Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn bình xét người lao động xuất sắc tiêu biểu hằng tháng, quý (Cẩm Thúy)

Nhằm động viên kịp thời và khuyến khích những cá nhân tiêu biểu trong Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao; lập nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực; đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Công ty.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV hướng dẫn các đơn vị thực hiện bình xét, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn bình xét hằng tháng

Trong thời điểm xét khen thưởng, người lao động phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đối với danh hiệu "Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc":

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Hoàn thành công việc trước  tiến độ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ), an ninh trật tự (ANTT) tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công việc.

- Có sáng kiến được Công ty công nhận hoặc có đóng góp quan trọng, tích cực vào các công trình, dự án góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và Công ty. Không có sự cố thiết bị do chủ quan gây ra và không xảy ra mất AT, VSLĐ, ANTT ở bộ phận được giao phụ trách.

- Là nhân tố điển hình, tích cực trong các phong trào thi đua lao động sản xuất; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kèm cặp nâng cao tay nghề cho người mới vào nghề, công nhân thi nâng bậc. Có tác phong công nghiệp, chủ động trong công việc.

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của TKV, Công ty và đơn vị; tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do Công ty, đơn vị phát động hoặc đạt thành tích trong các phong trào văn nghệ, thể thao cấp Công ty trở lên.

- Ứng xử đúng mực, có thái độ lịch sự, tôn trọng, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn của đồng nghiệp; có tinh thần đoàn kết, tương trợ; gương mẫu thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong Công ty và tuyên truyền, vận động đồng nghiệp cùng thực hiện.

- Được CBCNV của tổ, bộ phận, đơn vị/tổ chức làm việc trực tiếp thống nhất đề cử.

b) Đối với danh hiệu "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu":

- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo sản xuất. Đơn vị hoặc lĩnh vực phụ trách thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) hoặc hoàn thành vượt tiến độ nội dung công việc, nhiệm vụ được giao, đảm bảo năng suất, chất lượng, ANTT, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

- Có sáng kiến được Công ty công nhận hoặc đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Công ty nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công việc, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất.

- Đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động văn nghệ, thể thao do Công ty phát động hoặc đạt thành tích trong các phong trào văn nghệ, thể thao cấp Công ty trở lên.

c) Công ty không xét khen thưởng danh hiệu "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu" hằng tháng cho cá nhân là Thủ trưởng đơn vị, hoặc lãnh đạo trực tiếp bộ phận, nếu có một trong các lỗi sau:

- Đơn vị, bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao do nguyên nhân chủ quan.

- Đơn vị, bộ phận để xảy ra TNLĐ, sự cố thiết bị, vi phạm ANTT, ATTS trong mặt bằng Công ty và trong giờ làm việc, có CBCNV vi phạm nội quy bị KLLĐ.

2. Tiêu chuẩn bình xét hằng quý

a) Trong thời điểm xét khen thưởng, người lao động phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc" hoặc "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu" cả 3 tháng trong quý.

- Cá nhân xuất sắc nhất trong số người đạt danh hiệu "Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc" hoặc "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu" của đơn vị, bộ phận từ 1 đến 2 tháng trong quý.

  1. Đối với các phân xưởng: Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Tuyển than 4, Kho bến 1, Kho bến 2, Lọc - Sấy than, Đường sắt, Cơ khí, Điện nước, Ô tô: Công ty chỉ xét thưởng cho cá nhân là lãnh đạo đơn vị, bộ phận nếu trong quý không có tai nạn lao động nặng, không có sự cố thiết bị loại 1, loại 2 hoặc 2 sự cố thiết bị loại 3 do lỗi chủ quan; không xảy ra mất ANTT, vi phạm ATTS; không có CBCNV vi phạm nội quy bị KLLĐ.
  2. Đối với các đơn vị còn lại: Công ty chỉ xét thưởng cho cá nhân là lãnh đạo đơn vị, bộ phận nếu không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị; không xảy ra mất ANTT, vi phạm ATTS; không có CBCNV vi phạm nội quy bị KLLĐ.

3. Chỉ tiêu bình xét

a) Căn cứ kết quả SXKD của Công ty và của các đơn vị, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Công ty sẽ thông báo chỉ tiêu phân bổ và tổng hợp kết quả bình xét từng tháng của các đơn vị đối với các danh hiệu “Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc”, “Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu”, xin ý  kiến thống nhất các thành viên Hội đồng TĐKT Công ty. Kết quả bình xét từng tháng được thông báo rộng rãi đến CBCNV các đơn vị sau khi các thành viên Hội đồng TĐKT Công ty thông qua.

b) Hằng quý, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng lựa chọn 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong danh sách tổng hợp kết quả bình xét từng tháng của các đơn vị, để trình Hội đồng TĐKT Công ty sẽ lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong các tháng để khen thưởng Top 10 của Công ty. Kết quả danh sách 10 cá nhân xuất sắc đạt Top 10 sẽ được thông báo rộng rãi trên bảng tin đến CBCNV các đơn vị.

c) Công ty sẽ trừ ít nhất 01 chỉ tiêu khen thưởng cá nhân hằng tháng của đơn vị nếu xảy ra các vi phạm sau:

- Đối với các phân xưởng: Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Tuyển than 4, Kho bến 1, Kho bến 2, Lọc - Sấy than, Đường sắt, Cơ khí, Điện nước, Ô tô: Có tai nạn lao động nặng hoặc có 02 tai nạn lao động nhẹ; có 02 sự cố thiết bị loại 3; không hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao do nguyên nhân chủ quan.

- Đối với các đơn vị còn lại: Có tai nạn lao động, sự cố thiết bị, không hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao do nguyên nhân chủ quan.

            4. Tiền thưởng

a) Danh hiệu "Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc" và "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu" hằng tháng: Thưởng 500.000 đồng/người/tháng.

b) Top 10 hằng quý: Thưởng 1.000.000 đồng/người/quý.

            5. Cách thức bình xét

- Hằng tháng, căn cứ theo tiêu chuẩn tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 7 Quy định này và chỉ tiêu bình xét kèm theo công văn của Công ty, các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu "Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc" và "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu", lập danh sách đề nghị gửi về thường trực Hội đồng TĐKT Công ty tổng hợp, đảm bảo tỷ lệ công nhân viên được khen thưởng đạt từ 50% trở lên.

- Hằng quý, các đơn vị gửi danh sách cá nhân xuất sắc nhất quý đề nghị Công ty xét khen thưởng.

6. Thủ tục xét khen thưởng

a) Sau khi bình xét tại cơ sở, đơn vị nộp đầy đủ các thủ tục về Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty, bao gồm:

- Báo cáo đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách các cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng hằng tháng.

- Danh sách đề nghị khen thưởng cá nhân tiêu biểu xuất sắc hằng quý.

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng hằng quý, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

b) Hằng tháng, Thường trực Hội đồng TĐKT tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng xin ý kiến Hội đồng TĐKT và trình Giám đốc ra quyết định thưởng.

c) Hằng quý, Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân, nhân viên, đốc công tiêu biểu xuất sắc", "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu" hằng tháng, Top 10 hằng quý sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng; làm các giấy chứng nhận Top 10 hằng quý.

7. Kết thúc năm, căn cứ danh sách tuyên dương cá nhân tiêu biểu hằng tháng và Top 10 hằng quý, Hội đồng TĐKT Công ty xem xét, lựa chọn cá nhân xuất sắc để tặng Giấy khen của Giám đốc Công ty, đồng thời đề nghị TKV tặng Bằng khen và tiền thưởng cho cá nhân xuất sắc được Công ty khen thưởng từ 3 quý trong năm.

8. Bộ phận Truyền thông (Văn phòng) tuyên truyền danh sách và thành tích cá nhân của Top 10 hằng quý trên các mạng nội bộ, đài truyền thanh Công ty... Tăng cường làm các phóng sự tuyên truyền nêu gương các cá nhân điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh việc thực hiện văn hoá ứng xử trong Công ty.

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG