Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)

 

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ;

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-TKV ngày 16/11/2022 của TKV về việc kê khai tài sản thu nhập hằng năm của năm 2022;

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2022 như sau:

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC KÊ KHAI TÀI SẢN

1. Mục đích, yêu cầu

1.1 Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là để Công ty và cơ quan có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

1.2. Mẫu kê khai tài sản, thu nhập và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

1.3 Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai làm việc thường xuyên.

1.4 Trong quá trình công khai bản kê khai tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung đã kê khai và có trách nhiệm giải trình về những nội dung đã kê khai khi có yêu cầu.

2. Nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai

2.1 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập, những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

2.2 Phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc và chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

2.3 Kỳ kê khai để xác định biến động (tăng, giảm) tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm được xác định từ lần kê khai liền trước đó hoặc kê khai bổ sung trong năm 2022 đến thời điểm kê khai hiện tại.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập

a) Cán bộ cấp Tập đoàn quản lý: Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng .

b) Cán bộ cấp Công ty quản lý: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Quản đốc, Phó quản đốc và các chức danh tương đương. Đối với Ban Chuẩn bị sản xuất nhà máy Tuyển than Khe Chàm: Phó Giám đốc dự án, kế toán trưởng dự án, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng dự án, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp.

c) Cán bộ chuyên trách Đảng, Đoàn thể của Công ty.

2. Phương thức kê khai tài sản thu nhập

- Kê khai tài sản thu nhập của năm 2022 sử dụng mẫu biểu kê khai tài sản thu nhập tại Phụ lục I Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ (kèm theo Kế hoạch này).

- Số lượng: các cá nhân trong diện phải kê khai tài sản thu nhập khai 03 bản: 02 bản gửi về TKV, 01 bản lưu tại Công ty (Phòng TCLĐ).

- Thời gian hoàn thành việc kê khai: Xong trước ngày 01/12/2022.

3. Công khai bản kê khai tài sản thu nhập

a) Hình thức công khai: Niêm yết tại Văn phòng Công ty

b) Địa điểm niêm yết:

- Bản kê khai của các cá nhân thuộc đơn vị làm việc tại khu vực Văn phòng I, gồm: Ban Giám đốc, các phòng thuộc khối kỹ thuật, nghiệp vụ, cơ quan Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty: Niêm yết tại sảnh tầng 1, Văn phòng I Công ty.

- Bản kê khai của các cá nhân thuộc đơn vị làm việc tại khu vực Văn phòng II, Ban Chuẩn bị sản xuất và khối sản xuất trực tiếp: Niêm yết tại sảnh tầng 1, Văn phòng II Công ty.

c) Thời gian niêm yết: 15 ngày liên tục kể từ ngày 03/12/2022.

d) Yêu cầu:

- Tại địa điểm niêm yết phải có bản danh sách những người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tài sản thu nhập của các cá nhân trong diện phải kê khai.

- Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành Biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có). Việc lập biên bản phải có sự tham gia xác nhận của người đứng đầu Công ty và của đại diện Công đoàn Công ty.

          4. Tổ chức thực hiện

4.1 Các đồng chí lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, phổ biến rộng rãi đến toàn thể các cá nhân, tổ chức trong đơn vị quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tập đoàn và của Công ty về công tác kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ.

4.2 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về tài sản, thu nhập.

4.3 Giao cho Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương:

- Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Công ty.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập; Tiếp nhận, quản lý Bản kê khai tài sản, thu nhập và gửi về TKV theo quy định.

          - Lập sổ theo dõi việc giao, nhận bản kê khai và các hồ sơ khác có liên quan.

- Phối hợp với Văn phòng và Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ chuẩn bị điều kiện cần thiết để đảm bảo việc niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ khi có yêu cầu.

          4.4 Tiến độ thực hiện

          - Các cá nhân hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập của cá nhân trong diện phải kê khai xong trước ngày 01/12/2022, gửi về Phòng TCLĐ tổng hợp.

          - Công ty thực hiện công khai bản kê khai tài sản thu nhập của cá nhân trong diện phải kê khai từ ngày 03/12/2022 đến ngày 17/12/2022.

          - Phòng TCLĐ hoàn thiện hồ sơ về công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của Công ty, báo cáo và gửi hồ sơ về TKV trước ngày 20/12/2022.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo về Công ty để kịp thời giải quyết./.

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG