Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)

Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi rõ trong Điều lệ Đảng. Hàng tháng chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào trước ngày 10 hàng tháng, Ban chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, một quý phải có 01 buổi sinh hoạt chuyên đề để giải quyết những vấn đề còn hạn chế hoặc vướng mắc căn cứ theo điều kiện thực tế tại đơn vị.

Đối với các chi bộ thuộc đảng bộ Công ty đã thực hiện đi vào nền nếp trong sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý, đảng ủy Cty cũng đã có những cách làm sáng tạo để kiểm soát, giám sát sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng trong sinh hoạt. Đẩy mạnh thi đua trong lao động sản xuất, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công ty, ngày truyền thông công nhân vùng mỏ, ngành than, các ngày lễ lớn của Đất nước; chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, ít nhất mỗi quý một lần, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trước khi sinh hoạt chuyên để, bí thư chi bộ phân công bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung sinh hoạt, xác định nội dung cốt lõi, trọng tâm và cần thiết để đưa ra chi ủy thảo luận, quyết định.

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy; Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề); Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ ít nhất ngày làm việc (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng).

Sinh hoạt chi bộ: Gồm 3 phần

* Phần mở đầu: Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau: Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng; Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận; Cử thư ký cuộc họp.

* Phần nội dung: Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biên, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lành đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công; Đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Bản cam kết tu dường rèn luyện của đảng viên; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có); Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lành đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) đê chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biêu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện; Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên. Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.

* Phần kết thúc: Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất; Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác; Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. sổ ghi biên bản họp chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.

Chi ủy chuẩn bị kỹ chủ đề và nội dung sinh hoạt chuyên đề, xây dựng kịch bản chu đáo, hướng dẫn đảng viên tập trung thảo luận dân chủ thẳng thắn vào những nội dung trọng tâm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để xây dựng nghị quyết, kết luận.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề: Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; Đảm bảo an ninh trật tự trong chế biến, vận chuyển, khai thác than; bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ (Công ty); Khắc phục những vướng mắc khó khăn trong sản xuất; Nâng cao năng suất lao động; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; nâng cao chất lượng sản phẩm; tháo gỡ các vấn đề nổi cộm đang bức xúc tại chi bộ (nếu có ); Thực hiện Quy định 213-QD/TW, ngày 02/01/2020 của bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ moi liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trủ (thay thế Quy định 76-QD/TW, ngày 16/5/2000); Công tác trong quản lý lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo nguồn phát triển đảng viên; Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên; Thực hiện tải cơ cấu lao động, đổi mới cơ chế khoán quản chi phí, cơ chế trả lương, thưởng đến người lao động; Tham mưu các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng các đề án, đề tài, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình CLB khoa học kỹ thuật trong thanh niên, công nhân...;Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v; Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng;

Đánh giá thuận lợi, khó khăn và hiệu quả việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ - Thủ trưởng đơn vị/trưởng khối theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty; Đẩy nhanh lộ trình, hoàn thành việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng; Chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở cơ quan, đơn vị; Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh giữ vững danh hiệu Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV: kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, phương huớng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 (Phan Thủy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG