Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)

Năm 2022, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã thường xuyên quán triệt và triển khai đến các Chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty về nội dung công văn số 1165-CV/ĐU, ngày 28/01/2019 của Đảng uỷ TKV v/v thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 21/01/2019 của Đảng ủy Khối DNTW " về đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ". Nâng nhận thức của cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt Chi bộ tạo sự chuyển biến tích cực trong chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và đúng với quy chế làm việc của cấp ủy, hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ.

 

Quán triệt các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên; những điều đảng viên không được làm; công tác lý luận chính trị, công tác thông tin, truyền thông, công tác khoa giáo,...

Phổ biến các Bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng tại các Hội nghị của Trung ương, trong chuyến thăm và làm việc với công nhân và người lao động ngành Than; các thông tin về các chuyến thăm cấp nhà nước của các lãnh đạo cấp cao tới một số nước; về Đại hội XX của Đảng Cộng săn Trung Quốc; về tình hình biên giới biển đảo; về mối quan hệ lịch sử đặc biệt của Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam; về tình hình chiến sự Nga –Ucraina,...

Triển khai các Nghị quyết Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty, của tổ chức và cá nhân thực hiện các Nghị quyết, kết luận của các Hội

nghị TW4, 5, 6 khóa XIII của Đảng. Chú trọng triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức theo Kế hoạch số 756-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty; các Nghị quyết của Đảng ủy TKV về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022; thực hiện chuyển đổi số; tái cơ cấu lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW 21/4 và Ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (20072022); 10 năm thành lập Thành phố Cẩm Phả 21/02 (2012-2022) và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tinh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu Công nhân cán bộ ngành Than 15/11 (1963-2023) ..

Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai Nghị quyết số 5I-NQ/ĐU ngày 28/02/2019 và kết luận số 233-KL/ĐU, ngày 18/01/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và cấp uỷ Chi bộ giai đoạn 2019-2025; quy định số 339. QĐi/ĐU, ngày 10/5/2021 quy định về nội dung và thời gian sinh hoạt Chi bộ, tổ Đảng; công văn số 1356-CV/ĐU, ngày 31/01/2019 về đánh giả chất lượng sinh hoạt Chi bộ và hướng dẫn số 1386-HD/TG, ngày 5/3/2019 về hướng dẫn các bước sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Triển khai các Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức đoàn thể Công ty đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030…

Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn vị và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn TN Công ty và Hội CCB Công ty, Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028 làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công theo quy định của Điều lệ, kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

Cấp ủy các Chi bộ đã nghiên cứu, nắm bắt và triển khai tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết số 35NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bảo các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh hình mới; Phổ biến, quán triệt tới CBCNV các Nghị quyết, Chi thị, Kế hoạch, Chương trình, văn bản của các cấp do Đảng ủy Công ty chỉ đạo.

Chủ động tham mưu đăng ký, chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong năm 2022 với 48 chuyên đề sát thực tế của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm.

Chú trọng nắm bắt tình hình, chủ động hơn trong việc chấp hành lề lối làm việc, thực hiện nề nếp quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Chủ động trong công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt có trọng tâm, phù hợp với nhiệm vụ ở đơn vị gắn với các chủ đề về học tập Chỉ thị 05, xây dựng Đảng, đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa để từng bước thực hiện chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, Công ty; làm tốt công tác phát triển đảng viên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đợt 19/5 đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ;

Đề xuất động viên, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên kịp thời đúng người, đúng đối tượng; Tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 đảm bảo chất lượng theo đúng hướng dẫn của các cấp ủy Đảng và đảm bảo công khai, minh bạch.

Toàn bộ Đảng viên được cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt Chi bộ và công tác. Đảng viên tích cực phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của Chi bộ, đơn vị và đảng viên. Đảng viên được giao nhiệm vụ, góp ý, phê bình, được trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Chi bộ đồng thời liên hệ với Chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương để bản thân được hoàn thiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Chi bộ và chi ủy trực tiếp chuẩn bị nghiêm túc nội dung sinh hoạt Chi bộ thường kỳ hàng tháng và có lồng ghép sinh hoạt chuyên đề học tập Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6; hướng dẫn 25 của BCĐ Trung ương; chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỷ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 23 Nghị quyết chuyên đề và 5 kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025, các giải pháp nâng cao công tác quản lý, công tác AT, VSLĐ, nâng cao xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; lựa chọn và đăng ký xây dựng, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các mô hình điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022 vượt kế hoạch đề ra Chi uỷ họp và chuẩn bị nội dung trước khi sinh hoạt Chi bộ.

Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2025. Chỉ đạo Đại hội các tổ chức đoàn thể của đơn vị theo nhiệm kỳ và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị theo Quy định 287 và Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương.

Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ và theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Công ty và Đảng ủy TKV. Các Chi bộ đã xây dựng dự thảo kết luận, nghị quyết của Chi bộ sát thực, thiết thực và phù hợp với tình hình, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để tổ chức triển khai đạt hiệu quả.

Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt đầy đủ và nội dung thường xuyên được bổ sung, sát với nhiệm vụ thực tế và đúng thời điểm quy định (vận dụng sáng tạo và đúng trình tự), đảm bảo thời gian sinh hoạt Chi bộ tối thiểu 60 phút. Trong những tháng cao điểm bùng phát dịch, Đảng uỷ Công ty chỉ đạo các Chi bộ tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo từng tổ đảng và sinh hoạt trực tuyến (đối với những Chi bộ có đủ điều kiện) vừa đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đề ra,

Tại một số Chi bộ phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, có tính gợi mở nên có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, các ý kiến đi sâu vào các nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động đơn vị đang thực hiện. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả của sinh hoạt Chi bộ.

Công tác ghi chép và quản lý hệ thống sổ sách, lưu trữ hồ sơ của Chi bộ được cải thiện rõ rệt. Hầu hết các Chi bộ đã thực hiện tốt việc ghi chép sổ biên bản sinh hoạt Chi bộ (theo hướng dẫn tại công văn số 42-CV/ĐU, ngày 24/4/2020) và quản lý các tài liệu được tuyên truyền, chuyển tải đến đảng viên kịp thời.

Sinh hoạt đảng đảm bảo chế độ, nề nếp, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Qua đó, đảng viên tự soi, tự sửa, tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp và chiều hướng phát triển tốt hơn.

Năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được mục tiêu đề ra. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép "SXKD và phòng chống dịch hiệu quả trong tình hình mới". Hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, tư tưởng của CBCNV giữ ổn định, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ. Đời sống CBCNV đảm bảo cả về vật chất và tinh thần. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các tổ chức trong đơn vị duy trì tốt các hoạt động theo chức năng và được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua chào mừng thành công các Đại hội Đảng, đoàn thể Công ty, đơn vị và các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn và Công ty được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2022, các Chi bộ và Đảng bộ thực hiện tốt chế độ và đảm bảo chất lượng sinh hoạt. 22/22 Chi bộ đạt mức chất lượng sinh hoạt Chi bộ tốt góp phần đánh giá xếp loại chất lượng Chỉ bộ: 05 Chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 Chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 Chi bộ hoàn thành và không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023, các cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tái cơ cấu lao động, phát triển nguồn nhân lực trong Công ty và các Nghị quyết chuyên để, chương trình, kể hoạch của Đảng ủy Công ty. Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số theo Chi thị số 233/CT-TKV, ngày 30/12/2022 của TKV về việc triển khai chuyển đổi số tại TKV và Nghị quyết của Đảng ủy Công ty.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định về thời gian, nội dung sinh hoạt, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng về đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công ty về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025 vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, phân công tổ chức, đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên; kế hoạch của Đảng ủy Công ty về xây dựng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Các Chi bộ thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 theo Kết luận số 21-KL/TW và Chỉ thị số 05 theo Kết luận số 01-KL/TW. Thời gian và nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên để thực hiện theo đúng quy định số 339-QĐi/ĐU, ngày 10/5/2021, của Đảng ủy Công ty về nội dung và thời gian sinh hoạt Chỉ bộ, tổ Đảng.

Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG