Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày 01/8/2022, Phòng An ninh kính tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2022.

 

Theo đó, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH.

Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phải được duy trì thường xuyên, hàng năm; tập trung hướng về cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp do đơn vị được phân công phụ trách để đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trực tiếp tham gia, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thể trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Cụ thể, các hoạt động tiến tới ngày hội phải tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của đơn vị hàng năm theo tinh thần Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí Thư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, trọng tâm là:

Đẩy mạnh các công tác tuyến truyền tới cán bộ, công nhân viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, của tỉnh, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên và người lao động trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền phù hợp với thực thể của đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn kết với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trảo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 Nội dung, hình thức, phạm vi, thành phần, thời gian tổ chức:

 Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 08 tháng đầu năm tổ chức Ngày hội), rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp.

Hình thức:

Phân lễ: Chương trình phần lễ gồm các nội dung: Thông báo Chương trinh buổi lễ; chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn kỷ niệm ôn lại vị trí, tâm quan trọng, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua và phương hưởng thời gian tới; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào, công bố quyết định và trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đại biểu cấp trên phát biểu; phát biểu dáp từ của người đứng đầu đơn vị tổ chức buổi lễ; ký kết giao ước thi đua (nếu có); tuyên bố kết thúc buổi lễ.

Trang trí, khánh tiết buổi lễ. Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương.

Phần hội: Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị có thể thực hiện trước hoặc sau buổi lễ, nên tập trung tổ chức một số hoạt động như: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ…

Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” như: Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huy động lực lượng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây hoặc sửa nhà cho người lao động, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn…

Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa của điểm hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức các cuộc thì tìm hiểu pháp luật; tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT, các đối tượng chính sách và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian: Ngày hội toàn dần bảo vệ ANTQ được tổ chức từ ngày 01/08/2022 đến ngày 19/08/2022.

Căn cứ tình hình thực tiễn, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan, mời đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp dự, chỉ đạo, động viên, thăm hồi động viên gia định cản bộ và người lao động tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau tổ chức Ngày hội toàn dẫn bảo vệ ANTQ, tập trung cao tin trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, Ngày hội toàn dẫn bảo vệ ANTQ hàng năm...

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh cổ động tại thị sở làm việc với khẩu các hiệu tuyên truyền như: "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2022"; "Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là sự nghiệp của toàn đãn”; Tham gia phong tràều toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và Pháp luật, tham gia bảo vệ ANQG, TTATXH và chấp hành những quy tắc sinh hoạt cộng đồng"…

(Phan Thủy-TTVH)

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG