Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐOÀN THANH NIÊN

Phát huy vai trò của Thanh niên trong xây dựng môi trường nơi làm việc theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”

Nhằm mục đích phát động phong trào thi đua trong các cấp bộ Đoàn xây dựng môi trường với tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch” tại nơi làm việc; qua đó phát huy có hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp bộ Đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động.
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 13/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện
công tác bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”; Quyết định số 1525/QĐ-TKV
ngày 09/11/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
Việt Nam về việc “Ban hành Tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch”; công văn
số 1280- CV/ĐU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh
về “thực hiện công tác môi trường trong TKV”; nhằm phát huy vai trò xung kích,
tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, Ban
Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kế hoạch xây dựng môi trường nơi làm
việc theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”.
Theo đó, tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động ra quân vệ sinh
môi trường, giải quyết những điểm nóng về môi trường còn tồn đọng trong thời
gian qua tại nơi làm việc của đơn vị. Thông qua các chương trình, hoạt động nhằm
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, góp phần hình thành ý thức, thái độ, hành vi thân
thiện với môi trường trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên từ đó lan tỏa mạnh mẽ
đến người lao động trong toàn đơn vị.
Các chương trình, hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả tránh
hình thức đồng thời tạo được sự lan tỏa, quan tâm vào cuộc, tham gia hưởng ứng
của đông đảo cán bộ đoàn viên, người lao động trong đơn vị. Việc triển khai thực
hiện vệ sinh môi trường phải được rà soát, lên kế hoạch cụ thể trước khi tiến hành;
giao việc cho từng cá nhân, tập thể phụ trách gắn với trách nhiệm của Ban Chấp
hành Đoàn Thanh niên đơn vị theo phân công phụ trách. Kịp thời phát hiện, nhân
rộng các sáng kiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ môi trường, cải
thiện điều kiện làm việc tại đơn vị.
Thời gian thực hiện:
+Từ 30/5 - 04/6/2023: Các cơ sở Đoàn thực hiện khảo sát thực tế tại khu vực
văn phòng, nhà điều hành, nhà xưởng, nhà giao ca, phòng làm việc, mặt bằng khai
trường sản xuất để tổng hợp thực trạng và lập kế hoạch các công việc phải làm.
+ Từ 05/6 - 10/6/2023: Đoàn cơ sở lên phương án, kế hoạch đồng loạt các
Chi đoàn chủ trì ra quân, báo cáo lãnh đạo Công ty để chuẩn bị các điều kiện dụng
cụ cần thiết và đề xuất lực lượng lao động trong đơn vị cùng thực hiện.
+ Từ ngày 10/6/2023: Các Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở chủ động lựa chọn
thời gian ra quân và định kỳ hằng tuần tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi
 
trường nơi làm việc. Báo cáo đề xuất với lãnh đạo để huy động sự vào cuộc của cả
cán bộ đảng viên, đoàn viên, nhân viên, công nhân lao động.
Nội dung thực hiện:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền, vận động Người lao động nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh
môi trường. Phát động phong trào thi đua thực hiện tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”
theo quy định của Tập đoàn.
- Tạo lập nhóm Zalo của phòng ban, phân xưởng, thường xuyên phản ánh về
các trường hợp gây mất vệ sinh môi trường, các điểm nóng môi trường tồn đọng
trong thời gian qua; tạo thói quen, nền nếp bảo vệ môi trường hàng ngày trong
đoàn viên, thanh niên.
- Tích cực tuyên truyền về các hoạt động, các tấm gương cá nhân, tập thể
tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên đơn vị bằng các
hình thức trực quan như qua bảng tin, qua mạng xã hội Facebook, Zalo… Khuyến
khích thực hiện việc gắn công nhận tại vị trí nơi làm việc đạt tiêu chí “Sáng - Xanh
- Sạch”, qua đó tuyên truyền nhân rộng.
- Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hành tiết kiệm năng lượng
điện, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, giảm sử dụng rác thải nhựa bảo vệ môi
trường Đất - Nước và Không khí; nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới, thân thiện
với môi trường vào trong sản xuất kinh doanh, hoạt động công tác Đoàn và sinh
hoạt hằng ngày.
2. Công tác vệ sinh môi trường nơi làm việc
Tại khuôn viên chung của khu văn phòng và nhà điều hành sản xuất
- Đoàn Thanh niên các đơn vị ra quyết định giao cho các Chi đoàn khối phục
vụ, phụ trợ hoặc các chi đoàn liên quan trực tiếp đến các vị trí khu văn phòng, nhà
điều hành để đảm nhận công tác vệ sinh môi trường; giao lịch vệ sinh môi trường
hằng tháng và bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra.
- Tiến hành rà soát các vị trí: khuôn viên, hành lang, trần nhà, nền nhà,
tường, phòng làm việc, hệ thống chiếu sáng, khu vệ sinh, kho bãi… chủ động đề
xuất với chuyên môn trồng cây xanh, thảm cỏ tại khuôn viên nhà điều hành sản
xuất; thực hiện sơn sửa, dọn vệ sinh các khu vực tường, trần nhà, nền nhà bị bong
tróc, thấm nước… nhằm cải tạo cảnh quan môi trường; bố trí các thùng rác thanh
niên quản lý, phân loại rác tại các khu vực phù hợp.
2.2. Tại khai trường sản xuất
- Đoàn Thanh niên các đơn vị ra quyết định giao cho các Chi đoàn khối phục
vụ, phụ trợ hoặc các chi đoàn liên quan trực tiếp đảm nhận công tác vệ sinh môi
trường thường xuyên tại khu vực khai trường sản xuất của đơn vị; giao lịch vệ sinh
môi trường hằng tháng và bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra.
- Tiến hành rà soát các vị trí: khuôn viên, khu vực để đồ bảo hộ lao động, công cụ
dụng cụ, phương tiện cá nhân, khu vực kho bãi, khu vệ sinh chung, hệ thống chiếu
sáng, các máy móc, thiết bị sản xuất… chủ động đề xuất với chuyên môn trồng cây
phủ xanh chống bụi tại khai trường sản xuất, thường xuyên rà soát chăm sóc, bảo
 
vệ cây đã trồng, có biện pháp thay thế khi cần thiết; tổ chức ra quân vệ sinh các
khu vực đang điểm nóng tồn tại, ô nhiễm môi trường; thực hiện xúc dọn, khơi
thông hệ thống thoát nước, tránh trường hợp bị tắc, đọng nước trên bề mặt; các
thiết bị, xe, máy tại khai trường phải được thường xuyên vệ sinh công nghiệp, che
chắn để đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ sản xuất; đề xuất trang bị bố trí các thùng
rác thanh niên quản lý tại các khu vực phù hợp, đề xuất thực hiện phân loại rác
thải.
2.3. Tại nơi làm việc
* Phòng làm việc:
- Đoàn Thanh niên các đơn vị ra quyết định giao cho các Chi đoàn phòng
đảm nhận thực hiện tiêu chí Sáng - Xanh - Sạch tại phòng làm việc của đơn vị;
phát động cán bộ nhân viên trong phòng thực hiện sắp xếp tài liệu gọn gàng ngăn
nắp, khoa học, tạo không gian thông thoáng, sạch sẽ tại nơi làm việc. Phòng làm
việc của các phòng ban, nhà giao ca, hội trường phân xưởng thuộc Chi đoàn nào
thì giao cho Chi đoàn đó phụ trách, đề xuất với lãnh đạo phòng và thực hiện công
tác sắp xếp tài liệu, tủ bàn; định kỳ tổ chức dọn dẹp vệ sinh đảm bảo bàn ghế, tài
liệu được bố trí hợp lý, gọn gàng;
- Đề xuất với lãnh đạo lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng ở vị trí cần thiết, bổ
sung cây xanh, chậu hoa cây cảnh khu vực làm việc hợp lý; thực hiện sơn sửa, dọn
vệ sinh các khu vực tường, trần nhà, nền nhà bị bong tróc … nhằm cải tạo cảnh
quan môi trường; bố trí các thùng rác thanh niên quản lý tại các khu vực phù hợp.
* Vị trí sản xuất:
- Đoàn Thanh niên các đơn vị ra quyết định giao cho các Chi đoàn khối sản
xuất đảm nhận công tác vệ sinh môi trường tại khu vực sản xuất của đơn vị; giao
lịch vệ sinh môi trường hằng tuần, hằng tháng và bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra.
Tập trung vào việc vệ sinh công nghiệp, sắp xếp gọn gàng vật tư thiết bị, đảm bảo
lối đi lại sạch sẽ thông thoáng.
- Các Chi đoàn khối sản xuất tiến hành rà soát công tác vệ sinh môi trường
tại khu vực do đơn vị quản lý; thường xuyên, liên tục nâng cao ý thức, trách nhiệm
của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường tại nơi làm việc; nhắc nhở, phê bình
những cá nhân gây mất vệ sinh nơi sản xuất, thực hiện mục tiêu không có rác thải
vứt bừa bãi tại khu vực sản xuất.
Các Đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch liên tịch giữa Ban
Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng
Ninh, sự chỉ đạo của cấp ủy đơn vị, chủ động xây dựng chương trình làm việc cụ
thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị.
 
Phan Thủy (TTVH)


Các tin liên quan:
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông – TKV góp sức cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024
  Chương trình kiểm tra giám sát chuyên đề số 1 và giám sát thường xuyên năm 2024 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
  Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV qua các thời kỳ
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2024
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham dự giải cầu lông thanh niên mở rộng lần thứ 2 năm 2024
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông – TKV “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết – Bản lĩnh - Sáng tạo”
  Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông, Đoàn TN Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Đoàn TN Công ty Cổ phần Địa chất mỏ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2023
  Chương trình kiểm tra định kỳ đợt 1 Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2023 của Trung ương Đoàn.
  Phát huy vai trò của Thanh niên trong xây dựng môi trường nơi làm việc theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”
  Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
  MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
  "Xây dựng Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV vững mạnh về tổ chức, thiết thực về phong trào"
  Đoàn TN Công ty: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2022 (CTV Ngọc Nhung - 358)
  Hưởng ứng cuộc thi "Tổ Quốc Bên Bờ Sóng"
  Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022
  Tuổi trẻ Tuyển Than Cửa Ông ra quân hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và ngày Môi trường thế giới”
  THÁNG THANH NIÊN NĂM 2022 TẠI CHI ĐOÀN CƠ KHÍ- ĐIỆN NƯỚC
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững
  Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng - CTV Phan Thủy
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022
  Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - CTV Vũ Hằng
  Hướng dẫn phân loại tổ chức Đoàn, chất lượng Đoàn viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy
  Chi đoàn Cơ khí + Điện nước sáp nhập và tổ chức thành công Đại hội chi đoàn tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 – 2021. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 - CTV: Lưu Hùng Vĩ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG