Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Nhằm mục tiêu triệt để THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV, tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ của TKV trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như điều kiện sản xuất của TKV càng ngày càng khó khăn. Ngày 16/5/2022, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam, đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ban chỉ đạo THTK, CLP, các Ban, đơn vị trực thuộc Công ty mẹ TKV; các Tổng công ty, đơn vị sự nghiệp, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty có vốn góp của TKV theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai xây dựng Chương trình tổng thể và thực hiện công tác THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 theo những yêu cầu cụ thê:

Xây dựng chương trình và thực hiện THTK, CLP phải có các giải pháp cụ thể, rõ ràng, mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về THTK, CLP trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Luật THTK, CLP, gắn với các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển của TKV và các đơn vị hàng năm và giai đoạn 2021-2025, có kết quả cụ thể, có đánh giá, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn.

 THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, các lĩnh vực và các đơn vị;

THTK, CLP là trách nhiệm của người đứng đầu, viên chức và người lao động tại Công ty mẹ TKV, tại các đơn vị thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát lãng phí;

THTK, CLP phải được gắn với công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, áp dụng công nghệ thông tin để giảm các thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị;

THTK, CLP phải thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của TKV và các đơn vị với sự tham gia của tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động của TKV.

Các đơn vị bám sát Chương trình THTK, CLP của TKV giai đoạn 20212025 để xây dựng Chương trình THTK, CLP phải đảm bảo được nội dung, tiêu chí đánh giá, các giải pháp cụ thể, rõ ràng mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về THTK, CLP. Các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đến người lao động.

Xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 là yếu tố quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển sản xuất của TKV, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn các Công ty TKV. Do đó công tác THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 cần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt các đơn vị sản xuất than, dịch vụ,..., đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

THTK, CLP tất cả các lĩnh vực trong quản lý sử dụng vốn như: chi đầu tư phát triển; chi phí thường xuyên cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo chỉ đúng quy định và thực hiện chi phí hằng năm trong giai đoạn 20212025 đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Kế hoạch SXKD của TKV;

Triển khai thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 theo đề án được phê duyệt, tiếp tục rà soát thực hiện tái cơ cấu và tinh giảm lao động, phấn đấu đến năm 2025 lao động toàn Tập đoàn giảm xuống dưới 90 ngàn người, tỷ lệ lao động quản lý dưới 9% tổng số lao động, tăng tỷ lệ công nhân kỹ thuật 2-3% so với năm trước liền kề. Phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân không thấp hơn 6%/năm.

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như phát triển bền vững trong giai đoạn mới;

Chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý tốt tài nguyên than và khoáng sản, sử dụng tốt các vật tư vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chống lãng phí trong mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất. Thường xuyên rà soát, kiểm kê, phân loại vật tư thiết bị; xây dựng quy ché quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị trong TKV và các đơn vị có hiệu quả nhất;

Thường xuyên rà soát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật để có hiệu chỉnh kịp thời phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế;

Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là tận thu tối đa tài nguyên than, khoáng sản để giảm thiểu tổn thất tài nguyên trong khai thác.

Chống lãng phí trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tin học hoá, tự động hoá trong sản xuất; giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến sản xuất đảm bảo dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp để phục vụ sản xuất kinh doanh;

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính của các đơn vị để bảo toàn và phát triển vốn, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh;

Tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường nội đia;

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 -NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng uỷ TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thực hiện tốt Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 02NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Gắn các mục tiêu thực hiện chuyển đổi số với các mục tiêu THTK, CLP giai đoạn 2021-2025.

Vận hành và sử dụng hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư, đồng thời có kế hoạch đầu tư mới các công trình bảo vệ môi trường thường xuyên, ngắn hạn và dài hạn phù hợp, hiệu quả.

THTK, CLP phải được thực hiện trên các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh: Thực hiện tiết kiệm triệt để năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học. Tiết kiệm tối đa chi phí công tác nước ngoài, hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nếu không thực sự cần thiết; Việc tổ chức các đoàn đi khảo sát, học tập ở nước ngoài phải có nội dung thiết thực, không trùng lặp, đúng thành phần, không kết hợp khảo sát học tập ở nước ngoài với giải quyết chính sách, kết hợp tham quan, du lịch; Nâng cao sự chủ động, trách nhiệm các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý, cân nhắc thành phần, số lượng người tham dự phù hợp, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; Thực hiện cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công các hạng mục công trình, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội của TKV.

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và sắp xếp lại lao động trong giai đoạn 2021-2025.

Trong quản lý công tác đầu tư xây dựng: Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác đầu tư xây dựng; Tiết kiệm chi phí quản lý dự án, chi phí khởi công, khánh thành, mua sắm vật tư thiết bị. Tăng cường đấu thầu rộng rãi. Thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu qua mạng Internet; Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư thông qua việc tăng cường công tác kiểm toán; làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát;

Về công tác kỹ thuật công nghệ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ khai thác hiện đại, phù hợp với điều kiện địa chất để tăng NSLĐ, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên. Thực hiện đẩy mạnh áp dụng tin học hoá, tự động hoá trong các lĩnh vực sản xuất, áp dụng cơ giới hoá hạng nhẹ cho các vỉa có điều kiện phù hợp. Tự động hoá và/hoặc bán tự động hoá các dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản của đơn vị đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh; Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định về công tác vật tư để nâng cao hiệu quả sản xuất, duy trì kiểm tra định kỳ trong công tác quản lý vật tư; Thực hiện nghiêm việc mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu thông qua các phương thức đã được quy định trong pháp luật về đầu tư và quy định về quản lý vật tư của Tập đoàn để đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Về hoạt động khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật và môi trường: Tập trung đổi mới, hoàn thiện công nghệ sản xuất theo hướng tiếp cận công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường để nâng cao năng suất lao động, tạo đà cho phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường sử dụng than trong nước và thế giới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là CGH, TĐH, THH nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng KHCN cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tiếp tục tập trung nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, hiện đại có mức độ CGH, TĐH, THH cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn; Thực hiện tốt công tác an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường tại các đơn vị.

Để đạt được những chỉ tiêu nêu trên, TKV đặt ra các giải pháp như sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại TKV và các Công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP.

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản trị chi phí, giá thành sản xuất; đặc biệt kiểm soát tốt các chỉ tiêu kỹ thuật, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt kiểm soát tốt chi phí thường xuyên và chi phí đầu tư; triển khai đồng bộ công tác quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi phí tại đơn vị;

Tiếp tục thực hiện tốt việc thu cũ đổi mới đối với vật tư, vật liệu đưa vào sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tránh lãng phí;

Tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại các đơn vị và toàn TKV để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.

Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP.

Căn cứ vào Chương tình tổng thể THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 và đơn vị trực thuộc năm 2022 của Chính phủ cũng như của TKV, các Công ty con, TKV xây dựng Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của đơn vị mình báo cáo về TKV để tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm 2022. Trong Chương trình THTK, CLP của từng đơn vị cần cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí tại đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cụ thể cần thực hiện để đạt mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đặt ra. Xây dựng chương trình thục hành tiết kiệm hàng năm phải có chỉ tiêu giá trị tiết kiệm cụ thể của từng lĩnh vực, giao nhiệm vụ cho người phụ trách và cuối năm có kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn 2021-2025; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

                                                Phan Thủy (TTVH)


 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG