Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)

Căn cứ Hướng dẫn số 149/HD – TLĐ, ngày 04/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.
 

Để chuẩn bị Đại hội công đoản các cấp năm 2023, nhằm động viên cán bộ làm công tác công đoàn và cán bộ lãnh đạo quản lý có đóng góp cho tổ chức công đoàn. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện theo Hướng dẫn số 149/HD - TLĐ ngày 04/02/2015 của Tổng Liên đoàn.

Thời gian: Trước ngày 01 tháng 10 năm 2022. Địa chỉ: Ban Tổ chức - Kiểm tra, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: doanhcd.vinacomin@gmail.com).

Theo đó, căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn, ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ, ngày 24/12/ 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” như sau:

 1. HÌNH THỨC, MỤC ĐÍCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 1. NGUYÊN TC XÉT VÀ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 1. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), hoặc đại hội công đoàn từ cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trở lên. Các trường hợp đột xuất khác do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.
 2. Việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.
 3. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" được tặng một lần cho các cá nhân. Những người đã được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
 4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật, Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
 5. Chưa xem xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tớ cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
 1. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỂU KIỆN XÉT TNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 1. Đối tượng, tiêu chuẩn
 1. Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn:
 • Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở trở lên có thời gian công tác công đoàn liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn từ đủ 20 năm công tác công đoàn trở lên. Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách trong các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.
 • Cán bộ là uỷ viên ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, ủy viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn liên tục 02 khoá.
 • Cán bộ công đoàn giữ chúc danh ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trọn 01 khóa.
 • Công chức, viên chức có từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn các cấp.
 • Cán bộ lãnh đạo từ trưởng phòng, ban trở lên có từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dổn) làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tổ chức công đoàn.
 1. Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.

Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm:

 • Cấp cơ sở: Bí thư, phó bí thư đảng uỷ; chủ tịch hội đồng quản trị; giám đốc, hiệu trưởng; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh các đơn vị, doanh nghiệp có số lượng từ 1000 đoàn viên công đoàn trở lên.
 • Cấp huyện và tương đương (gọi chung là cấp huyện): Bí thư, phó bí thư huyện ủy; chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân huyện; chức danh cấp trưởng Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện.
 • Cấp tỉnh và tương đương (gọi chung là cấp tỉnh):

- Bí thư, phó bí thư, thường vụ tỉnh uỷ, trưởng các ban Đảng và tương đương.

+ Chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức danh cấp trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội.

+ Giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương.

 • Cấp Trung ương: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bộ trưởng, thứ trưởng; trưởng, phó các ban của Đảng; bí thư, phó bí thư Đảng đoàn, ban cán sự Đảng; vụ trưởng, cục trưởng; viện trưởng và tương đương trở lên.
 • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 • Lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân);

+ Cấp cơ sở: Chỉ huy trưởng, giám đốc, chính uỷ, chính trị viên hoặc bí thư đảng uỷ, chủ nhiệm chính trị; bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ các đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cán bộ chỉ huy, cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

+ Cấp trên cơ sở: Tư lệnh, phó tư lệnh, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm tổng cục, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và tương đương; chính uỷ, phó chính uỷ hoặc bí thư đảng uỷ; chủ nhiệm chính trị, phó chủ nhiệm chính trị phụ trách công tác công đoàn; phụ trách công tác thanh niên và phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thủ trưởng tổng cục, cục, vụ, viện trực thuộc Bộ; giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh, thành phố; phó thủ trưởng trực tiếp làm công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng, công tác xây dựng lực lượng trong Công an nhân dân.

+ Cấp Bộ: Bộ trưởng, thứ trưởng. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tổng tham mưu trưởng, phó tổng tham mưu trưởng, trưởng ban thanh niên và phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 1. Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có công xây dựng và củng cố mối quan hê hợp tác hữu nghị với Công đoàn Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.
 2. Trường hợp đặc biệt, người có hành động dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lập hổ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định truy tặng.
 1. Điều kiện
 • Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn:
 • Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương, phải có 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao.
 • Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 03 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.
 1. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn:

Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật, và bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn Việt Nam.

 1. Đối với các cá nhân khác:

Có thành tích xuất sắc trong viêc củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

 1. HỒ SƠ Đ NGHỊ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, THM ĐỊNH XÉT TẶNG VÀ TỔ CHỨC TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 1. H sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương gồm
 • Tờ trình đề nghị của đơn vị theo mẫu phụ lục số 1.
 • Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương theo mẫu phụ lục số 2,3.
 • Bản khai cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của công đoàn cơ sở theo mẫu phụ lục số 4.
 • Hồ sơ lập 02 bộ, 01 bộ gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 bộ lưu tại đơn vị đề nghị.
 1. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và quyết định tặng Kỷ niệm chương
 1. Ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, xét duyệt hồ sơ và tổng hợp danh sách trình liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xét duyệt.
 2. Ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét tặng Kỷ niệm chương.
 3. Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định tặng Kỷ niệm chương.
 • Các trường hợp tặng Kỷ niệm chương cho người nước ngoài do Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.

 Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG