Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành trong Tỉnh, Tập đoàn TKV, sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ của các đơn vị thành viên, sự lãnh đạo trực tiếp sâu sát với các chủ trương biện pháp tích cực có hiệu quả của Đảng uỷ, ban giám đốc, HĐTQ Công ty. Công tác tự quản ANTT, an toàn tài sản của Công ty năm 2022 được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, giữ vững ANCT, trật tự an toàn tài sản, ổn định việc làm cho người lao động, duy trì các hoạt động VHTT, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV tạo điều kiện để SXKD hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch TKV giao.
1. Công tác bảo vệ ANCT, nội bộ và ANTT
- Năm 2022 Giám đốc Công ty ra Quyết định số 1752/QĐ-TTCO, ngày
27/6/2022 V/v hợp nhất Phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng
Bảo vệ - Quân sự kể từ ngày 01/7/2022 tên đơn vị sau khi hợp nhất: Phòng Kiểm
soát nội bộ và Bảo vệ (KB).
- Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ với chức năng tham mưu đã phối hợp cùng
các Phòng ban chức năng trong Công ty, tham mưu cho lãnh đạo Công ty sửa đổi,
bổ xung, ban hành các nội quy, quy định của Công ty, quy chế phối hợp bảo vệ
ANTT, an toàn tài sản với lực lượng an ninh trên địa bàn, gồm 13 tập văn bản Hội
nghị người lao động năm 2022; Công ty chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng
chức năng tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến CBCN trọng tâm là Chỉ thị số 29
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt
động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; Nghị quyết số
16 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, tài
nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 10 của BCH Đảng ủy
TKV về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới
mỏ trong khai thác, kinh doanh than, khoáng sản.
- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tự quản ANTT năm 2021, kiện toàn tổ
chức Hội đồng tự quản năm 2022 với một HĐTQ Công ty gồm 42 thành viên trong
đó 22 cơ quan đơn vị là Công an các phường, Đội nghiệp vụ Công an Tỉnh, Công
an thành phố Cẩm Phả, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Đội TTĐT &
Môi trường thành phố Cẩm Phả, Phòng Xây dựng phong trào, Đội ANKT tại Cẩm
phả, Đội Cảnh sát PCCC- CNCH Công an thành phố Cẩm Phả và 20 đơn vị phân
xưởng, phòng ban chức năng trong Công ty; 03 cơ quan tư vấn là Phòng Cảnh sát
PCCC và CNCH, Phòng ANKT Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố
Cẩm Phả. Ra quyết định công nhận 19 Ban tự quản gồm 161 người. 149 tổ tự
quản gồm 1.125 người.
- Xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản
xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ
và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4, phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản
khâu tiêu thụ đá thải, cám đá tại khu vực hồ GAP. Phương án đảm bảo ANTT –
 
2
 
TTATXH trước trong, sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022,
các hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, cũng như các
hoạt động VHTT mừng Đảng mừng Xuân và ngày giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước 30/4, quốc tế lao động 1/5. Xây dựng và triển khai thực hiện phương
án đảm bảo an ninh, an toàn tài sản trước, trong các ngày kỷ niệm 19/8, 20/8 và
ngày Lễ Quốc khánh 2/9. Triển khai thực hiện các phương án, biện pháp phối hợp
với các lực lượng trong, ngoài thường xuyên kiểm tra các mục tiêu đã được xác
định.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
Covid 19 trên địa bàn phường Cửa Ông.
- Báo cáo kết quả công tác bảo vệ tại bến cảng với đoàn kiểm tra của Ban BV-
TKV. Xây dựng, sửa đổi bổ sung triển khai Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự,
an toàn tài sản giữa Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV và Công ty Kho vận và
cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị trong
quy chế phối hợp.
- Công ty mở Hội nghị công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong
công tác giao, nhận và vận chuyển than bằng đường sắt từ các mỏ về Công ty với
05 Công ty trong vùng Cẩm Phả với tổng số 20 lượt.
- Năm 2022 Công ty xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức kiểm tra và có biên
bản kiểm tra phối hợp cụ thể với từng đơn vị. Tổng số 15 lượt.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên HĐTQ, chính quyền địa
phương, Công an các phường, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm phả, Công ty
Kho vận và cảng Cẩm phả, bảo vệ các mỏ triển khai thực hiện các phương án, biện
pháp phối hợp thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các mục tiêu đã được xác định rà
soát, nắm diễn biến tình hình về ANTT trên địa bàn tập trung nhóm đối tượng có
hành vi nhảy bám theo tàu trộm cắp than trọng tâm tuyến Lò Thống nhất, đường
vòng Cọc 6, khu vực máng ga Cọc 6 - Đèo Nai, khu vực đá thải vào mỏ, máng ga
Cao sơn, khu vực Cầu cuốn tuyến Cửa Ông - Mông Dương, các khu vực giáp danh
mặt bằng Công ty, tuyến biển hồ Gap, Cảng chính, mương cầu 20, khu vực mặt
Phân xưởng Tuyển than 4. khu vực tiêu thụ đá thải tại khu kho băng nội địa 3,
ngăn chặn kịp thời không để các vụ việc phát sinh.
2. Công tác quản lý, bảo vệ SXKD
- Để đảm bảo ANTT, an toàn tài sản cho SXKD. Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ
thống các văn bản pháp quy, công tác quản lý cho đến các trang thiết bị phục vụ
cho công tác bảo vệ tài sản từ khâu vận chuyển than mỏ cho đến khâu tiêu thụ sản
phẩm, tiếp tục rà soát bổ xung lắp đặt hệ thống ánh sáng, hệ thống Camera an ninh
tại các vị trí trọng yếu, nhạy cảm, tiếp tục duy trì tổ kiểm tra, giám sát 24/24h mô
hình các đoàn tàu vận chuyển than mỏ về Công ty.
- Chỉ đạo lực lượng bảo vệ chuyên trách Công ty xây dựng phương án, tổ chức
triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, cơ quan công an
đảm bảo ANTT các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đất nước, của ngành và của
Công ty. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào mặt bằng
 
3
 
Công ty, cặp nhật sổ sách kiểm tra, giám sát chặt chẽ các thiết bị, vật tư ra, vào qua
các cổng trạm, kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn các khu vực tiêu thụ sản phẩm,
những vị trí, khu vực dễ phát sinh tiêu cực, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm về ANTT; củng cố lực lượng bảo vệ, thường xuyên rà soát, luân chuyển
nâng cao chất lượng đội ngũ bảo vệ đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
- Các đơn vị phân xưởng trong Công ty nâng cao trách nhiệm trong công tác
quản lý và công tác tự quản ANTT, an toàn tài sản tuyên truyền cho CBCN trong
đơn vị thực hiện nghiêm túc 5 nội dung tự quản, nội quy, quy định của Công ty,
quản lý tốt tài sản, vật tư, thiết bị, kho tàng, nhà xưởng..., địa bàn được giao quản
lý, thực hiện các quy định quản lý trong công tác vận chuyển, tiêu thụ than, các hệ
thống giám sát như hệ thống cân, Camera, JPS...
- Trong năm 2022 lực lượng bảo vệ Công ty đã phối hợp cùng Công an phường
Cửa Ông, Cẩm Đông, Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, Mông Dương tuần tra,
kiểm tra các vị trí trong yếu, mục tiêu xác định. Phối hợp cùng lực lượng bảo vệ
Công ty cổ phần than Thống Nhất tuần tra, áp tải các chuyến tàu vận chuyển than
mỏ về Công ty, trọng tâm ca 2 ca 3 được 23 buổi và được xác lập bằng biên bản.
3. Công tác bảo vệ ANTT, an toàn tài sản
- Năm 2022 công tác bảo vệ ANTT được Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty
duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, giữ vững ANCT, an toàn tài sản không
có vụ việc phát sinh trong công tác đảm bảo ANCT – trật tự an toàn tài sản góp
phần cho SXKD của Công ty ổn định.
4. Kết quả công tác phối hợp với các thành viên HĐTQ
- Công ty đã chỉ đạo Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ, các phòng chức năng
trong Công ty phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị chức năng,
trọng tâm Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Cẩm Phả, Công an các
phường, các Đội nghiệp vụ Công an thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Quy
chế phối hợp số 75/QC-TTCO, ngày 10/01/2022 về việc bảo vệ ANTT, an toàn tài
sản cho SXKD của Công ty.
- Công an thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo công an các phường, các đội nghiệp
vụ thành viên Hội đồng tự quản, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính
quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
trên địa bàn trọng tâm khu vực mặt bằng Công ty và dọc trên 2 tuyến đường sắt
vận chuyển than mỏ, khu vực phân xưởng Tuyển than 4 chấp hành chính sách
Pháp Luật của Đảng và Nhà nước, cam kết chấp hành Luật an toàn giao thông
đường sắt, không xâm lấn, vi phạm hành lang an toàn đường sắt, không tự ý mở
đường ngang trái phép, không vi phạm ANTT, thông đồng, mua bán và có hành vi
trộm cắp than của Công ty. Trong năm 2022 đã triển khai cụ thể như sau:
- Công an phường Cửa Ông phối hợp tốt trong công tác nắm tình hình, trao đổi
thông tin, tài liệu về những tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tăng cường
phối hợp kiểm tra, canh gác đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty.
- Phối hợp với lực lượng Bảo vệ Công ty đảm bảo ANTT về việc tiêm Vắc xin
phòng Covid -19 mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho CBCNV của 29 đơn vị TKV tại
 
4
 
Cẩm Phả tại Nhà thi đấu Công ty. Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giải bóng đá
phong trào người lao động năm 2022 do TKV tổ chức tại Sân vận động Công ty.
- Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về phòng, chống tội
phạm và ma túy xâm nhập vào CBCNV trong Công ty. Năm 2022 xét nghiệm đột
xuất 07 trường hợp công nhân có liên quan đến tệ nạn xã hội (ma túy). Trong đó có
03 trường hợp dương tính với chất Ma túy, báo cáo cho Giám đốc Công ty xử lý.
5. Công tác PCCC&CNCH
- Năm 2022 Ban thường vụ Đảng ủy Công ty đã ra Nghị quyết số 25-NQ/ĐU,
ngày 07/01/2022. Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty về lãnh đạo
công tác PCCC và CNCH năm 2022. Công ty thành lập Ban chỉ đạo PCCC cấp
Công ty gồm 31 thành viên, ra nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các thành viên
Ban chỉ đạo. Xây dựng phương án PCCC và CNCH năm 2022 cấp Công ty trình
cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Huấn luyện, phương án PCCC tại chỗ các đơn
vị phân xưởng, phòng ban trong Công ty. Xây dựng và triển khai nội quy, quy định
trong công tác PCCC, CNCH của Công ty.
- Thành lập lực lượng xung kích PCCC, CNCH theo từng đơn vị và ca sản xuất
ở các đơn vị gồm 54 tổ = 463 người. Thành lập 01 đội PCCC, CNCH cơ sở gồm
37 thành viên thuộc phòng KB quản lý. Thành lập Đội PCCC cơ sở 3 chủ động, 3
sẵn sàng. (gồm 4 đội = 113 người) được huấn luyện nắm vững kỹ thuật PCCC và
sử dụng thành thạo các loại phương tiện PCCC, sẵn sàng cơ động nhanh xử lý kịp
thời khi có các tình huống, sự cố cháy nổ xảy ra.
- Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh tổ chức mở lớp huấn luyện
PCCC và CNCH cấp Công ty (bước 1) có cấp thẻ do CSPCCC tỉnh Quảng Ninh
huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho 187 người. Bồi dưỡng huấn luyện bổ sung
nghiệp vụ PCCC, CNCH = 161 người và thực tập phương án chữa cháy, tình
huống cháy tại PX Vận tải theo quy định.
- Tự tổ chức huấn luyện PCCC và CNCH cấp đơn vị (bước 2) cho 463 người.
Tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH 2 lần/năm tại các đơn vị.
- Thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác an toàn, VSLĐ và đoàn kiểm
tra công tác vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường tại các phân xưởng.
- Hoàn thiện sữa chữa, bảo dưỡng các hệ thống báo cháy và chữa cháy trong
toàn Công ty. Mua sắm trang bị phương tiện PCCC năm 2022 trị giá 386.804.160
đồng. Sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy cố
định bằng khí CO 2 và bằng nước: 480.000.000 đồng. Tuyên truyền huấn luyện
PCCC, CNCH năm 2022 trị gia 190.166.400 đồng. Tham gia mua bảo hiểm cháy,
nổ: 302.959.696 đồng.
- Công tác PCCC năm 2022 được thực hiện có hiệu quả không để xảy ra sự cố
cháy nổ lớn thiệt hại và người và tài sản, đảm bảo tuyệt đối an toàn được cấp trên
công nhận đơn vị an toàn PCCC góp phần ổn định cho SXKD của Công ty.
CTV Bùi Đức Mạnh


Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG