Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác Quy hoạch cán bộ; hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ;

 

Thực hiện Công văn số 1939/TKV-TCNS, ngày 29/4/2022, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025;

Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Tập đoàn và cấp Công ty những năm tiếp theo, Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

1. Yêu cầu, nguyên tắc chung:

Đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc chung được quy định tại Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Quy định số 650-QĐ/ĐU, ngày 04/5/2022 của Đảng ủy Công ty về công tác quy hoạch cán bộ (viết tắt là Quy định 650-KH/ĐU) và Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

2. Yêu cầu, nguyên tắc cụ thể:

2.1. Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý (trong đó đảm bảo liên thông giữa quy hoạch Thủ trưởng đơn vị với quy hoạch Bí thư chi bộ); quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Khi xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cấp phải liên thông với quy định số 650-QĐ/ĐU và Kế hoạch số 651-KH/ĐU, ngày 4/5/2022 của Đảng ủy Công ty về quy hoạch BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2.2. Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, phấn đấu cơ cấu 03 độ tuổi trong quy hoạch (mỗi độ tuổi giãn cách ít nhất 05 năm), tỷ lệ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: cán bộ trẻ (đủ tuổi công tác 03 nhiệm kỳ trở lên) từ 15% trở lên, có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp lĩnh vực và đặc thù của đơn vị.

2.3. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 3 tháng.

2.4. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

2.5. Thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở". Hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác chuyển đến đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

          Thẩm quyền phê duyệt các chức danh cán bộ

          1. TKV phê duyệt quy hoạch các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

          2. Công ty phê duyệt quy hoạch các chức danh: Quản đốc, Phó quản đốc, Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh văn phòng

          Đối tượng giới thiệu để quy hoạch (danh sách dự nguồn quy hoạch)

Nguyên tắc xây dựng danh sách dự nguồn quy hoạch: Danh sách dự nguồn quy hoạch cho mỗi chức danh quy hoạch gồm đối tượng 1 và đối tượng 2.

          - Đối tượng 1: Về cơ bản là các nhân sự giữ các chức danh liền kề với chức danh quy hoạch.

          - Đối tượng 2: Về cơ bản nhân sự giữ các chức danh liền kề với chức danh đối tượng 1 và phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1.

Chức danh quy hoạch

1. Quy hoạch chức danh cán bộ cấp TKV quản lý

a) Quy hoạch Giám đốc Công ty:

- Đối tượng 1: Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được quy hoạch Bí thư Đảng ủy Công ty.

- Đối tượng 2: Trưởng phòng, Quản đốc được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

b) Quy hoạch chức danh Phó giám đốc Công ty:

- Đối tượng 1: Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương là Ủy viên BTV Đảng ủy hoặc được quy hoạch Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

- Đối tượng 2: Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và tương đương được quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

c) Quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty:

- Đối tượng 1: Trưởng phòng được quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

- Đối tượng 2: Phó trưởng phòng, chuyên viên (được quy hoạch chức danh đối tượng 1 nhưng có thể chưa được quy hoạch là Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty).

2 Quy hoạch chức danh cán bộ cấp Công ty quản lý

a) Quy hoạch Trưởng phòng, Quản đốc

- Đối tượng 1: Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương được quy hoạch: (1) Bí thư chi bộ; (2) Phó Bí thư chi bộ hoặc ủy viên BCH chi bộ đối với các chi bộ Khối, phòng.

- Đối tượng 2:

+ Phó trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương;

+ Đốc công, nhân viên, tổ trưởng (được quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng, Phó Quản đốc  và  được quy hoạch  Phó Bí thư chi bộ hoặc ủy viên BCH chi bộ).

b) Quy hoạch Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc

- Đối tượng 1:

+ Trưởng các tổ đoàn thể đơn vị và các chức danh tương đương Phó trưởng phòng, Phó Quản đốc và được quy hoạch ủy viên BCH, Phó Bí thư chi bộ;

+ Đốc công, nhân viên, tổ trưởng;

- Đối tượng 2: Phó các tổ chức đoàn thể đơn vị; Công nhân tiêu biểu, thợ lành nghề, bàn tay vàng... được quy hoạch ủy viên BCH, Phó Bí thư Chi bộ hoặc các chức danh của các đoàn thể đơn vị.

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG