Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)

Đăng ngày 08/3/2021

Điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và các mặt công tác của đơn vị, của Công ty; là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua được tập thể thừa nhận, suy tôn, có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất và các mặt công tác; là nhân tố nổi trội, tích cực dẫn đầu trong các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ...

Ngoài tiêu chí chung, gương điển hình tiên tiến cần có các tiêu chuẩn cụ thể theo từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp cao

1.1 Tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV): Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; Là tập thể tiêu biểu nhất trong số các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục.

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

1.2 Tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ hoặc UBQLV về thành tích xuất sắc toàn diện;

- 5 năm tiếp theo trong giai đoạn đề nghị liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có 02 lần được tặng Bằng khen cấp Bộ/UBQLV, về thành tích toàn diện trong các phong trào thi đua.

2 Đối với cá nhân

2.1 Cấp Công ty

a) Khen thưởng cá nhân tiêu biểu xuất sắc hằng tháng, Top 10 hằng quý: Tiêu chuẩn căn cứ theo Quy định Bình xét lao động tiêu biểu hằng tháng, quý, ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-TTCO, ngày 27 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Công ty.

- Lưu ý: Hội đồng Thi đua, khen thưởng (HĐTĐKT) Công ty sẽ lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất, đạt Top 10 từ 3 quý trong năm trở lên để đề nghị Tổng Giám đốc TKV tặng Bằng khen. Những cá nhân được TKV tặng Bằng khen hằng năm, sẽ được ưu tiên trong quá trình đề nghị khen thưởng các danh hiệu cấp UBQLV, cấp Nhà nước.

b) Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Giám đốc Công ty công nhận, hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, được áp dụng trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

2.2 Cấp Tập đoàn

a) Cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn"

- Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, trong số những cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 02 năm liên tục. (Những người đã đạt danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn" năm trước, sẽ không thuộc diện bình xét "CSTĐ Tập đoàn"  năm sau).

b) Cá nhân đề nghị tặng thưởng "Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn", đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc đạt Top 10 từ 3 quý trong năm trở lên.

- Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được các phòng chức năng đề nghị khen thưởng, thông qua thường trực HĐTĐKT Công ty tổng hợp, trình Giám đốc duyệt và đề nghị TKV khen thưởng theo chuyên đề, thành tích xuất sắc đột xuất.

2.3 Cấp cao

a) Cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua UBQLV"

- Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Trong 03 năm đó có 01 năm đạt danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn" (Những người đã đạt danh hiệu ""Chiến sỹ thi đua UBQLV" trong năm trước, sẽ không thuộc diện bình xét "Chiến sỹ thi đua UBQLV" trong 2 năm sau).

b) Cá nhân đề nghị tặng thưởng "Bằng khen của Chủ tịch UBQLV": Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Được tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Công ty trong năm đề nghị (Những người đã đạt "Bằng khen của Chủ tịch UBQLV" trong năm trước, sẽ không thuộc diện bình xét "Bằng khen của Chủ tịch UBQLV" trong năm sau).

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hàng năm;

+ Lập được thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Cá nhân đề nghị tặng thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ": Đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ hoặc UBQLV về thành tích xuất sắc toàn diện;

- Sau khi tặng Bằng khen cấp Bộ hoặc UBQLV, các năm tiếp theo đến năm đề nghị liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong giai đoạn đề nghị có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, trong đó có 01 năm được tặng Bằng Lao động sáng tạo.

* Riêng đối với công nhân, người lao động trực tiếp lập được thành tích trong giai đoạn đề nghị, cần đạt các tiêu chuẩn sau: Liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 5 năm, có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao có phạm vi ảnh hưởng cấp TKV; có đóng góp tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

d) Cá nhân đề nghị tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng Ba": Đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 5 năm trước khi đề nghị tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng Ba";

- Các năm tiếp theo đến năm đề nghị liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở;

- Trong giai đoạn đề nghị có 02 sáng kiến được công nhận theo quy định và được ứng dụng, mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng hoặc được tặng Bằng Lao động sáng tạo.

* Riêng đối với công nhân, người lao động trực tiếp lập được thành tích trong giai đoạn đề nghị, cần đạt các tiêu chuẩn sau: Liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 5 năm, có 02 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao và được cấp Bộ/UBQLV công nhận; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

đ) Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét công nhận.

Việc kê khai sáng kiến là một trong những nội dung quan trọng để đề xuất các cá nhân điển hình tiên tiến, do đó HĐTĐKT các đơn vị phối hợp cùng bộ phận theo dõi đăng ký sáng kiến, để xây dựng kế hoạch điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2025) của đơn vị mình được chính xác, đồng bộ. Chú trọng kê khai sáng kiến có giá trị cao, để làm Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân xây dựng danh hiệu cấp Nhà nước.

Để theo dõi và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị lập sổ hoặc biểu tổng hợp theo dõi tập thể đơn vị và các cá nhân đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hằng năm; số quyết định khen thưởng của các cơ quan đã ban hành; số quyết định thưởng sáng kiến hằng quý, tên người được thưởng, mức tiền thưởng (có mẫu kèm theo).

Yêu cầu các đơn vị bố trí người có kinh nghiệm giúp việc trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, để quá trình theo dõi, tổng hợp và hoàn thiện các hồ sơ đề nghị khen thưởng chính xác, kịp thời theo hướng dẫn của Công ty.

Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG