Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)

Thực hiện Công văn số 426-CV/ĐU, ngày 19/8/2021 cua Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về việc: Định hướng các nội dung tuyên truyền; Căn cứ tình hình thực tế ở Công ty; Đảng uỷ Công ty đề nghị các chi bộ lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các văn bản cụ thể:

 

  1. Phát biểu của đồng chí Tồng Bí thư Nguyền Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phu nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11/8/2021. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
  2. Hướng dần số 18, ngày 30/7/2021 cua Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triền bền vững đất nước. Đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện: Nghị quyết sổ 46-NQ/DU, ngày 03/01/2019 cua Đảng uy Công ty về tăng cường lành đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 và Kết luận số 231-KL/ĐƯ, ngày 18/01/2021 cua Đảng ủy Công ty, về việc đánh giá tlìực hiện Nghị quyết số 46-NQ ĐU, ngày 03/01/2019 của Đảng ủy Công ty giai doạn 2019-2020; Chương trinh hành động số 177-CTr/ĐU, ngày 27/11/2020 của Đảng uý Công ty, thực hiện Nghị quyết sô 55-NỌ TW cua Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triên năng lượng quôc gia cua Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ke hoạch số 1662-KH/ĐU, ngày 27/9/2019 của Đảng uỷ Công ty thực hiện Nghị quyết sổ 35-NỌ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII, về 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 1535-KH/ĐU, ngày 15/7/2019 của Đảng uỷ Công ty thực hiện Chi thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
  3. Hướng dẫn sổ 17-HD BTGTW. ngày 29 7/2021 cua Ban Tuyên giáo Trung ương v/v tuyên truyền ký niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biên 23/10/1961 -23/10/2021.

                                                                     Hoài Thương (415)       

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG