Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, ngày 29/11/2021, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã ban hành hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

 

Cụ thể, các Chi đoàn sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động trên các mặt:

- Công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành thực hiện chương trình công tác năm.

- Công tác giáo dục của Đoàn, nêu rõ kết quả: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2021). Kết quả thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả việc triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang Website, Fanpage, zalo của Chi đoàn và cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Kết quả chỉ đạo, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các Cuộc thi trực tuyến của Trung ương đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Đoàn TN TKV tổ chức. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Tập đoàn và đơn vị, các hoạt động lớn của Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; tuyên truyền về cơ hội và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN. Việc tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả và đánh giá việc triển khai, thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm sáng tạo, các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kết quả việc triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến sáng tạo”; tham gia Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; kết quả thi đua đảm nhận công trình thanh niên, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu từ đầu năm với kết quả triển khai đến thời điểm tổng kết.

Việc triển khai thực hiện tình nguyện Hè, tình nguyện mùa Đông, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tại chỗ, các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân, triển khai thực hiện phong trào Hiến máu tình nguyện của đơn vị...

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, các cuộc vận động “Vì chủ quyền Tổ quốc, vì biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... Vận động thanh niên tích cực tham gia các đội thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích, lực lượng tự vệ; tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh niên, các hành trình vì biển đảo quê hương. Triển khai các hoạt động của chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2022”; phong trào “Chống rác thải nhựa”tình nguyện xây dựng doanh nghiệp “Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Giới thiệu các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ học thuật, các diễn đàn trực tuyến hỗ trợ thanh niên tự trang bị phương pháp học tập, nghiên cứu, kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên.

- Các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc giáo dục sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên; vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, tệ nạn xã hội, văn hoá phẩm đồi truy, kích động bạo lực.

Công tác tổ chức Đoàn và đoàn viên, triển khai thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”: công tác nắm bắt tình hình thanh niên, xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, việc tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; đánh giá tình hình thực tiễn công tác sinh hoạt tại chi đoàn, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, các hình thức sinh hoạt Chi đoàn.

Việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trên cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Triển khai Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên”, việc triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp; công tác đoàn vụ và thực hiện việc đánh giá, phân loại đoàn viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đoàn, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, tạo điều kiện cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa cấp uỷ với đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các Chi đoàn cũng cần thống kê những hoạt động lớn được tổ chức trong năm 2021: tên hoạt động, thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức hoạt động.

 Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của năm (theo chương trình công tác năm mà đơn vị đề ra).

Các Chi đoàn cũng cần xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, bám sát Nghị quyết Đại hội Chi đoàn; Nghị quyết Đại hội Chi bộ; định hướng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Ban Thường vụ Đoàn TN Công ty; nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động của đơn vị để xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, tập trung vào các nội dung sau:

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

- Xác định chủ đề công tác năm trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty và phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị.

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu năm 2022.

- Nêu rõ các nội dung và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2012 của đơn vị.

Dự kiến các hoạt động cụ thể của đơn vị (nêu rõ về thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến thực hiện).

Các Chi đoàn gửi báo cáo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, phương hướng năm 2022. Báo cáo hoạt động các mô hình thanh niên tham gia quản lý (nếu có). Báo cáo hoạt động tiểu ban KHKT trẻ, tiểu ban phòng chống ma tuý và các TNXH, tiểu ban phòng, chống mưa bão và tổng hợp đầy đủ các nội dung các biểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Thường trực Đoàn sẽ gửi link các biểu mẫu trên google sheet trên Zalo) và hồ sơ thi đua về Thường trực Đoàn TN Công ty trước ngày 02/12/2021.

- Các Chi đoàn xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, kế hoạch phát triển Đảng trên cơ sở định hướng chương trình công tác, gửi về BCH Đoàn TN Công ty trước ngày 25/12/2022.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Hướng dẫn phân loại tổ chức Đoàn, chất lượng Đoàn viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy
  Chi đoàn Cơ khí + Điện nước sáp nhập và tổ chức thành công Đại hội chi đoàn tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 – 2021. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 - CTV: Lưu Hùng Vĩ
  Đoàn TKV hướng dẫn Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy (TTVH)
  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV phát động ủng hộ chương trình “Triệu túi an sinh”
  Phát huy tinh thần xung kích trong phòng, chống dịch Covid – 19
  Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam hành động thiết thực hiến máu cứu người giữa đại dịch Covid-19 - Phan Thủy (TTVH)
  Đoàn thanh niên TKV: Kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 7
  Đoàn thanh niên Tập đoàn phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về đại tướng võ Nguyên giáp do Trung ương đoàn tổ chức
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả hoạt động công tác Đoàn tháng 7 - 2021 - Phan Thủy (1038)
  Đoàn Thanh niên TKV: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 - Truyền thông TKV
  Đoàn thanh niên Tập đoàn CN Than – Khoáng Sản Việt Nam xây dựng Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phan Thủy 1141)
  Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021 (Tác giả Phan Thủy - 1789)
  Kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 (Phan Thủy)
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 (tác giả Phan Thủy)
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Chi đoàn thanh niên phân xưởng Điện Nước đăng ký tham gia và hoàn thành công trình Trung tu bơm HM 200 HC trạm bơm Cống đôi
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Chi đoàn Giám Định tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
  CUM ĐOÀN SỐ 3 TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ THỂ THẢO
  Chi đoàn Kho bến 2 tổ chức buổi sinh hoạt ch đoàn với chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
  ĐOÀN TN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2021
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – 90 MÙA XUÂN (26/3/1931 26/3/2021)
  ĐTN Công ty tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid
  Thanh niên phối hợp kiểm tra công tác AT, VSLĐ – ANTQ Quý I/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG