Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty ban hành hướng dẫn nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới AT - vsv trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khoá XXXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Để phù hợp với tình hình thực tế; phát huy tinh thần dân chủ, công khai, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty quy định nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới An toàn vệ sinh viên (AT-VSV) như sau:
 1. CẤP CÔNG TY
 1. Thời gian
 • Ban Thường vụ (BTV) họp 1 lần/tháng, Ban Chấp hành (BCH) tổ chức họp định kỳ 1 lần/quý và tổ chức họp đột xuất khi cần thiết.
 • Thời gian: BTV tổ chức họp từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng, BCH tổ chức họp sau khi họp BTV Công đoàn Công ty và có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và hoạt động công đoàn.
 1. Nội dung
 • Triển khai các chỉ thị, nghị quyết và các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và công đoàn cấp trên vv... Thông báo kết quả phong trào công nhân viên chức (CNVC) và hoạt động công đoàn, tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội của TKV, tỉnh Quảng Ninh;
 • Kết quả hoạt động của công đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội (ĐSXH) của Công ty tháng (hoặc quý, năm tùy theo kỳ sinh hoạt). Thống nhất nội dung triển khai nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Công ty tháng (hoặc quý, năm) kỳ tới.
 • Triển khai các nội dung chuyên đề như: Phát động thi đua; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động quý công đoàn tham gia đảm nhận công tác an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ) và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT, VSLĐ, Tháng Thi đua...; triển khai công tác nghiệp vụ, tổ chức công đoàn; kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ, tập thể BCH Công đoàn Công ty, Công đoàn bộ phận và các nội dung khác liên quan đến hoạt động công đoàn vv...
 • Xây dựng các Nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác tháng/quý/năm, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các Công đoàn bộ phận (CĐBP); đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

II. CẤP ĐƠN VỊ

1. Đối với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận (CĐBP)

 1. Thời gian
 • BCH CĐBP tổ chức họp định kỳ 1 lần/tháng và tổ chức họp đột xuất khi cần thiết.
 • Thời gian sinh hoạt định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng và có thế thay đổi linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế sản xuất và hoạt động của CĐBP. Riêng thời gian sinh hoạt hàng quý, được tổ chức sau khi họp BCH Công đoàn Công ty.
 1. Nội dung
 • Triến khai chỉ thị, nghị quyết, nội dung chỉ đạo của cấp ủy đơn vị và công đoàn cấp trên. Thông báo kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, tình hình SXKD, ĐSXH của Công ty; tình hình SXKD, đời sống xã hội của đơn vị.
 • Báo cáo kết quả hoạt động tháng kỳ trước (hoặc quý, năm tùy theo kỳ sinh hoạt) của Công đoàn bộ phận. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ của tháng, quý, năm tới...

- Triển khai các nội dung họp chuyên đề trong tháng, quý, năm như: Hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Giám đốc - BTV Công đoàn Công ty; chương trình hoạt động tháng, quý công đoàn tham gia đảm nhận công tác AT,VSLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV, Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT, VSLĐ, Tháng Thi đua...; triển khai công tác nghiệp vụ, tổ chức công đoàn; kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ, BCH công đoàn bộ phận. Đồng thời kiểm điểm theo phân định trách nhiệm về công tác AT, VSLĐ với công việc, lĩnh vực được giao. Tập trung phối hợp chỉ đạo khắc phục kịp thời các tồn tại về AT, VSLĐ của đơn vị (nếu có)...; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; phân công nhiệm vụ, bầu bổ sung BCH mới (nếu có); thông qua, xin ý kiến BCH các nội dung chi thưởng, hỗ trợ, thăm hỏi (nếu có)...; giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng và các nội dung khác liên quan đến hoạt động công đoàn...

2. Đối với Tổ công đoàn và AT-vsv

2.1. Thời gian

 • Tổ chức sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất khi cần thiết hoặc có chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Tùy theo tình hình thực tế có thể tổ chức sinh hoạt Tổ công đoàn và AT, VSV riêng, hoặc có thể lồng ghép sinh hoạt chung, nhưng phần nội dung phải riêng biệt.
 • Thời gian từ ngày 06 đến ngày 10 hàng tháng (sau ngày sinh hoạt của BCH Công đoàn bộ phận). Thời gian sinh hoạt có thể thay đổi để phù hợp theo yêu cầu và tình hình thực tế.
 1. Nội dung
 • Nội dung sinh hoạt định kỳ của Tổ công đoàn:

+ Triển khai các văn bản theo chỉ đạo của BCH Công đoàn Công ty. Thông báo tóm tắt kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng, (hoặc quý, năm tùy theo kỳ sinh hoạt) của Công đoàn Công ty và Công đoàn bộ phận; tình hình SXKD- ĐSXH của Công ty, đơn vị;

+ Triển khai các nội dung hoạt động công đoàn theo chỉ đạo của BCH Công đoàn Công ty, Công đoàn bộ phận và theo các nội dung hướng dẫn sinh hoạt tổ công đoàn; bầu tổ trưởng công đoàn mới khi có sự thay đổi về tổ chức, bình bầu các danh hiệu thi đua (nếu có) vv...

 • Nội dung sinh hoạt định kỳ của mạng lưới ATVSV: Tùy theo tình hình thực tế, thông báo tóm tắt các nội dung về pháp luật, chế độ chính sách và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, quy trình về ATVSLĐ của Nhà nước; các quy định, hướng dẫn mới về công tác ATVSLĐ của cấp trên, của công đoàn; tình hình công tác ATVSLĐ, các vụ TNLĐ, các sự cố thiết bị trong TKV, Công ty, đơn vị; những vấn đề tồn tại; bài học kinh nghiệm và giải pháp phòng ngừa, khắc phục; trao đổi, đề xuất các biện pháp an toàn, giải quyết những tồn tại; nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người lao động trong tổ với lãnh đạo đơn vị trong công tác ATVSLĐ; tham gia ý kiến đóng góp trong công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; biểu dương cá nhân ATVSV thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác ATVSLĐ; nhắc nhở, phê bình các an toàn vệ sinh viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tháng trước vv...

+ Chế độ sinh hoạt của mạng lưới ATVSV: ATVSV ở các tổ sản xuất sinh hoạt hay hội ý thường xuyên theo ca, theo ngày, ít nhất mỗi tuần một lần; mạng lưới ATVSV của Công ty sinh hoạt định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần; sinh hoạt của mạng lưới ATVSV có thể sinh hoạt theo chuyên đề hoặc có thể tại các cuộc họp, hội ý về công tác chuyên môn, hay lồng ghép vào các cuộc họp tổ công đoàn. Sinh hoạt hay hội ý đột xuất để phổ biến rút kinh nghiệm khi có sự cố hoặc tai nạn xảy ra hoặc sau khi có cuộc thanh tra, kiểm tra của cấp trên; định kỳ 6 tháng, 1 năm, Công đoàn Công ty sẽ phối hợp với người sử dụng lao động để sơ kết, tống kết hoạt động của mạng lưới ATVSV; động viên khen thưởng hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng các ATVSV hoạt động tốt theo đợt thi đua hoặc đột xuất. Nhắc nhở, phê bình, xem xét trách nhiệm các ATVSV không hoàn thành nhiệm vụ...

Về tổ chức thực hiện, Công đoàn Công ty tổ chức sinh hoạt BTV, BCH theo quy định. Phân công các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Công ty dự, giám sát, chỉ đạo thực hiện chế độ sinh hoạt của các Công đoàn bộ phận.

Ban Tổ chức, UBKT tổ chức kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt, ghi chép biên bản trong sổ sinh hoạt của các Công đoàn bộ phận. Đồng thời đánh giá chất lượng sinh hoạt (qua báo cáo tự đánh giá của Công đoàn bộ phận và nhận xét của người được phân công giám sát sinh hoạt) qua các đợt kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất; tham mưu dự thảo báo cáo đánh giá chất lượng sinh hoạt công đoàn báo cáo các cấp theo quy định.

Công đoàn bộ phận tổ chức sinh hoạt BCH và chỉ đạo các tổ công đoàn, mạng lưới AT-VSV sinh hoạt theo quy định. Nâng cao trách nhiệm trong công tác sinh hoạt; rà soát, đánh giá nội dung sau mỗi kỳ, mỗi đợt triển khai và chuẩn bị tốt nội dung cho mỗi kỳ sinh hoạt tiếp theo.

Quán triệt và cụ thể hóa nội dung, hướng dẫn, kiếm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện sinh hoạt ở tố công đoàn; quản lý sổ sinh hoạt tổ công đoàn, an toàn vệ sinh viên; đồng thời phân công các đồng chí ủy viên BCH phụ trách, tham dự các buổi sinh hoạt để nắm bắt, xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh (nếu có). Ghi chép biên bản trong sổ sinh hoạt của các Công đoàn bộ phận; kiếm tra, nhận xét, ký xác nhận trên biên bản sinh hoạt của tố công đoàn hàng tháng (có mẫu biên bản kèm theo). Tùy theo tình hình thực tế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hình thức sinh hoạt BCH CĐBP, tổ công đoàn và mạng lưới AT-VSV có thể vận dụng bằng hình thức trực tuyến như: Qua mạng zalo, messenger v.v...

Hướng dẫn này được thực hiện từ 01/10/2021, thay thế quy định số 180/QĐ-CĐ, ngày 15/10/2017 và được phổ biến, quán triệt đến toàn thể các đồng chí UVBCH, UBKT Công đoàn Công ty, các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, an toàn vệ sinh viên để triển khai thực hiện. Nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các Công đoàn bộ phận báo cáo kịp thời về Công đoàn Công ty (qua Văn phòng Công đoàn), để tổng họp báo cáo BCH Công đoàn Công ty xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG