Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TKV, ngày 20/10/2022, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022, của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi;

Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-TTCO, ngày 25/10/2022, của Giám đốc Công ty, về việc áp dụng thang, bảng lương của TKV trong Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV;

Công ty hướng dẫn việc thực hiện nâng bậc lương lao động quản lý, đốc công, nhân viên y tế, lao động phổ thông, bảo vệ và chuyển nghề cho CNKT hiện đang bố trí làm lao động phổ thông, vệ sinh môi trường, gác,... như sau:

A. XÉT NÂNG LƯƠNG

 1. ĐỐI TƯỢNG
 • Lao động quản lý (LĐQL) gồm cán bộ quản lý (Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Quản đốc, Phó quản đốc và các chức danh tương đương), nhân viên các đơn vị (nhân viên kinh tế, kỹ thuật phân xưởng; nhân viên các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ).
 • Đốc công.
 • Bác sĩ, y tá.
 • Cán sự (công nhân làm công tác an toàn vệ sinh lao động).
 • Công nhân lao động: Lao động phổ thông, lao động vệ sinh môi trường, lao động công nghệ, lao động sửa chữa đường sắt, lập tàu, thủ kho vật tư, gác.
 • Lực lượng bảo vệ.
 • CBNV Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Tuyển than Khe Chàm.
 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
  1. Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết.
  2. Không trong thời gian đang thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Pháp luật lao động và Nội quy lao động của TKV, của Công ty. Năm 2022 không bị kỷ luật của các tổ chức Đảng, đoàn thể và chuyên môn.
  3. Thời gian được xét hưởng mức lương tại bậc tính đến thời điểm 31/12/2022 (Thời gian nghỉ trên 6 tháng cộng dồn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 1 năm, thời gian nghỉ trên 2 tháng cộng dồn do ốm đau trong 1 năm; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương trên 1 tháng cộng dồn trong 1 năm, thời gian bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không được tính vào thời gian giữ bậc).
  4. Người lao động có đơn xin nâng bậc lương.
 2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
  1. Nâng bậc lương cho LĐQL, đốc công và nhân viên y tế
 1. Đối với người đang hưởng lương cán bộ quản lý (bảng lương TKV 09.3 hạng I; 09.4 hạng I; 09.5 hạng I; 09.6 hạng I) có thời gian giữ bậc 1 ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng trở lên). Mốc thời gian tính để nâng lương từ bậc 1 lên bậc 2 được tính từ thời điểm bổ nhiệm chức vụ hiện tại hoặc chức vụ tương đương (liên tục) trước đó.
 2. Đối với người đang hưởng lương chuyên viên, kỹ sư (bảng lương TKV 07.3.1): Có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại Công ty ít nhất 4 năm (đủ 48 tháng trở lên); khi xếp bậc cuối cùng của ngạch, có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại Công ty ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng trở lên).
 3. Đối với người đang hưởng lương cán sự, cán sự (công nhân làm công tác an toàn vệ sinh lao động), kỹ thuật viên (bảng lương TKV 07.4.1): Có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại Công ty ít nhất 3 nãm (đủ 36 tháng trở lên); khi xếp bậc cuối cùng của ngạch, có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại Công ty ít nhất 4 năm (đủ 48 tháng trở lên).

* Ghi chú: Mốc thời gian để tính nâng bậc lương chuyên viên, kỹ sư, cán sự, kỹ thuật viên như sau:

Người giữ bậc 1,3,5 ở bảng lương TKV 08.3.II, TKV 08.4.II (Quyết định số 26/QĐ-TKV, ngày 05/01/2019) đã được Công ty chuyển xếp vào Bảng lương TKV 07.3.II, 07.4.II (Quyết định số 246/QD-TKV ngày 20/2/2020) với bậc tương úng là 1, 2, 3 hưởng từ ngày 01/01/2020, thì mốc thời gian xét nâng lương lần này được tính từ ngày 01/01/2020.

Người giữ bậc 2, 4, 6 ở bảng lương TKV 08.3.II, TKV 08.4.II (Quyết định số 26/QĐ-TKV, ngày 05/01/2019) đã được Công ty chuyển xếp vào bảng lương TKV 07.3.II, 07.4.II (Quyết định số 246/QĐ-TKV ngay 20/2/2020) với bậc tương ứng là 1, 2, 3 hưởng từ ngày 01/01/2020, thì mốc thời gian xét nâng lương lần này được tính từ thời điểm được nâng bậc lương cũ.

 1. Nâng bậc lương Lao động phổ thông, Lao động vệ sinh môi trường, lao động công nghệ, lao động sửa chữa đường sắt, thủ kho vật tư.
 • Bậc 1 lên bậc 2 có thời gian giữ bậc ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng trở lên).
 • Bậc 2 lên bậc 3, bậc 3 lên bậc 4 có thời gian giữ bậc ít nhất 4 năm (đủ 48 tháng trở lên)
 • Không áp dụng bậc 4 lên bậc 5.

Ghi chú: Mốc thời gian để tính nâng bậc lương lao động như sau:

Người giữ bậc 1,2 ở thang lương TKV 02.I.II, TKV 02.III.II, TKV 02.IV.II (Quyết định số 26/QĐ-TKV, ngày 05/01/2019) đã được Công ty chuyển xếp vào thang lương TKV 02.I.II, TKV 02.III.II, TKV 02.IV.II (Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/2/2020) với bậc tương ứng là 1 hưởng từ ngày 01/01/2020, thì mốc thời gian xét nâng lương lần này được tính từ ngày 01/01/2020.

Người giữ bậc 3, 4, 5 ở thang lương TKV 02.I.II, TKV 02.III.II, TKV 02.IV.II (Quyết định số 26/QĐ-TKV, ngày 05/01/2019) đã được Công ty chuyển xếp vào thang lương TKV 02.I.II, TKV 02.III.II, TKV 02.IV.II (Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/2/2020) với bậc tương ứng là 1, 2, 3 hưởng từ ngày 01/01/2020, thì mốc thời gian xét nâng lương lần này được tính từ thời điếm được nâng bậc lương cũ.

 1. Nâng bậc lương lực lượng bảo vệ và lao động gác và lập tàu
 • Bậc 1 lên bậc 2, bậc 2 lên bậc 3 có thời gian giữ bậc ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng trở lên).
 • Khi nâng từ bậc 3 lên bậc 4 phải có đủ thời gian giữ bậc ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng trở lên).
 • Ghi chú:
 • Mốc thời gian để tính nâng bậc lương bảo vệ, gác:

Người giữ bậc 1 ở bảng lương TKV 05.II.II, TKV 05.III.II (Quyết định số 26/QĐ-TKV, ngày 05/01/2019) đã được Công ty chuyển xếp vào bảng lương TKV 05.II.II, TKV 05.III.II (Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/2/2020) với bậc tương ứng là bậc 1 hưởng từ ngày 01/01/2020, thì mốc thời gian xét nâng lương lần này được tính từ ngày 01/01/2020.

Người giữ bậc 2,3,4 ơ bảng lương TKV 05.11.11, TKV 05.III.II (Quyết định số 26/QĐ-TKV, ngày 05/01/2019) đã được Công ty chuyển xếp vào bảng lương TKV 05.II.II, TKV 05.III.II (Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/2/2020) với bậc tương ứng là bậc 1, 2, 3 hưởng từ ngày 01/01/2020, thì mốc thời gian xét nâng lương lần này được tính từ thời điếm được nâng bậc lương cũ.

 • Mốc thời gian để tính nâng bậc lương lập tàu: Tính từ thời điểm được nâng lương bậc cũ.
  1. Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
 • Thực hiện xét nâng lương giống như các nội dung thông báo ở mục 2.1 và mục 2.2 Công văn này.
  1. Mức lương mới đề nghị xét nâng lương đối với tất cả các chức danh nói trên: áp dụng theo Quyết định số 2934/QĐ-TTCO ngày 25/10/2022 của Giám đốc Công ty về việc áp dụng thang lương, bảng lương TKV trong Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV.
  2. Việc rút ngắn thời gian nâng lương: thực hiện theo Khoản 5, Điều 2, Quyết định số 90/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022, của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi, cụ thể như sau:
 1. Người đạt giải Nhất, giải Nhì tại các cuộc thi cấp quốc tế thì được nâng lương sớm 2 bậc lương.
 2. Người đạt giải Nhất tại các cuộc thi cấp quốc gia, giải Ba cấp quốc tế, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Chiến sỹ thi đua toàn quốc thì được nâng sớm 1 bậc lương.
 3. Người đoạt giải Nhì cuộc thi cấp quốc gia thì được rút ngắn 2/3 thời hạn xét nâng bậc lương.
 4. Người đạt giải Ba tại các cuộc thi cấp quốc gia, người được tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ thì được rút ngắn 1/2 thời hạn xét nâng lương.

đ) Người 02 năm liền được Bằng khen cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, lĩnh vực thì được rút ngắn 12 tháng thời hạn xét nâng lương.

 1. Người được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn và tương đương; người được tặng Bằng khen cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, lĩnh vực; người được tặng bằng lao động sáng tạo thì được rút ngắn tối đa sáu tháng (06 tháng) thời hạn xét nâng bậc lương.
 2. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới đối với những người được nâng bậc lương sớm và rút ngắn thời hạn nâng bậc lương thực hiện như sau:
 • Những người được nâng bậc lương sớm thì được hưởng bậc lương mới kể từ ngày có quyết định và được bảo lưu thời gian giữ bậc lương cũ để tính thời gian nâng bậc lương tiếp theo
 • Những người được rút ngắn thời gian nâng bậc lương thì được hưởng bậc lương mới kể từ ngày có quyết định nâng bậc lương sớm và thời gian nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày có quyết định hưởng bậc lương mới.

B. CHUYỂN NGH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Đối tượng:

Công nhân kỹ thuật (nghề vận hành, sửa chữa...) hiện đang được bố trí công việc lao động vệ sinh môi trường, gác, tạp vụ, móc ngáo.. ..tại các đơn vị.

 1. Thời gian Công ty thực hiện chuyển nghề: Kể từ ngày 01/01/2023.

C. T CHỨC THC HIỆN

 1. Các đơn vị tập hợp đơn xin nâng bậc của người lao động và tổng hợp, xét duyệt cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn danh sách nâng bậc lương gửi về Phòng TCLĐ (có mẫu 1 kèm theo).
 2. Các đơn vị lập danh sách đề nghị chuyển nghề CNKT sang lao động (vệ sinh môi trường, gác, tạp vụ, móc ngáo...) gửi về Phòng TCLĐ (có mẫu 2 kèm theo).
 3. Thời hạn gửi: trước ngày 30/11/2022 (đồng thời gửi về địa chỉ email: quynh81089@gmail.com.
 4. Phòng TCLĐ rà soát, tổng hợp danh sách nâng bậc lương; danh sách đề nghị chuyển nghề CNKT sang lao động để xét duyệt Hội đồng trước khi trình Giám đốc ra Quyết định.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh gửi về Phòng TCLĐ tổng hợp báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết.

 

 

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG