Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)

Về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030: bao gồm 5 bước.

 

*Bước 1: Xây dựng Kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch

Tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo Phòng TCLĐ thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác cán bộ của đơn vị (trong đó cần quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự đưa vào quy hoạch, dự kiến cơ cấu, chức danh, số lượng quy hoạch).

- Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị (lập danh sách dự nguồn, bao gồm đối tượng 1 và đối tượng 2), báo cáo tập thể lãnh đạo cho ý kiến.

- Danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch phải phân theo từng đối tượng (đối tượng 1, đối tượng 2), trong đó có đầy đủ các thông tin cơ bản gồm: họ và tên, năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng (nếu là đảng viên), chức vụ/ chức danh (trong đảng, chuyên môn và đoàn thể quần chúng), đơn vị công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị (nếu có), ngoại ngữ, sức khỏe, tóm tắt quá trình công tác, phân loại đối tượng.

 * Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)

- Thành phần tham dự: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

- Trình tự và nội dung hội nghị: Trên cơ sở báo cáo của Phòng TCLĐ, tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, phân tích và thông qua phương án, kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của Công ty; trong đó thống nhất về cơ cấu, số lượng dự kiến quy hoạch. Danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để trình các hội nghị xem xét, phát hiện, giới thiệu quy hoạch.

* Bước 3: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Thành phần tham dự: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Kiểm soát viên,  Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương; Bí thư chi bộ

- Trình tự và nội dung hội nghị:

+ Lãnh đạo đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng dự kiến đưa vào quy hoạch cho từng chức danh;

+ Phòng TCLĐ giới thiệu danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch đã được Hội nghị bước 2 thông qua để cán bộ dự hội nghị nghiên cứu. Các thành viên dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị nhưng phải có tóm tắt lý lịch, nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong 03 năm gần nhất của người được giới thiệu; đồng thời nhân sự được giới thiệu thêm phải thuộc đối tượng 1 hoặc đối tượng 2

+ Hội nghị thảo luận và tham gia ý kiến; sau đó thống nhất danh sách dự nguồn quy hoạch trên cơ sở danh sách nhân sự đã được hội nghị bước 1 thống  nhất và nhân sự được giới thiệu thêm tại hội nghị bước 3 (nếu có) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

+ Các thành viên dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu quy hoạch.

+ Số phiếu phát ra và số phiếu thu về phải được công bố tại hội nghị. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này.

+ Nguyên tắc lựa chọn: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở các bước sau.

* Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

- Phòng TCLĐ tổng hợp kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch (Hội nghị bước 3), báo cáo tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, trong đó nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch phải đạt từ 30% trở lên số phiếu tại hội nghị cán bộ chủ chốt (Hội nghị bước 3) giới thiệu.

- Thành phần tham dự: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đơn vị; Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc và  các chức danh tương đương.

- Trình tự và nội dung hội nghị:

+ Lãnh đạo đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện cơ cấu, số lượng dự kiến đưa vào quy hoạch cho từng chức danh.

+ Phòng TCLĐ giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch đã được tập thể lãnh đạo mở rộng thống nhất .

+ Hội nghị thảo luận và tham gia ý kiến.

+ Các thành viên dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu quy hoạch trong số các nhân sự đã được tập thể lãnh đạo mở rộng thống nhất trên đây (không giới thiệu nhân sự ngoài danh sách này).

+ Số phiếu phát ra và số phiếu thu về phải được công bố tại hội nghị. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này.

+ Nguyên tắc lựa chọn: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở các bước sau.

* Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ

- Trên cơ sở kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch tại các bước trong quy trình, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, Phòng TCLĐ rà soát, tổng hợp, báo cáo tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Thành phần tham dự: như thành phần Hội nghị bước 2

-  Trình tự và nội dung hội nghị:

+  Hội nghị thảo luận và bỏ phiếu kín quyết định nhân sự được quy hoạch cho từng chức danh và phải bảo đảm yêu cầu : 01 chức danh quy hoạch không quá 03 người, không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh; Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh cùng cấp; Cơ cấu, độ tuổi phù hợp và các yêu cầu khác theo quy định.

+ Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

+ Nguyên tắc lựa chọn: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% trở lên so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50% thì giao cho người đứng đầu đơn vị  xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự.

+ Lập danh sách chính thức quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị (những cán bộ được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo được triệu tập bỏ phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách quy hoạch). Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ.

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG