Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, ngày 29/11/2021, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã ban hành hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

 

Cụ thể, các Chi đoàn sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động trên các mặt:

- Công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành thực hiện chương trình công tác năm.

- Công tác giáo dục của Đoàn, nêu rõ kết quả: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2021). Kết quả thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả việc triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang Website, Fanpage, zalo của Chi đoàn và cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Kết quả chỉ đạo, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các Cuộc thi trực tuyến của Trung ương đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Đoàn TN TKV tổ chức. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Tập đoàn và đơn vị, các hoạt động lớn của Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; tuyên truyền về cơ hội và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN. Việc tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả và đánh giá việc triển khai, thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm sáng tạo, các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kết quả việc triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến sáng tạo”; tham gia Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; kết quả thi đua đảm nhận công trình thanh niên, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu từ đầu năm với kết quả triển khai đến thời điểm tổng kết.

Việc triển khai thực hiện tình nguyện Hè, tình nguyện mùa Đông, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tại chỗ, các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân, triển khai thực hiện phong trào Hiến máu tình nguyện của đơn vị...

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, các cuộc vận động “Vì chủ quyền Tổ quốc, vì biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... Vận động thanh niên tích cực tham gia các đội thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích, lực lượng tự vệ; tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh niên, các hành trình vì biển đảo quê hương. Triển khai các hoạt động của chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2022”; phong trào “Chống rác thải nhựa”tình nguyện xây dựng doanh nghiệp “Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Giới thiệu các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ học thuật, các diễn đàn trực tuyến hỗ trợ thanh niên tự trang bị phương pháp học tập, nghiên cứu, kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên.

- Các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc giáo dục sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên; vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, tệ nạn xã hội, văn hoá phẩm đồi truy, kích động bạo lực.

Công tác tổ chức Đoàn và đoàn viên, triển khai thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”: công tác nắm bắt tình hình thanh niên, xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, việc tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; đánh giá tình hình thực tiễn công tác sinh hoạt tại chi đoàn, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, các hình thức sinh hoạt Chi đoàn.

Việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trên cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Triển khai Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên”, việc triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp; công tác đoàn vụ và thực hiện việc đánh giá, phân loại đoàn viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đoàn, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, tạo điều kiện cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa cấp uỷ với đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các Chi đoàn cũng cần thống kê những hoạt động lớn được tổ chức trong năm 2021: tên hoạt động, thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức hoạt động.

 Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của năm (theo chương trình công tác năm mà đơn vị đề ra).

Các Chi đoàn cũng cần xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, bám sát Nghị quyết Đại hội Chi đoàn; Nghị quyết Đại hội Chi bộ; định hướng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Ban Thường vụ Đoàn TN Công ty; nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động của đơn vị để xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, tập trung vào các nội dung sau:

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

- Xác định chủ đề công tác năm trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty và phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị.

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu năm 2022.

- Nêu rõ các nội dung và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2012 của đơn vị.

Dự kiến các hoạt động cụ thể của đơn vị (nêu rõ về thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến thực hiện).

Các Chi đoàn gửi báo cáo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, phương hướng năm 2022. Báo cáo hoạt động các mô hình thanh niên tham gia quản lý (nếu có). Báo cáo hoạt động tiểu ban KHKT trẻ, tiểu ban phòng chống ma tuý và các TNXH, tiểu ban phòng, chống mưa bão và tổng hợp đầy đủ các nội dung các biểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Thường trực Đoàn sẽ gửi link các biểu mẫu trên google sheet trên Zalo) và hồ sơ thi đua về Thường trực Đoàn TN Công ty trước ngày 02/12/2021.

- Các Chi đoàn xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, kế hoạch phát triển Đảng trên cơ sở định hướng chương trình công tác, gửi về BCH Đoàn TN Công ty trước ngày 25/12/2022.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Chương trình kiểm tra giám sát chuyên đề số 1 và giám sát thường xuyên năm 2024 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
  Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV qua các thời kỳ
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2024
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham dự giải cầu lông thanh niên mở rộng lần thứ 2 năm 2024
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông – TKV “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết – Bản lĩnh - Sáng tạo”
  Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông, Đoàn TN Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Đoàn TN Công ty Cổ phần Địa chất mỏ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2023
  Chương trình kiểm tra định kỳ đợt 1 Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2023 của Trung ương Đoàn.
  Phát huy vai trò của Thanh niên trong xây dựng môi trường nơi làm việc theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”
  Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
  MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
  "Xây dựng Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV vững mạnh về tổ chức, thiết thực về phong trào"
  Đoàn TN Công ty: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2022 (CTV Ngọc Nhung - 358)
  Hưởng ứng cuộc thi "Tổ Quốc Bên Bờ Sóng"
  Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022
  Tuổi trẻ Tuyển Than Cửa Ông ra quân hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và ngày Môi trường thế giới”
  THÁNG THANH NIÊN NĂM 2022 TẠI CHI ĐOÀN CƠ KHÍ- ĐIỆN NƯỚC
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững
  Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng - CTV Phan Thủy
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022
  Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - CTV Vũ Hằng
  Hướng dẫn phân loại tổ chức Đoàn, chất lượng Đoàn viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy
  Chi đoàn Cơ khí + Điện nước sáp nhập và tổ chức thành công Đại hội chi đoàn tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 – 2021. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 - CTV: Lưu Hùng Vĩ
  Đoàn TKV hướng dẫn Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy (TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG