Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ - CTV Phạm Thúy Vân

Thực hiện Công văn số 5356/TKV-TCNS, ngày 11/11/ 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2021. Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2021 như sau:

 

Đối tượng:

Cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý: Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Cán bộ thuộc diện Công ty quản lý: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Quản đốc, Phó quản đốc và chức danh tương đương; Cán bộ Ban Chuẩn bị sản xuất nhà máy Tuyển than Khe Chàm: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

Nội dung kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ:

* Đối với cán bộ thuộc diện cấp Tập đoàn quản lý: kiểm điểm về các nội dung sau:

về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD):

+ Kết quả thực hiện khoán, quản trị chi phí, hiệu quả kinh doanh (lỗ, lãi) năm 2021 của Công ty theo kế hoạch phối họp kinh doanh đã ký với Tập đoàn. Trong đó cần kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan) và trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kết quả thực hiện bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

+ Kết quả thực hiện quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của người lao động so với kế hoạch; trong đó kiểm điểm cụ thể về kết quả thực hiện tinh giản lao động.

Việc chấp hành các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành của Tập đoàn tại Công ty (đặc biệt trong điều hành tiết giảm chi phí, tinh giản lao động, thực hành tiết kiệm tại Công ty, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD...)

Về công tác đầu tư phát triển: Kết quả thực hiện (tiến độ, chất lượng) các dự án đầu tư (trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, dự án đầu tư có liên quan trực tiếp đến sự phát triển dài hạn của Công ty); nhũng thiếu sót, tồn tại khi triển khai các dự án đầu tu, nguyên nhân để xảy ra các thiếu sót đó.

Về công tác an toàn và bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường: Kết quả thực hiện công tác theo nội dung nhiệm vụ được giao; kiểm điểm sâu sắc những nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của cá nhân liên quan nếu đe xảy ra tai nạn lao động, sự cố lớn trong sản xuất, sự cố nghiêm trọng về môi trường; việc triên khai những kiến nghị của cơ quan có thấm quyền đối với lĩnh vực được giao phụ trách trong công tác này.

Về công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, bảo vệ tài sản, bảo vệ sản xuất, phòng chống gian lận thương mại.

Về công tác triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa vào sản xuất và quản lý.

Công tác tái cơ cấu, đổi mới quản trị nội bộ Công ty.

Việc thực hiện các nhiệm vụ khác do TKV giao.

Riêng đối với Kiểm soát viên còn phải kiểm điểm về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của Tập đoàn và của Công ty.

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí.

Trách nhiệm của bản thân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả kiểm điểm theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh kiểm tra và cơ quan có thấm quyền về trách nhiệm của cá nhân tại đơn vị.

Đối với cá nhân tham gia cấp ủy các cấp cần kiểm điểm quá trình chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện tự diễn biến, tự chuyên hóa trong nội bộ và các nội dung khác theo hướng dẫn, quy định của cấp ủy.

Các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và Quy chế quản lý cán bộ của TKV.

Chấm điểm:

Cán bộ tự chấm điểm và cấp có thấm quyền đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

Kiểm soát viên: thực hiện theo tiêu chí đánh giá quy định tại Quyết định 1159/QĐ-TKV ngày 31/5/2016 của TKV về việc ban hành quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

Giám đốc: thực hiện theo tiêu chí đánh giá quy định tại Phụ lục số 2, Quyết định số 2336/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của TKV về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của TKV.

Phó Giám đốc, Ke toán trưởng: thực hiện theo tiêu chí quy định tại Khoản 2b, Điều 19, Quyết định số 1239/QĐ-TTCO ngày 10/5/2021 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ áp dụng trong Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.

Đối với cán bộ thuộc diện Công ty quản lý và cán bộ Ban Chuẩn bị sản xuất nhà máy Tuyển than Khe Chàm.

Nội dung kiểm điểm theo Ke hoạch số 435-KH/ĐƯ, ngày 01/10/2021 của Đảng ủy Công ty Tuyến than Cửa Ong - TKV.

Tự chấm điểm, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Khoản 2c, Điều 19, Quyết định số 1239/QĐ-TTCO ngày 10/5/2021 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ áp dụng trong Công ty Tuyến than Cửa Ông-TKV.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ:

Cán bộ tự nhận xét mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và cấp có thẩm quyền đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ theo các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức thực hiện và thời hạn báo cáo:

Thời hạn Công ty hoàn thành công tác kiếm điếm báo cáo về TKV: Xong trước ngày 10/12/2021.

Hồ sơ kiểm điểm (gửi về Phòng TCLĐ trước ngày 26/11/2021 để tổng hợp trình Lãnh đạo Công ty thực hiện các bước đánh giá tiếp theo trình TKV):

Cán bộ cấp Tập đoàn quản lý:

+ Bản tự kiểm điểm, xếp loại cá nhân

+ Bản tự chấm điếm và đánh giá.

Cán bộ cấp Công ty quản lý:

+ Bản tự kiểm điểm, bản tự chấm điểm.

+ Biên bản họp đánh giá của tập the lãnh đạo đơn vị

+ Bản tổng hợp chấm điểm, đánh giá của Phó Giám đổc công ty phụ trách đơn vị đối với Trưởng phòng, Quản đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Quản đôc (theo mẫu) .

 

Cán bộ Ban Chuẩn bị sản xuất NMTTKC:

+ Bản tự kiểm điểm, bản tụ chấm điểm của cá nhân

+ Biên bản họp đánh giá của tập thể lãnh đạo đcm vị

+ Bản tống họp chấm điếm, đánh giá của Phó Giám đốc Công ty - Quyền Giám đốc dự án đối với các chức danh Phó Giám đốc dự án, Ke toán truởng, Truởng phòng, Phó Truởng phòng (theo mẫu).

Đối với đơn vị chưa có kết quả tín nhiệm của cán bộ (do chưa tổ chức Hội nghị người lao động), vẫn gửi hồ sơ kiểm điểm cán bộ và kết quả đánh giá xếp loại sơ bộ theo đúng thời hạn; gửi bổ sung kết quả tín nhiệm cán bộ ngay sau khi hoàn thành Hội nghị người lao động đơn vị để Lãnh đạo Công ty kịp thời điều chỉnh việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

CTV Phạm Thúy Vân

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG