Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Công văn số 1552/UBQLV-TCCB ngày 05/10/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, về việc hướng dẫn tổng kết Thi đua khen thưởng năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trong năm 2022, Tập đoàn hướng dẫn để các công ty con, đơn vị trực thuộc tổng kết phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022 như sau:
Các văn bản làm căn cứ để báo cáo, đánh giá, xét khen thưởng:
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, quy định chi tiết
thi hành một số của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quy chế Thi đua, Khen thưởng của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 205/QĐ-UBQLV, ngày
27/5/2021.
- Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 19/4/2019.
- Văn bản số 488/UBQLV-TCCB, ngày 19/4/2022 về việc tổ chức chia khối
cụm làm cơ sở để xét Cờ thi đua hàng năm.
- Văn bản số 344/TKV-TCNS, ngày 21/01/2022 về tồ chức chia khối thi
đua.
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét danh hiệu thi
đua đối với tập thể năm 2022:
1. Đối tượng xét tặng:
Là các công ty con và đơn vị trực thuộc của Công ty mẹ - Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (đơn vị cấp 2) và các Công ty, Xí nghiệp
trực thuộc của đơn vị cấp 2 (được gọi là đơn vị cấp 3).
2. Danh hiệu Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
Việt Nam (TKV):
a) Tiêu chuẩn:
Danh hiệu “Cờ thi đua của Tập đoàn” được xét tặng hàng năm cho những
tập thể gồm: Các đơn vị tiêu biểu trong số các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế
 
hoạch phối hợp kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao trong năm; là “Tập thể lao
động xuất sắc”, dẫn đầu mỗi khối thi đua của Tập đoàn; nội bộ đoàn kết, tích cực
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
Không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật.
b) Số lượng:
Trong các Khối sản xuất kinh doanh chính của TKV (bao gồm 08 khối: Khối
các Tổng công ty; Khối khai thác than hầm lò; Khối khai thác than lộ thiên; Khối
cơ khí, cơ điện; Khối sàng tuyển, chế biến, kho vận, tiêu thụ; Khối địa chất,
khoáng sản; Khối thương mại và dịch vụ; Khối trường, viện, trung tâm). Tập
đoàn sẽ đánh giá tổng thể trên các mặt công tác để xét tặng cờ thi đua cho các
đơn vị dẫn đầu Khối.
3. Danh hiệu Cờ thi đua ủy ban
a) Tiêu chuẩn:
Danh hiệu Cờ thi đua ủy ban được xét tặng cho tập thể phải đạt tiêu chuẩn
tập thể lao động xuất sắc, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch,
nhiệm vụ được giao trong năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm
2022 tăng hơn so với năm 2021 (đối với đơn vị có lý do khách quan chưa đạt các
chỉ tiêu chính thì phải có báo cáo giải trình cụ thể để Hội đồng TĐKT Tập đoàn
xem xét).
- Không vi phạm các quy định pháp luật hiệnổ hành.
- Có nhân tố mới, mô hình mới hoạt động mang lại hiệu quả để các đơn vị
khác trong TKV học tập kinh nghiệm.
- Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tồ chức đoàn thể hoạt động có
hiệu quả được các cấp công nhận, nội bộ đoàn kết, tích cực chống lãng phí, tham
nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
- Được các đơn vị trong cụm bầu chọn (theo văn bản số 344/TKV-TCNS,
ngày 21/01/2022 của TKV về việc chia khối cụm thi đua).
b) Số lượng:
- TKV xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp cho không quá 40% số các đơn vị trong mỗi cụm (theo văn bản số
344/TKV- TCNS, ngày 21/01/2022 của TKV về việc chia khối cụm thi đua).
4. Danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ
a) Tiêu chuẩn:
Thực hiện theo Điều 11, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Tập thể được tặng
Cờ thi đua của Chính phủ là tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong số các tập
thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua của Ủy ban năm 2022; xuất sắc nhất trong từng lĩnh
vực, ngành nghề, và có mức độ ảnh hưởng nêu gương học tập lớn trong phạm vi
 
toàn quốc;
Tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch
nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết từ 5
năm trở lên.
b) Số lượng:
Số lượng đơn vị được xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ không quá
20% tổng số đơn vị thành viên đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của ủy ban.
5. Các tập thể không được xét tặng Cờ thi đua năm 2022:
Không xét khen thưởng Cờ thi đua năm 2022 đối với các đơn vị có tai nạn
lao động chết người hoặc sự cố thiết bị, sự cố công trình nghiêm trọng hoặc có vụ
việc tiêu cực, tham nhũng; vụ việc vi phạm pháp luật đã hoặc đang xem xét xử lý
trong năm 2022.


Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG