vi phạm, trong thời gian điều tra cùa công an.

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, nhân sự chi ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị:

Thực hiện nghiêm túc, thống nhất chủ trương bí thư Chi bộ là thủ trưởng đơn vị. Xây dựng cơ cấu cấp ủy hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, bao gồm đảng viên là lãnh đạo, quản lý, lãnh đạo các phòng, phân xưởng và trưởng các tổ chức đoàn thế đơn vị khi đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện.

Quy trình chuẩn bị nhân sự trước Đại hội

  • Bước 1: Chi ủy (đối với Chi bộ không có chi ủy thì đồng chí bí thư hoặc phó bí thư Chi bộ) chuẩn bị phương án nhân sự chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) khóa mới (về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách cụ thể).
  • Bước 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ để bàn, thảo luận, xin ý kiến thống nhất việc chuẩn bị nhân sự chi ủy khóa mới (về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách cụ thể) và lấy biểu quyết (bằng phiếu kín, theo mẫu 5b).
  • Bước 3: Chi ủy, Chi bộ báo cáo Đảng ủy Công ty cho ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội và nhân sự chi ủy, sau đó tiến hành Đại hội.
  • Tại buổi sinh hoạt Chi bộ về chuẩn bị nhân sự ở bước 2: Đối với những Chi bộ có chi ủy, chỉ những đồng chí được Chi bộ giới thiệu có trên 50% số đảng viên chính thức của Chi bộ giới thiệu và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số dư so với số lượng cần bầu mới đưa vào đề án nhân sự trình Đại hội (số dư từ 01 đến 02 đồng chí tùy theo sổ lượng cấp ủy cần bầu) nếu còn thiếu số lượng, không đảm bảo cơ cấu..., chi ủy, Chi bộ cần bàn bạc, thảo luận kỹ để chuẩn bị đủ, đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn.

Đối với Chi bộ không có chi ủy, đồng chí bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 dự kiến giới thiệu nhân sự Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, nếu được trên 50% số đảng viên chính thức theo quy định đồng ý giới thiệu thì đưa vào phương án nhân sự trình Đại hội.

Số lượng chi ủy viên và phó bí thư Chi bộ

Theo Mục 22, Quy định số 24-QD/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng “Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trơ lên bầu chi úy; Chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi uy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi uy trước, sau đó bầu bỉ thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đang viên chính thức bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

Trường hợp Chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đù số phiếu trúng cử bí thư Chi bộ, thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hĩnh cụ thê của Chi bộ đê chỉ định một đồng chỉ trong sổ chi ủy viên hoặc đang viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư đê điều hành hoạt động cua Chi bộ. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chi định bỉ thư, phó bí thư, chi ủy viên”, được cụ thể như sau: Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư; Chi bộ có từ 9 đến dưới 20 đảng viên chính thức, bầu chi ủy không quá 03 đồng chí, bầu bí thư, 01 phó bí thư Chi bộ; Chi bộ có từ 21 đến dưới 40 đảng viên chính thức bầu chi ủy không quá 05 đồng chí, bầu bí thư, 01 phó bí thư Chi bộ; Chi bộ có trên 40 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy không quá 07 đồng chí, bầu bí thư, 01 phó bí thư Chi bộ. Tùy theo đặc thù của đon đơn vị, Chi bộ quyết định số lượng chi ủy viên phù hợp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ tại đơn vị.

Kinh phí tổ chức Đại hội được cấp từ nguồn đảng phí trích lại ở các Chi bộ theo quy định và từ nguồn kinh phí theo Quyết định số 99-QD/TW, ngày 30/05/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng” và quyết định số 10-QĐ/ĐƯ, ngày 31/3/2020 của Đảng uỷ Công ty về ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài chính đảng trong Đảng bộ Công ty).

Đảng uỷ Công ty hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Chi bộ: Mức 300.000đ/dảng viên hiện có của Chi bộ và đại biểu dự chỉ đạo Đại hội; trang trí khánh tiết Đại hội: hỗ trợ 2.000.000đ/Chi bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại các Chi bộ được phân công phụ trách, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo Đại hội Chi bộ điểm để rút kinh nghiệm trước khi các Chi bộ tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn và giám sát các Chi bộ triển khai thực hiện theo kế hoạch để tổ chức Đại hội đảm bảo về tiến độ thời gian và đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại Chi bộ PX Cơ khí, thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 10/9/2022.

Các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hoặc chương trình thực hiện tổ chức Đại hội của Chi bộ mình đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra; làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, người lao động. Chuân bị báo cáo chính trị và phương án nhân sự gửi về Đảng ủy Công ty (qua Ban Tổ chức) đề trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ duyệt và cho ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ PX Cơ khí tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Chi bộ điểm theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Sau Đại hội, Chi bộ báo cáo Đảng ủy Công ty chuẩn y kết quả bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; cấp ủy Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí chi ủy viên và đảng viên của Chi bộ.

Sau khi hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc, Đàng ủy Công ty tổ chức rút kinh nghiệm, gửi báo cáo tổng kết về Ban Tổ chức về Đảng ủy TKV trước ngày 01/11/2022 (qua Ban Tổ chức - Nhân sự).

Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tồ chức sản xuất đảm bảo an toàn và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu SXKD cho các đơn vị đề làm căn cứ xây dựng phương hướng nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới. Chỉ đạo Văn phòng Công ty tham mưu, giám sát công tác tuyên truyền, quay phim, chụp ảnh, viết các tin bài về công tác tồ chức Đại hội các Chi bộ, những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua LĐSX chào mừng Đại hội,... đảm bảo ANTT, AT, VSLĐ và phòng, chống dịch.

Các tổ chức đoàn thể Công ty chỉ đạo CĐBP, chi đoàn, chi hội CCB phát động thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội phù hợp điều kiện của đơn vị và công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG