Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 06/01/2022 của Đảng ủy TKV về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022; căn cứ Chương trình công tác Dân vận năm 2022 của Đảng ủy TKV; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''’ của Tập đoàn xây dựng Chương trình công tác năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

 

  1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'" của Tập đoàn (sau kiện toàn theo Quyết định số 389-QĐ/ĐU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV); hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của các thành viên và xây dựng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, tại đơn vị.        Đẩy mạnh tuyên truyền về: Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012, Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị so 01-CT/ĐUK ngày 21/12/2015 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
  2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Cuộc vận động năm 2022; gắn mục tiêu của Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
  3. Chỉ đạo các đon vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng chuyển đổi số vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy TKV về thực hiện chuyển đoi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 612-CTr/ĐU, ngày 24/01/2022 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
  4. Chỉ đạo khôi Cơ khí tăng cường năng lực chế tạo các thiết bị, vật tư, phụ tùng, nội địa hóa thay thế hàng nhập khấu, giảm thiểu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; chuyên môn hóa công tác sửa chữa máy móc, thiết bị; liên kết sử dụng kỹ thuật, công nghệ và các dịch vụ cơ khí khác, coi đây là cơ hội đe phát triến sản xuất.
  5. Chỉ đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phối hợp, ưu tiên sử dụng sản phẩm cơ khí nội bộ với chất lượng, giá cả cạnh tranh và phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời chủ động tìm nguồn vật tư, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất trong nước đế sử dụng ở tất cả các khâu sản xuất đảm bảo tính liên tục trong sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Ưu tiên sử dụng các sản phấm thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, dịch vụ tư vấn, thiết kế gắn với đặc thù của ngành sản xuất than - khoáng sản mà các đơn vị trong Ngành cung cấp như các dịch vụ kiểm định, sửa chữa thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh, công nghệ chống giữ, vận chuyến thiết bị, thăm dò, quan trắc môi trường, an toàn khí mỏ...
  6. Tô chức các hoạt động tôn vinh các công trình, sản phấm sáng tạo của các đơn vị trong Tập đoàn và hưởng ứng tham gia các cuộc triển lãm, sự kiện giới thiệu sản phấm trong nội bộ cũng như do bạn hàng hoặc các cấp tổ chức (dự kiến theo Chương trình giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội thảo thúc đẩy thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khôi ưu tiên sử dụng sản phấm, dịch vụ của nhau).
  7. Tham gia, triển khai ứng dụng “Make in Việt Nam” Chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam (theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối).
  8. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” tại một số đơn vị thành viên.
  9. Báo cáo 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng kết thực hiện cuộc vận động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  10. Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng với đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Tập đoàn căn cứ Chương trình công tác năm 2022 và nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công chủ động triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” tại các đơn vị thành viên căn cứ Chương trình công tác này cụ thể hóa thành Chương trình hoặc Ke hoạch thực hiện cuộc vận động phù hợp với thực tế của đơn vị; báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 về Ban Chỉ đạo cuộc vận động của Tập đoàn (trước ngày 20/11/2022, qua Ban TTQ).

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG