Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)

Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của TLĐ. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí... Việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Việc đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt. Đồng thời, cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí cấp trên theo đúng quy định được giao.

 

Nguồn tài chính tích lũy được sử dụng chi tối đa 50% khi sử dụng tài chính tích lũy phải báo cáo xin ý kiến Công đoàn TKV bằng văn bản.

Phân phối tài chính công đoàn: Thực hiện theo quyết định số 1908/QĐ- TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; quyết định số 887/QĐ- TLĐ ngày 2/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

Năm 2023, Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn; công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn trong đó công đoàn cấp trên cơ sở được sử dụng 32% của tổng số thu đoàn phí công đoàn và 9% tổng số thu kinh phí công đoàn. Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm so với quy định tại Quyết định 1908/QĐ-TLĐ và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng.

 1. Chi của công đoàn cấp trên cơ sở

Thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn; Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn.

+ Chi tiền lương, phụ cấp dự toán theo số biên chế được Công đoàn TKV giao. Xác định Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo thang, bảng lương đã được CĐ TKV quyết định (tính đủ 12 tháng).

+ Chi quản lý hành chính: Chi hành chính theo định mức của Nhà nước: Căn cứ quy định của Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN hàng năm: số chi quản lý hành chính tối đa = số biên chế được Công đoàn TKV giao * số định mức theo quy định chung của Chính phủ, cụ thể: Từ 100 biên chế trở xuống: Định mức phân bổ 70 triệu đồng/biên chế.

+ Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và NLĐ; Chi tuyên truyền đoàn viên và NLĐ; Chi khác căn cứ theo số thực hiện năm trước (theo số quyết toán 2021) và nhiệm vụ được giao trong năm tại đơn vị.

+ Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản được duyệt theo Ke hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm của Tổng Liên đoàn.

+ Dự phòng chi: 5%/Tổng số chi thường xuyên.

 1. Chi của công đoàn cơ sở

Thực hiện theo Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, Công đoàn cơ sở xây dựng dự toán chi. Những nội dung chi tối đa không chi hết thì được sử dụng cho nội dung chi tối thiểu.

3.3.1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động. Công đoàn cơ sở được sử dụng tối thiểu 60% nguồn thu KPCĐ được sử dụng và tối thiểu 40% nguồn thu ĐPCĐ được sử dụng.

 • Chi hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động:

+ Chi các hoạt động tư vấn hỗ trợ công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, thưởng; nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận khác; thương lượng tập thể, ký kết, phổ biến và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động; giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động công đoàn.

+ Chi các hoạt động tư vấn cho người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của người lao động.

+ Chi các hoạt động tư vấn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị người sử dụng lao động phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn.

+ Chi các hoạt động khởi kiện, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân.

+ Chi các hoạt động phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

+ Chi các hoạt động tổ chức hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động; các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động.

-. Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kinh phí để tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng.

 • Chi thăm hỏi, trợ cấp:

4- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

++ Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ, việc hiếu của đoàn viên công đoàn.

+4- Chi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp lễ, tết..ngày thành lập tổ chức Công đoàn 28/7; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở.

+ Chi trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định trong quy chế tài chính của đơn vị.

-. Chi động viên, khen thưởng

+ Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

+ Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

+ Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện (giỏi, xuất sắc) tùy từng đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy định cụ thể về đối tượng con đoàn viên, người lao động được khen thưởng.

+ Chi phối họp tổ chúc hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu.

+ Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.

 • Chi đào tạo:

+ Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

+ Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

+ Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

+ Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

 1. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động. Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 25% nguồn thu KPCĐ được sử dụng.
 • Chi tuyên truyền, vận động. I

+ Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chuyên đề An toàn vệ sinh lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động... phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

+ Chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch' Minh.

+ Chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

- Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

+ Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; làm việc, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

+ Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

+ Chi tổ chức kết nạp đoàn viên: mức chi theo quy chế chi tiêu của đơn vị.

+ Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá phân loại đoàn viên; phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh.

+ Các nội dung chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh công đoàn cấp trên đã chi thì công đoàn cấp dưới không thực hiện chi.

- Chi tổ chức phong trào thi đua.

+ Chi phối hợp tổ chúc phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

+ Chi thưởng các công trình công đoàn tham gia quản lý tuy nhiên phải được ban hành thành kế hoạch cụ thể, có đăng ký, báo cáo, xét duyệt, nghiệm thu công trình để làm căn cứ khen thưởng.

+ Chi tổ chức gặp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên đề của công đoàn.

+ Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

 • Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

+ Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi hỗ trợ cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

+ Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

+ Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

 • Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

+ Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

+ Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.

+ Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

+ Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà.

 • Chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, các hội nghị: có hướng dẫn riêng.
 1. Chi quản lý hành chính: công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn được sử dụng. Khi đơn vị chi không hết, được điều tiết ang nội dung chi chăm lo trực tiếp cho đoàn viên và người lao động, à
 • Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận.
 • Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước ưống, tiếp khách, phí phát sinh tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch.
 • Chi phương tiện vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà...
 1. Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương. Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 45% nguồn thu đoàn phí công đoàn cho nội dung chi này.

Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

 1. Chi khác. Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn được sử dụng cho nội dung chi này.
 1. Chi từ các quỹ và chi đại hội công đoàn các cấp
 • Dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2023 của đơn vị nếu sử dụng các quỹ thực hiện theo Quyết định số 4407/QĐ-TLĐ ngày 25/3/2022. Nội dung sử dụng được thuyết minh cụ thể trong hồ sơ dự toán và được thực hiện theo đúng thẩm quyền Tổng Liên đoàn đã phân cấp.

- Công đoàn các cấp căn cứ các quy định hiện hành chỉ đạo công đoàn cấp dưới lập dự toán chi đại hội công đoàn tổng hợp chung trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2023, thẩm định và phê duyệt cho công đoàn cấp dưới (nếu có); đồng thời lập dự toán chi đại hội cấp mình tổng hợp trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2023 trình cấp trên phê duyệt. Khi xây dựng dự toán chi đại hội công đoàn, các đơn vị nêu rõ nội dung chi, mức chi, căn cứ chi, nguồn lực tài chính để chi (tài chính công đoàn năm 2022, năm 2023, tài chính công đoàn tích lũy - Quỹ hoạt động thường xuyên, chuyên môn hỗ trợ hoặc nguồn khác). Căn cứ để xây dựng dự toán chi đại hội công đoàn các cấp bao gồm:

+ Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam;

+ Kế hoạch số 385/KH-CĐTKV ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Công đoàn TKV về việc Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn TKV;

+ Các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quy chế chi tiêu của nội bộ và nguồn tài chính của đơn vị;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG