Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết đánh giá tổng quát về công tác dân số, xác định mục tiêu “Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 

Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ, ngày 16/3/2018 với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và phân công tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn các cấp. BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai công văn số 374/CĐTKV, ngày 04/4/2018 về việc triển khai Kế hoạch số 13/KH- TLĐ, ngày 16/3/2018;

Căn cứ Hướng dẫn số 54/HD-TLĐ, ngày 30/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ, ngày 16/3/2018 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 - Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Công đoàn TKV ban hành công văn hướng dẫn Công đoàn các Tổng Công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá sơ kết giai đoạn triển khai thực hiện từ 2018 - 2022, cụ thề:

Đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2018 - 2022 việc triển khai thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Cụ thể các nội dung chính như sau:

+ Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công đoàn đồng cấp và vai trò, tham mưu của ban nữ công công đoàn với công tác dân số, chăm sóc sức khỏe cho CNVCLĐ, hướng dẫn để CNVCLĐ tiếp cận được các dịch vụ tư vấn về chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản. Việc tiếp tục vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, không sinh con thứ 3 trở lên, nhằm góp phần đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên...

+ Sự phối hợp với chuyên môn, tổ chức đoàn thể liên quan đồng cấp, hình thức triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm của đơn vị và địa phương trên địa bàn.

+ Nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trong công đoàn các cấp (nêu cụ thể số cuộc, số người tham gia,...).

+ Tình hình đảm bảo chất lượng bữa ăn ca đối với người lao động.

+ Tình hình triển khai tuyên truyền và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại đơn vị hiện có.

+ Tham gia với chuyên môn về nội quy, thỏa ước lao động tập thể về công tác dân số, cụ thế như về các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe CNVCLĐ: khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, chế độ thai sản, trợ cấp khám chữa bệnh, chế tài về việc sinh con thứ 3...

+ Kinh phí hàng năm cho các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng... liên quan đến công tác dân số của đơn vị. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác nữ công, cán bộ y tế liên quan đến công tác dân số.

Việc sơ kết, đánh giá công tác dân số trong CNVCLĐ được đánh giá việc chỉ đạo, triển khai từ BTV Công đoàn cơ sở: nêu rõ các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện, vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong việc tham mưu triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

Nêu cụ thể những tồn tại và hạn chế, đề xuất, kiến nghị giải pháp trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe cho CNVCLĐ.

Việc sơ kết được tiến hành từ công đoàn cơ sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Căn cứ tình hình, điều kiện từng đơn vị, công đoàn trực thuộc tổ chức sơ kết lồng ghép cùng hội nghị tuyên dương gia đình CNLĐ tiêu biểu/tuyên dương học sinh giỏi năm học 2021 – 2022, hoặc báo cáo sơ kết bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn TKV trước ngày 10/7/2022.

Công đoàn TKV tổng hợp báo cáo sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 về công tác dân số trong tình hình mói báo cáo lên Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 30/7/2022.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, thời gian theo quy định.

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG