Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)

1. Cấp Tập đoàn:
Bằng khen của TKV:
Đối với tập thể: TKV tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các đơn vị
cấp 2, đơn vị cấp 3 hoàn thành xuất sắc kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022;
các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao
động”.
Đối với cá nhân: TKV tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho Người lao
động được đơn vị bầu chọn tiêu biểu xuất sắc hàng quý (từ 3 quý/ năm trở lên).
2. Bằng khen của Chủ tịch ủy ban
a) Bằng khen của Chủ tịch ùy ban xét tặng cho tập thể: Có 02 năm liên tục
(2021, 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được công nhận danh hiệu Tập thể
lao động xuất sắc);
Chỉ xét trình khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2021-
2022 cho tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng Bằng khen
của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2020 - 2021.
b) Bằng khen của Chủ tịch ủy ban xét tặng cho cá nhân: Có 02 năm liên tục
(2021, 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được công nhận hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở) và có 02
sáng kiến được công nhận, áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Trường
hợp là công nhân, người lao động có 02 năm liên tục (2021, 2022) hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao (không có yêu cầu về sáng kiến);
Chỉ xét trình khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2021-
2022 cho cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng Bằng khen
của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2020 - 2021.
Đối với những trường hợp đã được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ủy
ban về thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 thì không trình xét tặng
Bằng khen của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2021 - 2022.
- Số lượng đề nghị bằng khen UBQLV tối đa (cả tập thể và cá nhân):
+ Các đơn vị có số lượng lao động từ 4.500 lao động trở lên, đề nghị tối đa
25 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 3.000 đến dưới 4.500 lao động: đề nghị không
quá 20 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 2.000 đến dưới 3.000 lao động: đề nghị không
 
quá 15 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 1.000 đến dưới 2.000 lao động: đề nghị không
quá 10 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 500 đến dưới 1.000 lao động: đề nghị không
quá 8 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 200 đến dưới 500 lao động: đề nghị không quá
5 Bằng khen;
+ Các đơn vị còn lại đề nghị từ không quá 2 Bằng khen.
3. Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn và Chiến sĩ thi đua cấp ủy ban.
a) Tiêu chuẩn:
Căn cứ theo Điều 8, Quy chế thi đua khen thưởng của TKV, ban hành theo
Quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 08/4/2019. Theo đó:
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn TKV” được xét tặng cho những cá
nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục
đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác
của cá nhân để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn TKV”
phải được áp dụng đạt hiệu quả, có mức độ ảnh hưởng trong toàn Tập đoàn;
Chỉ trình xét khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn” giai đoạn
2021-2022 cho cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng
thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn” giai đoạn trước liền kề 2020-2021;
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh
nghiệp” được xét tặng cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong
số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, trong
đó có một lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn” năm 2020, hoặc năm
2021.
Chỉ trình xét khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ưỷ ban QLV giai đoạn
2020-2022 cho cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng
thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban QLV giai đoạn 2018-2020 hoặc 2019-
2021.
Lưu ý: Sáng kiến để xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưửng
đối vói người đứng đầu đơn vị (là giám đốc, Tổng giám đốc), thực hiện theo
quy định tại điểm 4, Điều 8, Quyết định số 274/QĐ-TKV, ngày 22/02/2016 của
TKV về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: “Trường hợp
người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến thì việc
công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cấp trên
trực tiếp của cơ sở đó".
b) Số lượng đề nghị CSTĐ cấp ủy ban:
 
+ Các đơn vị có số lượng từ 4.500 người trở lên đề nghị tối đa 25 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 3.000 đến dưới 4.500 lao động: đề nghị không
quá 20 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 2.000 đến dưới 3.000 lao động: đề nghị không
quá 15 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 1.000 đến dưới 2.000 lao động: đề nghị không
quá 10 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 500 đến dưới 1.000 lao động: đề nghị không
quá 8 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 200 đến dưới 500 lao động: đề nghị không quá
5 người.
+ Các đơn vị có số lượng dưới 200 lao động: đề nghị không quá 2 người.
4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:
Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng theo Quy định tại Luật Thi đua, Khen
thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính Phủ.
Sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đề làm căn cứ xét tặng danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao và
có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi
ảnh hưởng của sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học do ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp xem xét công nhận.


Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG