Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn các đơn vị quy trình bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân – 1.760)

 

 1. B nhiệm Trưởng phòng, Quản đốc:
  1. Đề xuất chủ trương bổ nhiệm:
   1. Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ (sau đây gọi tắt là Phòng Tổ chức - Nhân sự) chủ trì đề xuất, lập Phương án bổ nhiệm cán bộ để báo cáo, Giám đốc Công ty xem xét thông qua. Giám đốc Công ty có thể tham khảo ý kiến của Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực.

Yêu cầu đối với phương án bổ nhiệm cán bộ:

 • Phương án bổ nhiệm cán bộ phải chứng minh được đơn vị (phòng/ công trường/ phân xưởng) có đủ nguồn cán bộ để xem xét bổ nhiệm;
 • Phương án có thể xây dựng theo hai cách:

+ Đề xuất 01 nhân sự cụ thể để lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể người lao động đơn vị đối với nhân sự dự kiến (sau đây gọi tắt là Phương án 1).

+ Hoặc đề xuất một số ứng viên có đủ điều kiện để lấy ý kiến tín nhiệm của tập thế người lao động đơn vị đối với các ứng viên (sau đây gọi tắt là Phương án 2).

(Trong đó, khuyến khích các đơn vị thực hiện Phương án 2).

 • Việc lấy ý kiến tín nhiệm được tiến hành thông qua tổ chức Hội nghị toàn the người lao động của phòng/ công trường/ phân xưởng (nơi có cán bộ được bổ nhiệm tại chỗ). Trường hợp phòng/ công trường/ phân xưởng có đặc thù làm việc phân tán và/hoặc chia theo ca sản xuất, thì tổ chức hội nghị đại biểu người lao động. Trong Phương án bổ nhiệm cán bộ phải nêu cụ thể hình thức tổ chức lấy tín nhiệm (tổ chức Hội nghị toàn thể hay Hội nghị đại biểu người lao động).

Lưu ý: Đối với bổ nhiệm Trưởng phòng, ưu tiên và khuyến khích lựa chọn hình thức tố chức Hội nghị toàn th người lao động của phòng; với một s phòng thực sự đặc thù thì có th xem xét lựa chọn hình thức Hội nghị đại biu.

 1. Trên cơ sở phân cấp quản lý cán bộ, Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT/ HĐTV/ Chủ tịch Công ty và Đảng ủy Công ty xem xét phê duyệt chủ trương và phương án bổ nhiệm cán bộ (bao gồm cả hình thức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm).
 2. HĐQT/ HĐTV/ Chủ tịch Công ty, Đảng ủy Công ty xem xét Phương án bổ nhiệm cán bộ, kết quả nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến, trước khi chấp thuận chủ trương để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
 3. Triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Trưởng phòng sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương:
  1. Phòng Tổ chức- Nhân sự (TCNS) chủ trì cùng lãnh đạo và chi ủy của phòng tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể người lao động của Phòng;
 1. Thành phần tham dự:
 • Lãnh đạo phòng (Trưởng phòng, Phó trưởng phòng) và chi ủy;
 • Toàn thể người lao động của phòng.
 1. Nội dung:
 • Lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm (nếu thực hiện theo Phương án 1).
 • Hoặc lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu của tập thể người lao động của Phòng đối với các ứng viên (nếu thực hiện theo Phương án 2).
 1. Yêu cầu:
 • Việc lấy ý kiến tín nhiệm với nhân sự được tiến hành thông qua tổ chức Hội nghị toàn thể người lao động của phòng. Trường hợp phòng có đặc thù làm việc phân tán và/hoặc chia theo ca sản xuất, thì tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và phải được cấp có thẩm quyền thông qua tại Phương án bổ nhiệm cán bộ (tương tự như quy trình bổ nhiệm quản đốc phân xưởng được nêu tại mục 1.3 dưới đây);
 • Hội nghị phải đảm bảo có tối thiểu 2/3 tổng số người được triệu tập tham dự;
 • Trường hợp thực hiện theo Phương án 2, đại biểu được xin ý kiến tín nhiệm giới thiệu chỉ thể hiện quan điểm tín nhiệm của mình đối với tối đa 1 ứng viên (để thuận lợi cho việc tính tỷ lệ mức tín nhiệm);
 • Việc lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu phải lập thành biên bản.
  1. Phòng TCNS tổng họp kết quả tín nhiệm giới thiệu, báo cáo đề xuất với Giám đốc Công ty về nhân sự đề nghị bổ nhiệm;
  2. Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT/ HĐTV/Chủ tịch Công ty và Đảng ủy Công ty xem xét thông qua (theo phân cấp quản lý cán bộ);
  3. Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp.

Lưu ý: Mức độ tín nhiệm giới thiệu của tập thể người lao động là căn cứ tham khảo quan trọng khi xem xét quyết định bổ nhiệm cán bộ. Trong đó:

 • Trường hợp thực hiện theo Phương án 1: Nếu ứng viên có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ từ 50% trở xuống tính trên tổng số người được triệu tập hội nghị thì về cơ bản không xem xét bổ nhiệm.
 • Trường hợp thực hiện theo Phương án 2: Chọn ứng viên có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các ứng viên để xem xét bổ nhiệm; nếu có nhiều ứng viên có số phiếu cao nhất ngang nhau thì tập thể lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự cụ thể.

1.3. Triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc khi được cấp có thấm quyền thống nhất chủ trương:

 1. Phòng TCNS chủ trì cùng lãnh đạo và chi ủy của công trường/ phân xưởng (sau đây gọi tắt là chi ủy đơn vị) tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể người lao động của công trường/ phân xưởng.
 1. Thành phần tham dự:
 • Trong trường hợp tổ chức Hội nghị toàn thể người lao động:

+ Lãnh đạo công trường/ phân xưởng (Quản đốc, Phó quản đốc) và chi ủy;

+ Toàn thể người lao động của công trường/ phân xưởng.

 • Trong trường hợp tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động:

+ Lãnh đạo công trường/ phân xưởng (Quản đốc, Phó quản đốc) và chi ủy;

+ Các Tổ trưởng, Đốc công (nếu có);

+ Đại diện người lao động của các Tổ sản xuất. Lãnh đạo công trường/ phân xưởng chủ trì cùng Phòng TCNS thống nhất phân bổ số lượng; nhân sự cụ thể do Tổ trưởng phân công, cử tham dự.

(Lưu ý: Theo các thành phần nêu trên thì cán bộ chỉ huy sản xuất từ đốc công, tô trưởng trở lên thuộc thành phần đương nhiên của Hội nghị).

 1. Nội dung và yêu cầu: Thực hiện tương tự như triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng đã nêu ở mục 1.2.1.
 1. Phòng TCNS tổng họp kết quả tín nhiệm, báo cáo đề xuất với Giám đốc Công ty về nhân sự đề nghị bổ nhiệm;
 2. Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT/HĐTV/Chủ tịch Công ty và Đảng ủy Công ty xem xét thông qua (theo phân cấp quản lý cán bộ);
 3. Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp.

Lưu ý: Thực hiện tương tự như nội dung lưu ý khi triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng đã nêu ở mục 1.2.4.

 1. Bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Phó quản đốc:
  1. Đề xuất chủ trương bổ nhiệm:
   1. Trưởng phòng/ Quản đốc thống nhất với chi ủy và xây dựng Phương án bổ nhiệm cán bộ để xin chủ trương của Giám đốc Công ty;

Yêu cầu đối với phương án bổ nhiệm cán bộ:

 • Phương án bổ nhiệm cán bộ phải chứng minh được đơn vị có đủ nguồn cán bộ để xem xét bổ nhiệm;
 • Trong phương án phải nêu rõ cơ cấu, số lượng cán bộ cần bổ nhiệm; dự kiến phân công nhiệm vụ đối với cán bộ.
 • Phương án có thể xây dựng theo hai cách thức tương tự như trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng, Quản đốc đã nêu ở trên.
 • Đồng thời, trong Phương án phải đề xuất hình thức tổ chức lấy tín nhiệm với nhân sự.
  1. Phòng TCNS tổng hợp, thẩm định và đề xuất với Giám đốc Công ty;
  2. Giám đốc Công ty có thể tham khảo ý kiến của Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực (hoặc Kế toán trưởng trong trường hợp bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế toán) trước khi chấp thuận chủ trương.
  3. Giám đốc Công ty báo cáo Đảng ủy Công ty xem xét thông qua theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên;
 • Triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Phó quản đốc sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương:
  1. Tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể người lao động.
 1. Việc lấy ý kiến tín nhiệm do Trưởng phòng/ Quản đốc chủ trì cùng chi ủy và đại diện Phòng TCNS thực hiện.
 2. Thành phần tham dự, nội dung và yêu cầu của Hội nghị:
 • Việc lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng phòng thực hiện tương tự như lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng phòng đã nêu ở trên.
 • Việc lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm Phó quản đốc thực hiện tương tự như lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm Quản đốc đã nêu ở trên.

- Trên cơ sở kết quả tín nhiệm, Trưởng phòng/ Quản đốc đề xuất nhân sự cụ thể (thông qua Phòng TCNS) để Giám đốc Công ty xem xét quyết định.

 1. Phòng TCNS thẩm định đề xuất của đơn vị; báo cáo đề xuất với Giám đốc Công ty về nhân sự đề nghị bổ nhiệm;
 2. Giám đốc Công ty báo cáo Đảng ủy Công ty xem xét thông qua theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên;
 3. Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp.

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG