Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)

Tiêu chuẩn cụ thể bao gồm:

 

a) Về độ tuổi

- Các cán bộ đối tượng 1 được quy hoạch giai đoạn 2025 - 2030 phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ.

Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho giai đoạn 2020 - 2025 phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên đối với trường hợp nhân sự được bổ sung;  đủ 60 tháng đối với nhân sự đã có trong quy hoạch và được giữ lại trong quy hoạch.

- Cán bộ đối tượng 2 phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ.

- Thời điểm tính tuổi quy hoạch: Giai đoạn 2025-2030 là tháng 5/2025; Giai đoạn 2020-2025 là tháng 5/2022.

b) Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị:

- Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với tiêu chuẩn chuyên môn của chức danh bổ nhiệm.

+ Phải có trình độ tối thiểu từ đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn của chức danh được quy hoạch (tiêu chuẩn về trình độ, chuyên ngành đào tạo cụ thể được nêu tại Quy chế quản lý cán bộ của TKV và của Công ty).

+ Quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến trình độ chuyên môn của cán bộ quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025: Đối với cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh được quy hoạch theo quy định của TKV và/hoặc của đơn vị (ví dụ: Cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch Kế toán trưởng có trình độ cử nhân kinh tế nhưng chưa có trình độ cử nhân kế toán/ tài chính/ kiểm toán; Cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch Giám đốc đơn vị luyện kim có trình độ đại học nhưng không thuộc một trong các chuyên ngành luyện kim, công nghệ hóa học, tuyển khoáng...) thì có thể tiếp tục được giữ lại trong quy hoạch (nếu vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện khác), nhưng đến kỳ rà soát tiếp theo thì cán bộ phải hoàn thiện tiêu chuẩn này (tốt nghiệp đúng trình độ và chuyên ngành yêu cầu hoặc đang tham gia đào tạo theo đúng trình độ và chuyên ngành yêu cầu nhưng chưa tốt nghiệp).

- Về trình độ lý luận chính trị:

+ Thực hiện theo quy định của Đảng; trong đó: đối tượng 1 phải có trình độ lý luận chính trị theo quy định đối với chức danh bổ nhiệm; đối tượng 2 có thể chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị nhưng sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

 + Riêng đối với cán bộ được xây dựng vào quy hoạch giai đoạn 2025-2030: Bắt buộc phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị tương ứng khi đưa vào quy hoạch.

d) Về sức khỏe: Cán bộ phải đạt sức khỏe từ loại 3 trở lên (xếp loại sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, hiện hành là Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Không đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những cán bộ có một trong các khuyết điểm sau:

a) Không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị.

b) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; thiếu chính kiến, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; có biểu hiện xu nịnh, cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân; có tư tưởng cục bộ, phe cánh.

c) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình;

d) Chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở đơn vị, dẫn đến uy tín giảm sút;

đ) Không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức;

e) Những cán bộ đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật (của các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể), điều tra, truy tố, xét xử;

g) Cương quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không tích cực, chủ động trong việc rèn luyện, đào tạo để bổ sung trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

h) Các trường hợp khác theo quy định.

Các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch:

a) Cán bộ quá tuổi quy hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch thì đương nhiên ra khỏi quy hoạch.

b) Đối với các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch và đối với cán bộ đã từ trần thì cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ban hành quyết định đưa cán bộ đó ra khỏi quy hoạch không phải thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định. Đối với cán bộ bị thi hành kỷ luật, sau khi quyết định thi hành kỷ luật hết hiệu lực, cấp có thẩm quyền có thể xem xét việc quy hoạch theo quy định

Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch:

Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 03 cán bộ. 

Đối với quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 đang quy hoạch 04 người cho một chức danh thì thực hiện theo quy định về điều khoản chuyển tiếp. Cụ thể: Đối với các chức danh đã được phê duyệt quy hoạch 04 người cho một chức danh: Khi tiến hành rà soát quy hoạch hiện có mà tất cả các nhân sự trong quy hoạch vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch thì đơn vị được phép giữ nguyên quy hoạch (04 người); trường hợp có nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và phải đưa ra khỏi quy hoạch (hoặc các trường hợp quy hoạch hết hiệu lực, hoặc đương nhiên ra khỏi quy hoạch) dẫn đến giảm số lượng nhân sự trong quy hoạch thì khi bổ sung nhân sự vào quy hoạch phải đảm bảo đúng nguyên tắc quy hoạch không quá 03 người cho một chức danh.

Một cán bộ quy hoạch không quá 03 chức danh lãnh đạo, quản lý ở cùng 01 đơn vị và không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh (trừ trường hợp dự nguồn đủ theo yêu cầu nhưng sau khi thực hiện quy trình quy hoạch thì chỉ lựa chọn được duy nhất 01 cán bộ).

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG