Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

KỲ I: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”

Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Hiện nay 21/21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã từng bước nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

“Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chi bộ có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Chi bộ vừa là tế bào, hạt nhân lãnh đạo chính trị, vừa là đơn vị chiến đấu của đảng ở cơ sở. Tại chi bộ, nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên. Việc sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng. Bác Hồ viết: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”(1). Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh hoạt chi bộ là phương cách để phòng bệnh từ sớm, từ xa; chữa trị bệnh khi căn bệnh đó “còn trong trứng nước”. Sinh hoạt chi bộ là trường học để rèn luyện cấp ủy, rèn luyện bí thư cấp ủy và cũng là trường học để rèn luyện đảng viên. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của mỗi cấp ủy viên, đảng viên đều được biểu hiện và được rèn luyện, chỉnh sửa uốn nắn trong chi bộ. Chi bộ là tổ chức cơ sở, là hạt nhân hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời cũng là nơi đảng viên sinh hoạt nhiều nhất. Thông qua sinh hoạt chi bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời bộc lộ tính cách, sở trường, thế mạnh cũng như thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên. Từ chi bộ, đảng viên có điều kiện để rèn luyện, phấn đấu, từng bước giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, lập trường cách mạng.

Những năm qua, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ triển khai đến các chi bộ trực thuộc. Qua đó giúp cấp ủy, các chi bộ và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong các tổ chức đảng.

Việc sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV ngày càng đi vào nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt được đảm bảo; nội dung sinh hoạt phong phú, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của từng chi bộ. Từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” được phát huy, nội bộ đoàn kết; đảng viên được quản lý chặt chẽ hơn, ngày càng có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của mỗi cấp ủy viên, đảng viên đều được biểu hiện và được rèn luyện, chỉnh sửa uốn nắn trong chi bộ. Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với đảng viên, đồng thời cũng là nơi đảng viên sinh hoạt nhiều nhất.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã ra Quyết định số 08-QĐ/ĐU, ngày 31/3/2020 quy định về công tác giám sát và phân công nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các đồng chí ủy viên BCH, BTV và UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định số 317-QĐ/ĐU, ngày 05/4/2023, phân công, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra chịu tránh nhiệm về hoạt động của các chi bộ và giám sát trực tiếp việc sinh hoạt chi bộ. Căn cứ  vào tình hình thực hiện nhiệm vụ từng tháng, các đồng chí ủy viên  Ban Chấp hành đã chủ động làm rõ quán triệt, định hướng để Chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận… của Đảng bộ Công ty. Định hướng nội dung sinh hoạt và báo cáo kết quả, chất lượng sinh hoạt đối với chi bộ được phân công giám sát chi bộ về Đảng ủy Công ty làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hàng năm. Do đó việc chi bộ sinh hoạt có tính chất chiếu lệ không còn tồn tại trong Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.

Qua đó đã khắc phục cơ bản các tình trạng: Coi nhẹ sinh hoạt chi bộ. Đánh giá chưa đúng mức tầm quan trọng, cũng như tác dụng của sinh hoạt chi bộ (ở một số cấp ủy viên và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị), dẫn đến một số tình trạng: Coi trọng công tác chuyên môn hơn sinh hoạt chi bộ, từ đó xếp lịch làm việc “ưu tiên” họp chuyên môn trước, họp chi bộ sau, hoặc “tiện thể” lồng ghép công tác đảng sau khi họp chuyên môn. Chi ủy chuẩn bị nội dung không chu đáo, cẩn thận, đến khi họp chi bộ điều hành lúng túng, không rõ trọng tâm, chủ đề buổi sinh hoạt. Đảng viên không được thông tin trước về nội dung cụ thể nên không chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham luận. Trong hội nghị chi bộ hoặc là không tham gia ý kiến, hoặc là phát biểu qua loa, chiếu lệ, thậm chí lan man không đúng chủ đề...

Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Có tự phê bình và phê bình mới tìm ra những căn bệnh đang phá hoại cơ thể của Đảng, bắt đúng bệnh sẽ tìm được đúng thuốc để chữa trị. Tình trạng họp chi bộ không phát biểu ý kiến đang xảy ra ở mức độ rất đáng lo ngại ở một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tuổi đời, ít tuổi đảng. Tình trạng không được nói (thời gian họp chi bộ không đủ, lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, hách dịch, thiếu dân chủ), không dám nói (người nói sợ mất lòng cấp trên) thì sinh hoạt chi bộ chỉ là hình thức mà không thực chất. Tình trạng thờ ơ, vô cảm, mơ hồ, không quan tâm với những nội dung đang triển khai trong sinh hoạt chi bộ. Các “sản phẩm” của cuộc họp đầy đủ nhưng không có chất lượng. Nghị quyết thông qua trong phiên họp thiếu dân chủ, không ai dám nói lên ý kiến quan điểm cá nhân của mình, nhất là ý kiến khác với bí thư chi bộ thì Nghị quyết đó chỉ là sự “hợp thức hóa” ý chí của thiểu số. Đảng viên không dám nói cũng có nghĩa là không dám đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể như sau: Một số chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa đảm bảo theo quy định. Chất lượng, nội dung, quy trình sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở một số tháng chưa mang lại hiệu quả cao, chưa đạt yêu cầu.Tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có lúc chưa được phát huy.Công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý đảng viên có lúc chưa chặt chẽ; kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng của một số bí thư chi bộ còn hạn chế. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Một bộ phận đảng viên chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong sinh hoạt, trong đó có cả đảng viên giữ chức vụ (trong việc phát biểu ý kiến xây dựng Nghị quyết của Chi bộ).

Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó tập trung vào một số nguyên nhân chủ yếu sau: Chi ủy, nhất là Bí thư chi bộ năng lực lãnh đạo còn hạn chế; kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng; một số bí thư chi bộ chưa nghiên cứu sâu về nguyên tắc của Đảng và chưa dành thời gian tư duy sâu kỹ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Xuất phát từ những khuyết điểm, nguyên nhân và tình hình thực tiễn nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đồng bộ, liên thông giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT đảm bảo trong nhiệm kỳ mỗi chi bộ đều được kiểm tra từ 01 đến 02 lần và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra, giám sát gắn với hoạt động SXKD, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, quan tâm những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý vật tư, thuê ngoài, ... Thành phần của tổ kiểm tra, giám sát do Thường trực Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT là tổ trưởng, thành viên là các đồng chí ủy viên BTV, BCH, UBKT theo lĩnh vực được phân công phụ trách; cán bộ lãnh đạo, nhân viên các phòng ban có nghiệp vụ chuyên sâu và đại diện các tổ chức đoàn thể liên quan đến nội dung kiểm tra. Đồng thời xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, thực hiện đồng thời giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chuyên môn và các tổ chức đoàn thể theo đúng quy trình, quy định theo nguyên tắc kỷ luật của Đảng và Điều lệ của từng tổ chức. Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát được sử dụng làm cơ sở phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Công ty và tham khảo kết luận, kiến nghị, khuyến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp về những nội dung liên quan đối với Công ty. Tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật hàng năm đều giảm. Đảng viên bị kỷ luật chấp hành nghiêm hình thức kỷ luật và được chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện để sửa chữa khuyết điểm và công nhận tiến bộ trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và các tổ chức nơi đảng viên là thành viên.

Tác giả: BCH Đảng Bộ Công ty

 

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG