Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)

Đối với xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030: gồm 3 bước.

 

* Bước 1:

- Ban lãnh đạo đơn vị họp, đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng, dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh.

- Đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thống nhất danh sách nhân sự, thành phần : Ban Chấp hành Chi bộ, Thủ trưởng và các Phó Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn đơn vị.

- Đơn vị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự giới thiệu vào quy hoạch tại hội nghị chi bộ. Lập danh sách nhân sự chính thức (đạt trên 50% ý kiến tán thành) gửi về Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương tổng hợp.

*Bước 2:

- Phòng TCLĐ tổng hợp danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch của các đơn vị, tham mưu và đề xuất nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý cấp Công ty (có thể đề xuất điều chuyển bổ sung nhân sự đưa vào quy hoạch từ các đơn vị khác) báo cáo Giám đốc và Đảng ủy Công ty.

* Bước 3:

- Đảng ủy Công ty thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch.

- Phòng TCLĐ tổng hợp danh sách nhân sự chính thức đưa vào quy hoạch các chức danh cán bộ cấp Công ty quản lý (nhân sự đạt trên 50% tổng số ý kiến tán thành tại bước 3) và trình Giám đốc Công ty ký quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ cấp Công ty quản lý.

Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm và thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có, Đơn vị tiến hành rà soát, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và giới thiệu bổ sung nhân sự bổ sung vào quy hoạch.

Đối với nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch phải có ý kiến thống nhất của tập thể Ban lãnh đạo đơn vị (thông qua bỏ phiếu, ngoại trừ các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch: quá tuổi, bị kỷ luật, chết) trước khi gửi về Phòng TCLĐ tổng hợp.

Việc giới thiệu bổ sung nhân sự vào quy hoạch thực hiện theo quy trình xây dựng quy hoạch 3 bước như điểm a mục 6.2 trên đây.

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, Phòng TCLĐ tổng hợp, tham mưu, đề nghị đưa ra hoặc điều động nhân sự từ đơn vị khác bổ sung vào quy hoạch cho đơn vị, báo cáo Giám đốc Công ty và Đảng ủy Công ty xem xét quyết định.

Các đơn vị, các khối thực hiện xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của đơn vị theo đúng quy định. Gửi hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch về Phòng TCLĐ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Công ty.

Thời gian thực hiện:

a) Danh sách tổng hợp xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030 (biểu 1) và danh sách tổng hợp sau rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (biểu 4): gửi email về Phòng TCLĐ theo địa chỉ: tochucdaotaottco@gmail.com.

b) Hồ sơ quy hoạch cán bộ đơn vị gửi về Phòng TCLĐ gồm:

- Báo cáo của đơn vị về thực hiện xây dựng, rà soát  bổ sung quy hoạch.

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu tại các bước thực hiện.

- Nghị quyết của Chi bộ về việc thông qua nhân sự quy hoạch.

- Danh sách quy hoạch:

+ Danh sách tổng hợp xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030 (biểu 1)

+ Danh sách đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (biểu 2)

+ Danh sách đề nghị bổ sung vào quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (biểu 3)

+ Danh sách tổng hợp quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 sau rà soát, bổ sung (biểu 4).

- Hồ sơ nhân sự quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý.

          + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; có dán ảnh màu khổ 4x6).

+ Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cùng cấp; nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo đối với người được quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ.

+ Bản sao có giá trị pháp lý các văn bằng, chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ.

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

 

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG