Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Tháng 04 năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ Công ty TTCO đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả". Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2022, giai đoạn 2020 - 2025; tăng cường công tác quản trị chi phí. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Công ty và các Chi bộ xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 27 của Đảng ủy TKV về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Công nghi Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng theo kết luận số 21; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo kết luận số 01 của Bộ Chính Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đẩy mạnh các kênh thông tin của Công ty và đơn vị để góp phần định hướng dư luận; các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị diễn ra trong Quý II/2022.

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng theo Kế hoạch số 565-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng uỷ Công ty. Kết quả, tính đến ngày 19/4/2022, Cuộc thi đã nhận được 6000 lượt CBCNV tham gia với gần 20.000 lượt thi, Ban Tổ chức đã tổ chức trao giải cho 48 tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong 02 Tuần thi với tổng số tiền 37.100.000 đồng. Có 01 đồng chí được trao Giải khuyến khích Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2021.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, NLĐ không chủ quan, lơ là, không hoang mang đối với những biểu hiện của Covid kéo dài, hậu Covid và tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của các cấp về phòng, chống dịch, quy định 5K, hạn chế tập trung đông người,...; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nghiêm lịch sinh hoạt chuyên đề đã đăng ký, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ của đơn vị trong tháng có 15 Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đồng thời sau Hội nghị, các Chi bộ gửi tài liệu về Đảng ủy Công ty, lưu trữ hồ theo quy định.

Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy chế, quy trình bổ nhiệm cán bộ, Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ; các đồng chí cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các Chi bộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới đợt 19/5/2022 cho 19 đồng chí. Chọn cử 03 đồng chí tham lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng (kết quả 100% các đồng chí đều đạt khá, giỏi). Cử 16 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Đối với Công tác kiểm tra giám sát: Tiếp tục triển khai quy định 22-QĐ/TW và Nghị quyết của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCĐ phòng, chống tham nhũng, lãng phí Công ty, chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2022 trong toàn Đảng bộ, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Công ty và các Chi bộ. Đảng ủy Công ty tổ chức kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát việc thực hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong kết luận kiểm tra việc quản lý, thực hiện công tác thuê ngoài đối với 02 Chi bộ và 02 cá nhân.

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làn việc, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

Đẩy mạnh thực hiện các mô hình điển hình "Dân vận khéo" đã đăng ký năm 2022 theo phân cấp (gồm 25 mô hình tập thể, 16 mô hình cá nhân tại 23 Chi bộ). đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng..

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số trong Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chương trình hành động về AT, VSLĐ; Cuộc thi tìm hiểu “Tuyên than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”,...

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý II/2022 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tăng cường công tác quản trị chi phí và các chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm chi phí, toàn Công ty tiết kiệm được 428 triệu đồng không có đơn vị bị bội chi. Tăng cường công tác quản lý tài chính, dòng tiền, thu hồi công nợ, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong Công ty. Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, ổn định việc làm, đời sống và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động. Quan tâm chăm lo sức khoẻ cho CBCNV, duy trì tổ chức khám chữa bệnh và chuyển tuyến cho công nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác AT – VSTP, việc phục vụ suất ăn cho người lao động tại các nhà ăn, đảm bảo chất lượng.

Chỉ đạo Đội U19 TKV tập huấn nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật và tham dự giải U19 Quốc gia năm 2022. Quản lý huấn luyện đào tạo kỹ chiến thuật cơ bản, thể lực cho VĐV các tuyến chuẩn bị tham gia giải Cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia năm 2022. Công ty tổ chức thành công giải bóng bàn - cầu lông nội bộ năm 2022 thu hút 150 vận động viên tham gia. Chọn cử các VĐV xuất sắc tham gia giải do TKV tổ chức. Đội NTQC Công ty tăng cường tập luyện chuẩn bị phục vụ Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2020 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đoàn TN TKV. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tổ chức môn Bóng đã nữ SEA Games 31 năm 2021 của UBND thành phố Cẩm Phả

Tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm mới, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành. Tổ chức kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tự động hóa Nhà máy Tuyển than 2 - Giai đoạn 1; Các Tổ công tác về thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực tích cực triển khai xây dựng các nội dung, mô tả công việc, yêu cầu để triển khai phần mềm trên các lĩnh vực; triển khai đăng ký và hướng dẫn sử dụng chữ ký số, con dấu điện tử cho CBCNV Công ty.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyển vận chuyển đá thải vào mỏ. Duy trì kiểm tra người, phương tiện ra, vào mặt bằng Công ty, giám sát chặt chẽ các khâu giao, nhận than, quản lý vật tư, tài sản, làm sạch thùng xe trước khi đi mỏ, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trước, trong các ngày Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước.

Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong CBCNV; công tác tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị, kiểm tra việc ra, vào các cổng bảo vệ và để xe đạp, xe máy đúng nơi quy định. Tổ chức huấn luyện công tác PCCC và CNCH năm 2022 cho 101 CBCNV từ ngày 19 đến 20/4/2022. Xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức AT, VSLĐ cho mạng lưới AT, VSV và Huấn luyện định kỳ AT, VSLĐ cho người làm công tác Y tế (nhóm 5) năm 2022.

Tháng 5/2022, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động Công ty tích cực thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại như: Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007 – 2022); kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 (1890 – 2022); kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Công ty 13/5 (2002 – 2022); Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022,... qua đó phấn đấu tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

Để thực hiện được mục tiêu kể trên, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5/2022. Xây dựng và triển khai bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chi đạo giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian qua của Công ty, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác tự kiểm tra và giám sát thường xuyên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Tăng cường tuyên truyền, nắm bắt và ổn định tư tưởng CBCNV khi tiến hành xã hội hóa phục vụ ăn giữa ca. Đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 5/2022 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao. Tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Rà soát, bổ trí và sử dụng lao động linh hoạt, hợp lý trong toàn Công ty; giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch. Tiếp tục sắp xếp tổ chức sản xuất và tái cơ cấu lực lượng lao động đảm bảo hợp lý, tinh gọn, hiệu quả và đúng quy chế, quy định của TKV, đảm bảo ổn định về tư tưởng, tăng năng suất lao động. Từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành, áp dụng các phần mềm mới đảm bảo phương châm "phát triển bền vững trên khoa học và công nghệ" theo lộ trình chuyển đổi số của TKV và Công ty. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại I, loại II. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG