Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030

Trong những năm qua, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Thanh Khoáng sản Việt Nam đã luôn chú trọng và có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường trong Tập đoàn trong giai đoạn này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Đã trồng cây cải tạo phục hồi môi trường được trên 720 ha, nâng tổng diện tích đã trồng cây cải tạo phục hồi môi trường đến thời điểm hiện nay lên trên 1.600 ha (trong đó tại tỉnh Quảng Ninh trên 1.300 ha), phủ xanh nhanh các bãi thải mỏ, góp phần cải thiện môi trường cảnh quan; xây dựng bổ sung thêm 05 đập và 1.200m đê chắn đất đá chân bãi thải; xây mới và mở rộng nâng công suất 0% trạm xử nước thải mỏ than, nâng tổng số trạm xử lý nước thải hiện có lên 50 trạm, hàng năm xử lý trên 130 triệu mỏ nước thải mỏ đảm bảo quy chuẩn môi trường; duy trì hoạt động Nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp, công suất 6.900 tấn/năm tại Quảng Ninh; đầu tư, lắp đặt 77 máy phun sương dập bụi cao áp; đầu tư thêm 05 tuyến băng tải vận chuyển than, nâng tổng số tuyến băng tải hiện có lên 09 tuyến với tổng chiều dài 35,5 km; cải tạo nâng cấp 03 cảng tiêu thụ than giảm thiểu bụi bẩn ảnh hưởng đến môi trường..vv...

 

Ngoài ra, trong khai thác than, Tập đoàn đã đầu tư đổi mới công nghệ khai thác than theo hướng hiện đại, giảm tiêu hao gỗ chống lò, giảm tổn thất than, giảm phát sinh khí thải.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN, ngày 18/4/2018 giữa Đảng ủy TKV với Đảng ủy TQN và từ tình hình thực tế trên, Đảng ủy TKV xây dựng Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030 với các nội dung sau:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường gắn liền với sự phát triển bền vững TKV, thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực trong quá trình SXKD, tuân thủ theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quy định của các địa phương.

Công tác bảo vệ môi trường thực hiện theo phương châm, lấy bảo vệ sức khỏe người lao động và nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, trên cơ sở hài hòa theo quy luật tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, vừa phòng ngừa, vừa kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, giải quyết các vấn đề môi trường trước mắt gắn với mục tiêu lâu dài.

TKV coi công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; là trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan quản lý điều hành và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Vì vậy các cấp ủy, cơ quan quản lý điều hành, người đứng đầu phải tăng cường và quyết liệt trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặt mục tiêu chung là khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường những năm qua. Phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với với bảo vệ môi trường, theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hòa với môi trường, cộng đồng và xã hội. Các công ty con, đơn vị thành viên trong TKV chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường; quản lý và thực hiện công tác bảo vệ môi trường với trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Cán bộ, đảng viên, người lao động có ý thức, trách nhiệm cao về công tác bảo vệ môi trường.

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2025, chất thải phát sinh trong sản xuất được thu gom, xử lý triệt để đảm bảo quy chuẩn môi trường, tái sử dụng hiệu quả đất đá thải và tro xỉ nhà máy điện, thực hiện tái sử dụng nước thải mỏ đạt từ 25% trở lên. Các vị trí trọng yếu có đủ để dập chắn, hồ lắng đầu nguồn hạn chế tối đa đất đá bồi lấp hệ thống sông suối. Công tác vận chuyển than ngoài mỏ thực hiện bằng băng tải, đường sắt; môi trường cảnh quan mặt bằng sản xuất được cải thiện một cách chủ động, đồng bộ. Các mỏ, bãi thải kết thúc được cải tạo phục hồi môi trường đồng bộ với quy hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ an toàn không gian khai thác mỏ. Phấn đấu đến năm 2025 TKV trồng được 05 triệu cây xanh theo đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn đến năm 2030: Chất thải phát sinh trong sản xuất được thu gom, xử lý, tái sử dụng tối đa, trong đó tái sử dụng nước thải mỏ đạt từ 45% trở lên. Toàn Tập đoàn cơ bản hoàn thành xanh hóa môi trường khai thác mỏ, thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất sạch hơn, từng bước đưa các ngành Công nghiệp than, Khoáng sản, Điện lực, Hóa chất mỏ và các ngành nghề có liên quan phát triển hài hoà với môi trường cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các mỏ, bãi thải kết thúc được cải tạo phục hồi môi trường hoàn thành chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế, đạt tiêu chí phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường và an toàn không gian khai thác mỏ.

Để đạt được những mục tiêu kể trên cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, người lao động trong TKV về công tác bảo vệ môi trường, huy động mọi nguồn lực, nhân lực trong cả hệ thống chính trị về công tác bảo vệ môi trường hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra.

Xây dựng cơ chế, quy chế đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường. Củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ quản lý môi trường chuyên trách từ Tập đoàn đến đơn vị thành viên, các đơn vị tư vấn làm lực lượng chuyên ngành, nòng cốt trong việc nghiên cứu, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đặc thù SXKD của Tập đoàn.

Xây dựng các đề án, kế hoạch dài hạn phù hợp với các quy định của pháp luật, định hướng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, gắn với quy hoạch và các dự án đầu tư về các giải pháp kỹ thuật, nguồn vốn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để chủ động thực hiện đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu tư nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả cao nhất.

Xã hội hóa, mở rộng hợp tác đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhằm đổi mới công nghệ khai thác, chế biến sâu than, kho kim loại màu, phát triển các mỏ, nhà máy theo tiêu chí xanh, an toàn, hiện đại, ít người, tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu, phát thải thấp...

Phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, Ngành, đại diện Chủ sở hữu, chính quyền địa phương để thực hiện kịp thời, có hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất hài hòa với sự phát triển của địa phương và khu vực.

Nêu cao vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý điều hành, tổ chức chính trị xã hội từ Tập đoàn đến các công ty con, đơn vị trực thuộc, thống nhất trong hành động thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức tự chủ tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong TKV cũng như nhân dân các địa phương có sản xuất kinh doanh của TKV, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các dự án, công trình bảo vệ môi trường.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định về bảo vệ môi trường phù hợp. Triển khai đồng bộ đề án bảo vệ môi trường vùng Quảng Ninh và ngoài vùng Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh nhanh các bãi thải, khai trường đã kết thúc. Thường xuyên củng cố để đập ngăn đất đá chân bãi thải, đập hồ lắng đất đá đầu nguồn, nạo vét sông suối thoát nước. Tiếp tục đầu tư các tuyến băng tải vận chuyển than ngoài mỏ, các nhà máy sàng tuyển tập trung, đổi mới công nghệ bốc rót tại các cảng than theo hướng chuyên dụng, hiện đại.

Xây dựng mô hình công viên vào trong các mỏ, nhà máy. Thực hiện quyết liệt công tác vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan mặt bằng công nghiệp các mỏ, nhà máy theo phương châm “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy” nhằm cải thiện môi trường làm việc và cải tạo cảnh quan chung.

Rà soát, cải tạo, nâng công suất các công trình lưu giữ, xử lý nước thải, khí thải, chất thải nguy hại và các loại chất thải khác đảm bảo thu gom, xử lý triệt để theo đúng quy định. Nghiên cứu tăng cường tái chế, tái sử dụng các loại chất thải cho sản xuất và cung cấp cho các doanh nghiệp khác, đặc biệt là tái chế nước thải mỏ sau xử lý thành nước sinh hoạt, phấn đấu đạt mục tiêu theo lộ trình đề ra.

Triển khai áp dụng triệt để, hiệu quả tại các đơn vị bộ tiêu chí môi trường nội bộ TKV “Sáng - Xanh - Sạch”, chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm đối với các đơn vị trong Tập đoàn để có giải pháp điều hành về công tác bảo vệ môi trường phù hợp.

                                                  Phan Thủy (TTVH) 

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG