Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024

 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp công đoàn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTNTCLP); phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong công tác PCTNTCLP của Công đoàn Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTNTCLP; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và người lao động (NLĐ) trong Công ty; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các đơn vị và cá nhân về công tác PCTNTCLP phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Thực hiện Chương trình số 1309-CTr/ĐU, ngày 31/01/2024 của Đảng ủy Công ty về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024. Theo đó, yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tổng Liên đoàn, kế hoạch của Công đoàn TKV và của Đảng ủy Công ty để xác định rõ các mục đích, yêu cầu đặt ra trong công tác PCTNTCLP năm 2024. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác PCTNTCLP gắn với Kế hoạch số 77/KH-CĐTKV, ngày 15/3/2022 của Công đoàn TKV và Kế hoạch số 30/KH-CĐ, ngày 18/3/2022 của Công đoàn Công ty về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Người đứng đầu các cấp công đoàn trong Công ty phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về thực hiện công tác PCTNTCLP tại công đoàn cấp mình. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết và Chương trình công tác PCTNTCLP của Công đoàn TKV, Đảng uỷ Công ty và Công đoàn Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện pháp luật về PCTNTCLP. Công đoàn các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, đoàn viên và NLĐ thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của TKV và Công ty về PCTNTCLP; theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Kiến nghị thực hiện tốt cơ chế bảo vệ, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực PCTNTCLP. Từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật về PCTNLP cho phù hợp với điều kiện thực tế. Lồng ghép nội dung tập huẩn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ cho cán bộ công đoàn, đoàn viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong PCTNTCLP. Phát huy vai trò trực tiếp phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng sự. Tăng cường tuyên truyền tới NLĐ thực hiện tốt các văn bản; các nội dung công tác PCTNTCLP nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp liên quan đến PCTNTCLP; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTNTCLP.

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTNTCLP. Các cấp công đoàn tiếp tục quan triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về phát huy vai trò, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo quy định, chủ trương của Tập đoàn và Công ty về PCTNTCLP. Chủ động rà soát, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra quân lý tài chính, tài sản công đoàn và công tác cán bộ công đoàn. Công đoàn các cấp trong Công ty chủ động tăng cường công tác giám sát giám sát thường xuyên và chuyên đề để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người lao động trong quan hệ lao động; giám sát việc thực hiện các văn bản của Tập đoàn và Công ty có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra công đoàn trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoản; thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp hàng năm tại Công đoàn Công ty và các công đoàn bộ phận. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Chương trình công tác năm 2024, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty tổ chức kiểm tra 100% công đoàn bộ phận về tài chính hàng năm. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó chú trọng kiểm tra công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, người lao động; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phối hợp với Bộ phận truyền thông Công ty tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và NLĐ tham gia PCTNTCLP; kịp thời phản ánh về các hành vi, vụ việc có dầu thiẹu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong tổ chức công đoàn; phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng sự tuyên truyền; giới thiệu và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác PCTNTCLP.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của công đoàn các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác PCTNTCLP.

Một số giải pháp được Công đoàn Công ty nhấn mạnh, đó là:

Thực hiện tốt Chương trình hành động số 418-Ctr/ĐU, ngày 31/8/2021 của Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Chương trình số 1309-CTr/ĐU ngày 31/01/2024 của Đảng ủy Công ty về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 381/KH-CĐTKV, ngày 24/9/2021 của Công đoàn TKV, Kế hoạch số 144/KH-CĐ, ngày 06/10/2021 của Công đoàn Công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới".

Thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, cán bộ; kiểm tra và hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 66/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát trong việc sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18- CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy Công ty và công đoàn các cấp...

Tăng cường công tác giám sát, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Tiếp tục phát huy vai trò của người lao động; phối hợp hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn với Ban Thanh tra nhân dân, các phòng ban liên quan và các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của công đoàn.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về xử lý kỷ luật và tổ chức thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm kỷ luật.

Các công đoàn bộ phận căn cứ vào kế hoạch, chỉ đạo của Công đoàn Công ty để cụ thể hoá thành kế hoạch hoạt động của cấp mình; chủ động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCTNTCLP; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu công đoàn đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTNTCLP. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia PCTNTCLP; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”
  Tăng cường công tác đảm bảo an ninh hệ thống thông tin trọng yếu
  Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh triển khai áp dụng phần mềm Nhật lệnh sản xuất điện tử
  Trung tâm ĐHSX Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ than
  Tuyển than Cửa Ông - TKV: Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động AT, VSLĐ
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện chương trình truyền thông giai đoạn 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác PCTT - TKCN và công tác AT, VSLĐ quý I năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường các biện pháp ứng phó với dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
  Các đơn vị trong Công ty Tuyển than Cửa Ông diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
  Họp BCĐ Tháng hành động AT, VSLĐ – Tháng Công nhân năm 2024
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác đảm bảo AT, ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG