Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)

Thực hiện Công văn số 5102/TKV-TCNS ngày 07/11/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022. Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 như sau:

Đối tượng:

  1. Cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý: Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
  2. Cán bộ thuộc diện Công ty quản lý: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Quản đốc, Phó quản đốc và chức danh tương đương.

1.3 Cán bộ Ban Chuẩn bị sản xuất nhà máy Tuyển than Khe Chàm: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

 1. Nội dung kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ:

2.1. Đối với cán bộ thuộc diện cấp Tập đoàn quản lý kiểm điểm về các nội dung sau:

 1. về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD):

+ Kết quả thực hiện khoán, quản trị chi phí, hiệu quả kinh doanh (lỗ, lãi) năm 2022 của Công ty theo kế hoạch phối họp kinh doanh đã ký với Tập đoàn. Trong đó cần kiểm điếm, xác định rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan) và trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kết quả thực hiện bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

+ Kết quả thực hiện quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của người lao động so với kế hoạch; trong đó kiểm điểm cụ thể về kết quả thực hiện tinh giản lao động.

 • Việc chấp hành các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành của Tập đoàn tại Công ty (đặc biệt trong điều hành tiết giảm chi phí, tinh giản lao động, thực hành tiết kiệm tại Công ty, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD...)
 • Về công tác đầu tư phát triển: Kết quả thực hiện (tiến độ, chất lượng) các dự án đầu tư (trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, dự án đầu tư có liên quan trực tiếp đến sự phát triển dài hạn của Công ty); nhũng thiếu sót, tồn tại khi triển khai các dự án đầu tư, nguyên nhân để xảy ra các thiếu sót đó.
 • Về công tác an toàn và bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường: Kết quả thực hiện công tác theo nội dung nhiệm vụ được giao; kiểm điểm sâu sắc những nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của cá nhân liên quan nếu để xảy ra tai nạn lao động, sự cố lớn trong sản xuất, sự cố nghiêm trọng về môi trường; việc triển khai những kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực được giao phụ trách trong công tác này.
 • Về công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, bảo vệ tài sản, bảo vệ sản xuất, phòng chống gian lận thương mại.
 • Về công tác triên khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa vào sản xuất và quản lý.
 • Công tác tái cơ cấu, đổi mới quản trị nội bộ Công ty.
 • Việc thực hiện các nhiệm vụ khác do TKV giao.
 • Riêng đối với Kiếm soát viên còn phải kiểm điểm về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.
 1. Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của Tập đoàn và của Công ty.
 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
 3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

đ) Trách nhiệm của bản thân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả kiểm điểm theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh kiểm tra và cơ quan có thẩm quyền về trách nhiệm của cá nhân tại đơn vị.

 1. Đối với cá nhân tham gia cấp ủy các cấp cần kiểm điểm quá trình chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các nội dung khác theo hướng dẫn, quy định của cấp ủy.
 1. Các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và Quy chế quản lý cán bộ của TKV, quy định quản lý cán bộ của Công ty.
 2. Chấm điểm:

Cán bộ tự chấm điểm và cấp có thẩm quyền đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

 • Kiểm soát viên: thực hiện theo tiêu chí đánh giá quy định tại Quyết định 2338/QĐ-TKV, ngày 31/12/2020 của TKV về việc ban hành quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.
 • Giám đốc: thực hiện theo tiêu chí đánh giá quy định tại Phụ lục số 2, Quyết định số 1080/QĐ-TKV ngày 01/7/2022 của TKV về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của TKV.
 • Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: thực hiện theo tiêu chí quy định tại Khoản 2b, Điều 19, Quyết định số 2202/QĐ-TTCO ngày 01/8/2022 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.
 1. Đối với cán bộ thuộc diện Công ty quản lý và cán bộ Ban Chuẩn bị sản xuất nhà máy Tuyển than Khe Chàm.
 • Nội dung kiểm điểm theo Công văn số 831-CV/ĐU ngày 28/9/2022 và Kế hoạch số 435-KH/ĐU ngày 01/10/2021 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.
 • Tự chấm điểm, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Khoản 2c, Điều 19, Quyết định số 2202/QĐ-TTCO ngày 01/8/2022 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.
 1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ:

Cán bộ tự nhận xét mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và cấp có thẩm quyền đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ theo các mức sau:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.
 1. Tổ chức thực hiện và thời hạn báo cáo:
 1. Thời hạn Công ty hoàn thành công tác kiểm điểm báo cáo về TKV: Xong trước ngày 09/12/2022.
 2. Hồ sơ kiểm điểm (gửi về Phòng TCLĐ trước ngày 18/11/2022 để tổng hợp trình Lãnh đạo Công ty thực hiện các bước đánh giá tiếp theo trình TKV):
 • Cán bộ cấp Tập đoàn quản lý:

+ Bản tự kiểm điểm, xếp loại cá nhân

+ Bản tự chấm điểm, đánh giá cá nhân.

 • Cán bộ cấp Công ty quản lý:

+ Bản tự kiểm điểm, bản tự chấm điểm.

+ Biên bản họp đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Bản tổng hợp chấm điểm, đánh giá của Phó Giám đốc công ty phụ trách đơn vị đối với Trưởng phòng, Quản đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc (theo mẫu).

 • Cán bộ Ban Chuẩn bị sản xuất NMTTKC:

+ Bản tự kiểm điểm, bản tự chấm điểm của cá nhân.

+ Biên bản họp đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Bản tổng hợp chấm điểm, đánh giá của Phó Giám đốc Công ty - Quyền Giám đốc dự án đối với các chức danh Phó Giám đốc dự án, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (theo mẫu).

 • Đối với đơn vị chưa có kết quả tín nhiệm của cán bộ (do chưa tổ chức Hội nghị người lao động) vẫn gửi hồ sơ kiểm điểm cán bộ và kết quả đánh giá xếp loại sơ bộ theo đúng thời hạn; gửi bổ sung kết quả tín nhiệm cán bộ ngay sau khi hoàn thành Hội nghị người lao động đơn vị để Lãnh đạo Công ty kịp thời điều chỉnh việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.
 1. Tổ chức thực hiện:
 • Phó Giám đốc Công ty theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá đối với các chức danh cán bộ cấp Công ty quản lý trước ngày 18/11/2022.
 • Giám đốc Công ty chủ trì cùng Ban lãnh đạo Công ty tiến hành kiểm điểm, đánh giá đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Kiểm soát viên trước ngày 02/12/2022.
 • Phòng TCLĐ tổng hợp báo cáo Giám đốc kết quả kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ cấp Công ty quản lý trước ngày 06/12/2022; hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ cấp Tập đoàn quản lý trước ngày 09/12/2022.

Công ty yêu cầu các cá nhân, đơn vị thực hiện kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 như nội dung đã hướng dẫn trên.

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG