Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

 

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

                                                             

Thực hiện Kế hoạch số … KH/CB ngày …/….năm 2022 của Chi bộ Khối Kỹ thuật về Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Đảng bộ Công ty.

Tổ đảng AT báo cáo kết quả thực hiện công tác AT, VSLĐ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Tập đoàn ban hành kịp thời các Nghị quyết, văn bản, chỉ đạo và kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác AT, VSLĐ, kèm theo đặt mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” để phấn đấu thực hiện. Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh của Công ty mà Đảng ủy TKV giao. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để ổn định đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ vừa sản xuất vừa phòng chống dịch có hiệu quả.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị trọng đại của đất nước, Tập đoàn và Công ty, đặc biệt là: Kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 01/7 và 26 năm thành lập Đảng ủy Than Quảng Ninh 13/7 (1996-2022) và 62 năm ngày thành lập Công ty 20/8 (1960-2022)... phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, do đó tư tưởng CBCNV ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân viên được chăm lo tốt, tư tưởng ổn định, đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đời sống và thu nhập của người lao động ổn định, CBCNV yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

b) Khó khăn

Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến vẫn còn nhiều phức tạp mặc dù cuối năm 2021 Đảng, Chính Phủ đã thực thi chính sách mở cửa trở lại đối với tất cả các hoạt động dịch vụ, kinh tế ... của đất nước, tuy nhiên từ đầu năm đến nay trên thế giới, cũng như tại Việt Nam đã phát hiện những biến chủng mới về dịch bệnh Covid - 19 (Omicron 4.1; 5.1) dẫn đến Công ty vẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Mặt khác tình hình ra than của các Mỏ không ổn định (Mỏ Cọc 6 gần như không ra than..) tiêu thụ không không cân đối, có thời điểm than tồn kho cao (nhu cầu tiêu thụ than chất lượng cao tăng, than cấp cho hộ điện giảm sâu, nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả nghỉ để sửa chữa dài ngày); thời tiết mưa to, kéo dài nhiều ngày không thuận lợi cho sản xuất.

Bên cạnh đó, yêu cầu về công tác AT, VSLĐ, bảo vệ môi trường ngày càng cao; an ninh trật tự trên địa bàn, trên tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ, vận chuyển đá thải vào mỏ, khu vực hồ GAP và khu vực mặt bằng PX Tuyển Than 4 còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔ ĐẢNG

1. Quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên, của Chi bộ

Tổ đảng AT thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Công ty triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác AT, VSLĐ, như:

- Nghị quyết liên tịch số 07 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN, ngày 25/01/2021 về việc thực hiện công tác AT, VSLĐ năm 2021.

- Nghị quyết liên tịch số 08 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN, ngày 27/01/2022 về việc thực hiện công tác AT, VSLĐ năm 2022.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy Công ty v/v lãnh đạo công tác AT, VSLĐ giai đoạn 2021 - 2025.

- Chương trình hành động  số 48/CTr-TKV ngày 05/4/2021 của Tập đoàn và chương trình hành động số 847/CTr-TTCO, ngày 05/5/2021 của Công ty về việc “Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ĐU ngày 25/02/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác AT, VSLĐ trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025”.

- Ngoài ra Công ty vẫn duy trì thực hiện các nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19 theo các văn bản, chỉ thị của chính quyền địa phương và của TKV.

2. Kết quả thực hiện công tác an toàn năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

1. Thực hiện công tác AT,VSLĐ

- Hằng năm Công ty luôn quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác AT, VSLĐ theo Luật AT, VSLĐ số 84/2015/QH13, ngày 25/6/2015.

- Thành lập Hội đồng AT, VSLĐ với 10 đồng chí, trong đó đồng chí Phó giám đốc phụ trách công tác AT, VSLĐ làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Công đoàn làm phó Chủ tịch.

- Duy trì mạng lưới ATVSV với 277 đồng chí  và 17 đồng chí chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác an toàn ở các đơn vị.

2. Công tác chỉ đạo và hướng dẫn. Ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác AT,VSLĐ như:

- Nghị quyết liên tịch giữa GĐ-CĐ-ĐTN về việc đảm bảo AT, VSLĐ, PCCN.

- Đăng ký thi đua đảm bảo AT, VSLĐ, PCCN.

- Quy chế khen thưởng và trả nhuận bút cuộc thi tranh, báo, ảnh về công tác AT, VSLĐ.

- Thành lập Ban chỉ đạo Tháng công nhân, Tháng hành động về AT, VSLĐ.

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về AT, VSLĐ trên cơ sở kế hoạch của TKV.

 3. Công tác tuyên truyền, giáo dục.

- Ngay từ đầu năm phát động phong trào đăng ký thi đua đảm bảo AT, VSLĐ PCCN tới từng người lao động.

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 Công ty không tổ chức mít tinh tập trung, xây dựng chương trình để các đơn vị trong Công ty phổ biến, tuyên truyền tới người lao động tại các buổi giao ban, nhật lệnh. Năm 2022 Công ty đã tổ chức mít tình bằng hình thức tập trung tại Hội trường và trực tuyến tại các đơn vị thông qua phần mềm Msteam.

- Tổ chức thi tranh, báo, ảnh về tuyên truyền  về công tác AT, VSLĐ giữa các đơn vị. Sau đó tổ chức triển lãm các đơn vị trong toàn Công ty.

- Tổng chi phí cho tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ - PCCN năm 2020 là 182 triệu đồng và năm 2022 là 187 triệu đồng.

  4. Công tác huấn luyện an toàn:

- Huấn luyện định kỳ cho đối tượng nhóm 1 là: 128 người (năm 2021)

- Huấn luyện định kỳ cho đối tượng nhóm 2 là: 141 người (năm 2021)

- Huấn luyện định kỳ cho đối tượng nhóm 3 là: Năm 2021 = 441 người; năm 2022 = 1.587 người.

- Huấn luyện định kỳ cho nhóm 4 là:

+ Năm 2021 là 951/953 người  = 99,8%

+ Năm 2022 là  986/986 người = 100%

- Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho 08 người làm công tác Y tế (nhóm 5).

- Huấn luyện và cấp chứng chỉ AT, VSLĐ năm 2021 là 277/277 An toàn, vệ sinh viên (nhóm 6). Bồi dưỡng nghiệp vụ AT, VSLĐ năm 2022 cho 203 AT, VSV.

- Huấn luyện, xếp bậc an toàn điện năm 2022 là 177 người (đây là nội dung phát sinh sau kiến nghị của đoàn kiểm tra Sở LĐTBXH Quảng Ninh).

- Huấn luyện bước 1, 2, 3 được thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác PCCC năm 2021 cho 171 CBCN; 6 tháng đầu năm 2022 là 100 CBCN; tổ chức diễn tập, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCN - CHCN cho lực lượng xung kích và người lao động của Công ty.

 5. Thực hiện kế hoạch AT, VSLĐ:

- Năm 2021 thực hiện với giá trị: 30.865,277/35.773,773 tr.đồng đạt 86,28% (giá trị kế hoạch thực hiện không đạt là do Nội dung gnhir mát và hỗ trợ điều trị hơn 4 tỷ đồng không thực hiện do dịch bệnh Covid-19).

- 06 tháng đầu năm 2022 thực hiện: 19.253,2/40.418,3 tr.đồng đạt 47,6%.

6. Công tác kiểm tra.

- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra về AT, VSLĐ ở hầu hết các đơn vị đã thực hiện theo các nội dung quy định hiện hành của Công ty.

- Tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát các công trình sửa chữa lớn, các công trình đầu tư, xây dựng cơ bản, việc thực hiện các nội quy, quy trình và các biện pháp làm việc an toàn.

- Hằng tháng Công ty phối hợp với Thanh tra giao thông thành phố Cẩm phả và chính quyền, Công an các phường trên địa bàn có đường sắt đi qua, tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường sắt để đảm bảo an toàn cho công tác chạy tầu.

- Ngoài ra: Chuyên môn cùng các tổ chức đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Cựu chiến binh Công ty) thống nhất phối hợp tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động, công tác AT, VSLĐ - PCCN của CNVC - LĐ trong toàn Công ty.

7. Chăm lo sức khoẻ người lao động:

- Năm 2021:

+ Khám sức khỏe định kỳ cho 3.248 người.

+ Khám sức khỏe chuyên đề nữ cho 1.557 người.

+ Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho 2.411 người với tổng chi phí 1.631,57 triệu đồng.

+ Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 2.219 người với tổng chi phí 467,9 triệu đồng.

+ Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là: 5.498 triệu đồng (trong đó có 2.044 triệu đồng trang bị áo bông chống rét).

+ Bồi dưỡng hiện vật cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại với chi phí năm 2021 là: 5.788 triệu đồng.

- 6 tháng đầu năm 2022:

+ Khám sức khỏe định kỳ cho 2.411 người làm công việc nặng nhọc, độc hại với tổng chi phí trên 1,6 tỷ đồng.

+ Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp với tổng chi phí là 514,3 triệu đồng.

+ Bồi dưỡng hiện vật cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại với chi phí 6 tháng đầu năm là: 3.034,9 triệu đồng.

- Chi phí đã sử dụng cho công tác phòng chống dịch Covid - 19 là trên 1,8 tỷ đồng.

- Nấu nước cháo loãng phục vụ người lao động trong những ngày nắng nóng.

- Thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo đúng chế độ quy định, đảm bảo từ 22 ¸ 26 công/người/tháng và bố trí công nhân nghỉ luân phiên để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

3. Tự nhận xét, đánh giá

a) Ưu điểm:

- Số vụ tai nạn lao động, sự cố thiết bị năm sau đều giảm hơn so với năm trước.

- Ý thức, tác phong của người lao động về công tác AT, VSLĐ được từng bước được nâng cao.

- Điều kiện làm việc của người lao động không ngừng được cải thiện.

b) Hạn chế, thiếu sót:

Mặc dù công tác AT, VSLĐ luôn được Giám đốc và lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo, phòng AT đã bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định, quy phạm kỹ thuật an toàn, xử lý nghiêm khắc các biểu hiện vi phạn của người lao động; tuy nhiên trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 bên cạnh những kết quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn có nhiều tồn tại cần khắc phục, cụ thể :

1. Tình hình TNLĐ, sự cố

TT

Nội dung

ĐVT

Năm 2020

Năm 2021

6 tháng đầu năm 2022

1

Tổng số vụ sự cố loại 3

Vụ

07

03

02

a)

Lĩnh vực vận tải

Vụ

05

03

01

b)

Lĩnh vực cơ điện

Vụ

02

02

00

2

Tổng số vụ TNLĐ

Vụ

06

05

02

a)

TNLĐ chết người

Vụ

00

00

0

b)

TNLĐ nặng

Vụ

04

03

01

c)

TNLĐ nhẹ

Vụ

02

02

01

d)

TNGT được hưởng chế độ TNLĐ

Vụ

01

01

03

 

a) Số vụ TNLĐ  năm sau đều giảm so với năm trước, tuy nhiên nguyên nhân chính của các vụ tai nạn lao động vẫn là do:

- Người lao động vi phạm nội quy, quy trình làm việc an toàn; thiếu quan sát khi làm việc, đi lại; thiếu sự phối hợp với các công nhân làm việc ở bộ phận khác có liên quan.

- Cán bộ quản lý, chỉ huy sản xuất trực tiếp ở một số đơn vị chưa sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát các công việc, bộ phận được giao quản lý nên vẫn để xảy ra TNLĐ, sự cố do người lao động vi phạm quy trình, quy định, nội quy an toàn.

- Hiện trường sản xuất của một số đơn vị còn có nhiều tồn tại gây mất an toàn cho người và thiết bị khi làm việc nhưng chưa được phát hiện và khắc phục kịp thời.

b) Số vụ sự cố loại 3 giảm so với cùng kỳ nhưng nguyên nhân chính của các vụ sự cố vẫn do chủ quan.

- Người lao động thiếu tập trung chú ý khi làm việc, thiếu kinh nghiệm trong công việc nên không có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra, làm tăng sự thiệt hại do sự cố gây ra.

- Công tác kiểm tra của bộ phận kỹ thuật các đơn vị chưa làm hết trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị nên chưa nắm bắt được tình trạng kỹ thuật của thiết bị đang hoạt động; cộng với việc cán bộ phụ trách trực tiếp thiếu kiểm tra, giám sát quá trình sửa chữa, vận hành thiết bị nên đã dẫn đến các sự cố do chủ quan.

2. Từ nguyên nhân của các vụ TNLĐ, sự cố còn cho thấy ở một số đơn vị, việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục sau TNLĐ, sự cố hoặc các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, sự cố tương tự, tái diễn chưa thực hiện nghiêm túc. Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số đơn vị chưa cao, dẫn đến việc một số người lao động chưa ý thức đầy đủ về hậu quả, thiệt hại của hành vi vi phạm nội quy, quy trình và không thực hiện đủ biện pháp làm việc an toàn gây nên.

3. Một số AT, VSV chưa phát huy được vai trò giám sát về AT, VSLĐ trong bộ phận, tổ được giao.

4. Sự phối hợp giữa các phòng chức năng và các đơn vị trong việc xây dựng, duyệt Biện pháp thi công, biện pháp an toàn một số công trình cải tạo, sửa chữa lớn chưa tốt, dẫn đến tình trạng một số công trình chưa được duyệt BPTC, BPAT đã thi công.

5. Công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ quản lý, chỉ huy sản xuất, cán bộ kỹ thuật các phòng chức năng và đơn vị chưa thực sự hiệu quả, do chưa nghiêm túc trong việc xử lý các hành vi vi phạm, còn tránh né, nể nang, ngại va chạm…

6. Trong 06 tháng đầu năm 2022 nổi cộm việc người lao động bị tai nạn khi tham gia giao thông (03 vụ) trên đường, nguyên nhân cơ bản là do ý thức khi tham gia giao thông từ người dân đến người lao động của Công ty.

4. Biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới:

Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác AT, VSLĐ trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an toàn 6 tháng cuối năm 2022, phòng AT đề xuất một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Xây dựng kế hoạch AT, VSLĐ 6 tháng cuối năm sát với kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đúng thời gian.

2. Nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ quản lý cấp ca, đội sản xuất và người đứng đầu tại các đơn vị bằng cách tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời các vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý, ngại va chạm, né trách, thiếu trách nhiệm trong công việc được giao.

3. Làm tốt công tác huấn luyện AT, VSLĐ cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn nhằm nhận diện đúng, đủ các yếu tố nguy hiểm, có hại từ đó nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và để mọi người tự chủ về công tác an toàn khi làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố.

4. Kiện toàn bộ máy làm công tác AT, VSLĐ từ Công ty đến phân xưởng, từ cán bộ phụ trách công tác AT, VSLĐ các đơn vị đến mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức trong công tác AT, VSLĐ để tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức để người lao động hiểu và nhận thức đúng công tác AT, VSLĐ; Thông báo kịp thời các vụ tai nạn lao động trong TKV, tỉnh Quảng Ninh và của Công ty để mọi người biết, rút kinh nghiệm

6. Công tác quản lý kỹ thuật an toàn, kiểm tra giám sát:

- Tiếp tục rà soát các hồ sơ kỹ thuật; nội qui, qui trình, qui định, qui tắc kỹ thuật an toàn trong vận hành, sửa chữa an toàn cho người và thiết bị để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế của Công ty. Đặc biệt là các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ; các đơn vị có thay đổi thiết bị, công nghệ.

- Nghiêm cấm đưa vào sử dụng các thiết bị, dụng cụ không có nội qui, qui trình làm việc an toàn

- Phân tích làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan các vụ TNLĐ, sự cố xảy ra tại Công ty và của TKV để có biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ tương tự.

- Nghiên cứu và sớm đưa vào áp dụng việc triển khai nhật lệnh sản xuất trên phần mềm vi tính.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra từ người lao động đến cấp tổ sản xuất, chú trọng công tác tự kiểm tra của Quản đốc phân xưởng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức quần chúng tăng cường kiểm tra công tác quản lý lao động, thiết bị tại các bộ phận sản xuất, những nơi có nhiều nguy cơ mất an toàn  và việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động

- Kiên quyết xử lý và không bố trí việc cho những người không sử dụng đúng, đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp hoặc vi phạm nội quy, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị.

- Phối hợp cùng thanh tra giao thông, công an trên các phường làm tốt công tác ANTT, ATTS.

7. Chăm sóc sức khỏe người lao động:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phân loại sức khỏe người lao động để có phương pháp điều trị, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe từng người. Duy trì công tác phục hồi sức khỏe cho người lao động bằng việc tổ chức đi điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại chỗ, tham quan nghỉ mát cuối tuần và tổ chức thường trực cấp cứu 24/24h ở các vị trí sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng độc hại theo quy định, đủ định suất, định lượng, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thực hiện trang bị đầy đủ PTBVCN, trang thiết bị phòng hộ cho người lao động, đảm bảo cả về mặt thẩm mỹ và chất lượng đúng tiêu chuẩn.

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

8. Cải thiện điều kiện làm việc:

- Tiếp tục đầu tư mới máy móc thiết bị, cải tạo công nghệ, đẩy nhanh áp dụng công nghệ tự động hóa ở một số công đoạn, đơn vị; xây dựng nhà xưởng, cải thiện điều kiện làm việc, giảm cường độ và số lượng lao động, nâng cao hệ số an toàn cho người lao động.

- Duy trì thực hiện hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

9. Làm tốt việc kiểm điểm theo phân định trách nhiệm trong công tác AT, VSLĐ: 01quý/lần đối với cấp Phân xưởng và 6 tháng/lần đối với cấp Công ty. Việc kiểm điểm phải nêu rõ các kết quả, hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm; biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác AT, VSLĐ và phát động phòng trào thi đua đảm bảo AT, VSLĐ.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để công tác AT, VSLĐ ngày một đạt hiệu quả tốt hơn, là phòng thưởng trực về công tác AT, VSLĐ Công ty, phòng đề xuất Công ty cần quan tâm hơn nữa trong việc cải thiện điều kiện lao động cho người lao động như: Trang bị những máy công cụ (giảm thiểu sức lao động cho CBCN), nâng cấp, tu bổ mặt bằng nhà xưởng (mặt bằng tác nghiệp, chiếu sáng v.v..).

Trên đây là báo cáo của tổ đảng AT trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty./.

                       Trần Huy Tùng                                                                  

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG