Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)

Thực hiện Công văn số 426-CV/ĐU, ngày 19/8/2021 cua Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về việc: Định hướng các nội dung tuyên truyền; Căn cứ tình hình thực tế ở Công ty; Đảng uỷ Công ty đề nghị các chi bộ lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các văn bản cụ thể:

 

  1. Phát biểu của đồng chí Tồng Bí thư Nguyền Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phu nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11/8/2021. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
  2. Hướng dần số 18, ngày 30/7/2021 cua Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triền bền vững đất nước. Đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện: Nghị quyết sổ 46-NQ/DU, ngày 03/01/2019 cua Đảng uy Công ty về tăng cường lành đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 và Kết luận số 231-KL/ĐƯ, ngày 18/01/2021 cua Đảng ủy Công ty, về việc đánh giá tlìực hiện Nghị quyết số 46-NQ ĐU, ngày 03/01/2019 của Đảng ủy Công ty giai doạn 2019-2020; Chương trinh hành động số 177-CTr/ĐU, ngày 27/11/2020 của Đảng uý Công ty, thực hiện Nghị quyết sô 55-NỌ TW cua Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triên năng lượng quôc gia cua Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ke hoạch số 1662-KH/ĐU, ngày 27/9/2019 của Đảng uỷ Công ty thực hiện Nghị quyết sổ 35-NỌ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII, về 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 1535-KH/ĐU, ngày 15/7/2019 của Đảng uỷ Công ty thực hiện Chi thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
  3. Hướng dẫn sổ 17-HD BTGTW. ngày 29 7/2021 cua Ban Tuyên giáo Trung ương v/v tuyên truyền ký niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biên 23/10/1961 -23/10/2021.

                                                                     Hoài Thương (415)       

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG