Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác Quy hoạch cán bộ; hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ;

 

Thực hiện Công văn số 1939/TKV-TCNS, ngày 29/4/2022, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025;

Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Tập đoàn và cấp Công ty những năm tiếp theo, Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

1. Yêu cầu, nguyên tắc chung:

Đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc chung được quy định tại Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Quy định số 650-QĐ/ĐU, ngày 04/5/2022 của Đảng ủy Công ty về công tác quy hoạch cán bộ (viết tắt là Quy định 650-KH/ĐU) và Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

2. Yêu cầu, nguyên tắc cụ thể:

2.1. Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý (trong đó đảm bảo liên thông giữa quy hoạch Thủ trưởng đơn vị với quy hoạch Bí thư chi bộ); quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Khi xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cấp phải liên thông với quy định số 650-QĐ/ĐU và Kế hoạch số 651-KH/ĐU, ngày 4/5/2022 của Đảng ủy Công ty về quy hoạch BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2.2. Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, phấn đấu cơ cấu 03 độ tuổi trong quy hoạch (mỗi độ tuổi giãn cách ít nhất 05 năm), tỷ lệ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: cán bộ trẻ (đủ tuổi công tác 03 nhiệm kỳ trở lên) từ 15% trở lên, có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp lĩnh vực và đặc thù của đơn vị.

2.3. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 3 tháng.

2.4. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

2.5. Thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở". Hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác chuyển đến đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

          Thẩm quyền phê duyệt các chức danh cán bộ

          1. TKV phê duyệt quy hoạch các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

          2. Công ty phê duyệt quy hoạch các chức danh: Quản đốc, Phó quản đốc, Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh văn phòng

          Đối tượng giới thiệu để quy hoạch (danh sách dự nguồn quy hoạch)

Nguyên tắc xây dựng danh sách dự nguồn quy hoạch: Danh sách dự nguồn quy hoạch cho mỗi chức danh quy hoạch gồm đối tượng 1 và đối tượng 2.

          - Đối tượng 1: Về cơ bản là các nhân sự giữ các chức danh liền kề với chức danh quy hoạch.

          - Đối tượng 2: Về cơ bản nhân sự giữ các chức danh liền kề với chức danh đối tượng 1 và phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1.

Chức danh quy hoạch

1. Quy hoạch chức danh cán bộ cấp TKV quản lý

a) Quy hoạch Giám đốc Công ty:

- Đối tượng 1: Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được quy hoạch Bí thư Đảng ủy Công ty.

- Đối tượng 2: Trưởng phòng, Quản đốc được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

b) Quy hoạch chức danh Phó giám đốc Công ty:

- Đối tượng 1: Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương là Ủy viên BTV Đảng ủy hoặc được quy hoạch Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

- Đối tượng 2: Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và tương đương được quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

c) Quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty:

- Đối tượng 1: Trưởng phòng được quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

- Đối tượng 2: Phó trưởng phòng, chuyên viên (được quy hoạch chức danh đối tượng 1 nhưng có thể chưa được quy hoạch là Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty).

2 Quy hoạch chức danh cán bộ cấp Công ty quản lý

a) Quy hoạch Trưởng phòng, Quản đốc

- Đối tượng 1: Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương được quy hoạch: (1) Bí thư chi bộ; (2) Phó Bí thư chi bộ hoặc ủy viên BCH chi bộ đối với các chi bộ Khối, phòng.

- Đối tượng 2:

+ Phó trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương;

+ Đốc công, nhân viên, tổ trưởng (được quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng, Phó Quản đốc  và  được quy hoạch  Phó Bí thư chi bộ hoặc ủy viên BCH chi bộ).

b) Quy hoạch Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc

- Đối tượng 1:

+ Trưởng các tổ đoàn thể đơn vị và các chức danh tương đương Phó trưởng phòng, Phó Quản đốc và được quy hoạch ủy viên BCH, Phó Bí thư chi bộ;

+ Đốc công, nhân viên, tổ trưởng;

- Đối tượng 2: Phó các tổ chức đoàn thể đơn vị; Công nhân tiêu biểu, thợ lành nghề, bàn tay vàng... được quy hoạch ủy viên BCH, Phó Bí thư Chi bộ hoặc các chức danh của các đoàn thể đơn vị.

 

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG