Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)

1. Cấp Tập đoàn:
Bằng khen của TKV:
Đối với tập thể: TKV tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các đơn vị
cấp 2, đơn vị cấp 3 hoàn thành xuất sắc kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022;
các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao
động”.
Đối với cá nhân: TKV tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho Người lao
động được đơn vị bầu chọn tiêu biểu xuất sắc hàng quý (từ 3 quý/ năm trở lên).
2. Bằng khen của Chủ tịch ủy ban
a) Bằng khen của Chủ tịch ùy ban xét tặng cho tập thể: Có 02 năm liên tục
(2021, 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được công nhận danh hiệu Tập thể
lao động xuất sắc);
Chỉ xét trình khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2021-
2022 cho tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng Bằng khen
của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2020 - 2021.
b) Bằng khen của Chủ tịch ủy ban xét tặng cho cá nhân: Có 02 năm liên tục
(2021, 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được công nhận hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở) và có 02
sáng kiến được công nhận, áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Trường
hợp là công nhân, người lao động có 02 năm liên tục (2021, 2022) hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao (không có yêu cầu về sáng kiến);
Chỉ xét trình khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2021-
2022 cho cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng Bằng khen
của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2020 - 2021.
Đối với những trường hợp đã được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ủy
ban về thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 thì không trình xét tặng
Bằng khen của Chủ tịch ủy ban giai đoạn 2021 - 2022.
- Số lượng đề nghị bằng khen UBQLV tối đa (cả tập thể và cá nhân):
+ Các đơn vị có số lượng lao động từ 4.500 lao động trở lên, đề nghị tối đa
25 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 3.000 đến dưới 4.500 lao động: đề nghị không
quá 20 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 2.000 đến dưới 3.000 lao động: đề nghị không
 
quá 15 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 1.000 đến dưới 2.000 lao động: đề nghị không
quá 10 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 500 đến dưới 1.000 lao động: đề nghị không
quá 8 Bằng khen;
+ Các đơn vị có số lượng từ 200 đến dưới 500 lao động: đề nghị không quá
5 Bằng khen;
+ Các đơn vị còn lại đề nghị từ không quá 2 Bằng khen.
3. Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn và Chiến sĩ thi đua cấp ủy ban.
a) Tiêu chuẩn:
Căn cứ theo Điều 8, Quy chế thi đua khen thưởng của TKV, ban hành theo
Quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 08/4/2019. Theo đó:
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn TKV” được xét tặng cho những cá
nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục
đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác
của cá nhân để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn TKV”
phải được áp dụng đạt hiệu quả, có mức độ ảnh hưởng trong toàn Tập đoàn;
Chỉ trình xét khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn” giai đoạn
2021-2022 cho cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng
thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn” giai đoạn trước liền kề 2020-2021;
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh
nghiệp” được xét tặng cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong
số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, trong
đó có một lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tập đoàn” năm 2020, hoặc năm
2021.
Chỉ trình xét khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ưỷ ban QLV giai đoạn
2020-2022 cho cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định và chưa được tặng
thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban QLV giai đoạn 2018-2020 hoặc 2019-
2021.
Lưu ý: Sáng kiến để xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưửng
đối vói người đứng đầu đơn vị (là giám đốc, Tổng giám đốc), thực hiện theo
quy định tại điểm 4, Điều 8, Quyết định số 274/QĐ-TKV, ngày 22/02/2016 của
TKV về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: “Trường hợp
người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến thì việc
công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cấp trên
trực tiếp của cơ sở đó".
b) Số lượng đề nghị CSTĐ cấp ủy ban:
 
+ Các đơn vị có số lượng từ 4.500 người trở lên đề nghị tối đa 25 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 3.000 đến dưới 4.500 lao động: đề nghị không
quá 20 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 2.000 đến dưới 3.000 lao động: đề nghị không
quá 15 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 1.000 đến dưới 2.000 lao động: đề nghị không
quá 10 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 500 đến dưới 1.000 lao động: đề nghị không
quá 8 người;
+ Các đơn vị có số lượng từ 200 đến dưới 500 lao động: đề nghị không quá
5 người.
+ Các đơn vị có số lượng dưới 200 lao động: đề nghị không quá 2 người.
4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:
Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng theo Quy định tại Luật Thi đua, Khen
thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính Phủ.
Sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đề làm căn cứ xét tặng danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao và
có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi
ảnh hưởng của sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học do ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp xem xét công nhận.


Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG